ရိုဟင္ဂ ် ာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာဦးေအးလြင္ကို အထင္အျမင္လြဲေနသူ ေတြ နားေထာင္ေစလိုပါတယ္