ေလာေလာဆယ္ Hot Issue ျဖစ္ေနတဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ ် ာအေရး ကို အားျပဳ ၿပီး နိုင္ငံသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးကို လွမ္း ေလွ ် ာက္ေနၾကတာပါ – ဒီအေရးမွာ က ် ေနာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲျဖဳ တ္ၿပီး ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ႔သေဘာပါတဲ႔ ခြဲျခားေတာင္းဆိုမႈပံု စံမ ်ိ ဳ း မလုပ္သင့္ပါဘူး

Maung Maung

၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြနဲ႔ အစျပဳ ရပါေတာ့မယ္

ပထမ သတင္းကေတာ့
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၈, ၂၉ ရက္ေတြက ၊ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ အက္စ္ ဂ ် ာ့ဂ္ ၿမိဳ႕ မွာျပဳ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဥေရာပတိုက္ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ ညီလာခံ က ် င္းပၿပီး
ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြအတြက္ Safe Zone တခု တည္ေထာင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္ဆိုတဲ႔
သတင္းပါ

ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ ် က္လက္ပ ် က္ျဖစ္မိပါတယ္

က ် ေနာ္တို႔ ေမွ ် ာ္မွန္းတာက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား
အားလံုး စစ္တပ္နဲ႔ စစ္ဖိနပ္ေအာက္/ စစ္ဖိနပ္အနံ႔ႀကိဳ က္သူ
မ ် ားလက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္

ေလာေလာဆယ္ Hot Issue ျဖစ္ေနတဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ ် ာအေရး
ကို အားျပဳ ၿပီး နိုင္ငံသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးကို လွမ္း
ေလွ ် ာက္ေနၾကတာပါ

ဒီအေရးမွာ က ် ေနာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲျဖဳ တ္ၿပီး ဘယ္သူေသေသ
ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ႔သေဘာပါတဲ႔ ခြဲျခားေတာင္းဆိုမႈပံု
စံမ ်ိ ဳ း မလုပ္သင့္ပါဘူး

ခင္ဗ ် ားတို႔ ေျမာက္ဖက္ဖ ် ားက ႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြ Safe ျဖစ္ရင္ ၿပီးေရာလား
က ် န္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကတဲ႔႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြ
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္လား

ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနတဲ႔ ကမန္ေတြေရာဘာျဖစ္ျဖစ္လား

NVC နဲ႔ Genocide အစပ ်ိ ဳ းခံေနရတဲ႔ ျပည္တြင္းကျမန္မာမြတ္စလင္ေတြေရာ ဘာျဖစ္ျဖစ္လား

သာလြန္အင္အားနဲ႔ ၾကည္းတပ္/ေလတပ္နဲ႔ အျပင္းအထန္
အတိုက္ခံေနရတဲ႔ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက တိုင္းရင္း
သားေတြေရာ ဘာျဖစ္ျဖစ္လား

ဒီလူေတြအားလံုးအတြက္ မစဥ္းစားေတာ့ဘူးလား

ဒီလူေတြအားလံုးက Safe Zone ထဲကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾက
လိမ့္မယ္/လာနိုင္ၾကမယ္/လာခ ် င္ၾကမယ္ လို႔မ ် ား စဥ္းစား
ထားၾကတာလားဗ ် ာ

စိတ္ပ ် က္စရာအေတြးအေခၚနဲ႔
စိတ္ပ ် က္စရာ လုပ္ရပ္ပါဘဲ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s