လူမ်ဳိး၊ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အပါအဝင္ လဝကဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္ ၃၀ ညႊန္ၾကား

လူမ်ဳိး၊ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အပါအဝင္ လဝကဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္ ၃၀ ညႊန္ၾကား

လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကး ေတာင္းခံျခင္း ကိစၥအပါအ၀င္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ရန္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနက အခ်က္ ၃၀ ပါသည့္ ညြန္ၾကားခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁။ တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ ကာယကံရွင္အား ၿမိဳ႔နယ္မွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မေပးျခင္း။

၂။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားမွလည္း အေတြ႔မခံျခင္း။

၃။ ကာယကံရွင္အား အမႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသမႈမရွိျခင္း။

၄။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊

၅။ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း။

၆။ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ တန္ဖိုး လက္ေဆာင္ရယူလိုစိတ္ရွိေနျခင္း။

၇။ ကာယကံရွင္မွ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔အား အမႈတဲြစတင္စာရင္းသြင္းသည့္ေန႔ သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသတ္မွတ္ဘဲထားရွိျခင္း။

၈။ အခ်ိဳ႕တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ အမႈတြဲမ်ားအား ရံုးတြင္စာရင္းမသြင္း မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ၎၏ေနအိမ္ထားျခင္း ေနအိမ္တြင္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ေနျခင္း။

၉။ အခ်ိဳ႕တိုက္နယ္မွဴးမ်ားသည္ မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲအား လက္ခံမထားဘဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္ထံျပန္ေပးထားျခင္း။

၁၀။ အမႈတြဲအတြက္ လိုအပ္သည္ အေထာက္အထားမ်ားကို မိမိရံုးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေတာင္းယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္အား ေစလႊတ္ယူခုိင္းျခင္းျဖင့္ အမႈတြဲမ်ား ျကန္႔ျကာေနျခင္း။

၁၁။ ေတာင္းခံခ်က္အရ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထား ထုတ္ေပးရမည့္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသည္ ရံုးအခ်င္းခ်င္း ရံုးစာျဖင့္ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ျဖင့္ လက္ဝယ္ေပးပို႔ခိုင္းရသျဖင့္  ကာယကံရွင္မွ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား မိတၳဴကူးယူထားျခင္း မိမိဌာန၏ စာရြက္စာတမ္း၊  လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္ေနျခင္း။

၁၂။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား အတိအက်ယူမထားျခင္း။

၁၃။ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ရက္စြဲတပ္မထားျခင္း။

၁၄။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြမရပါက အမႈတြဲမ်ားအား သိမ္းထားျခင္း၊ မၾကာ ၾကာေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း။

၁၅။ အခ်ိဳ႕ ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ အမႈကိစၥ လာသည့္ကာယကံရွင္မ်ားအား ရံုးအတြက္ရန္ပံုေငြ ထည့္သြားရန္ မသင့္မေလ်ာ္ ေျပာၾကားျခင္း၊ ကာယကံရွင္မွ ရန္ပံုေငြ ၁၀၀၀ိ/ က်ပ္ထည့္ပါက နည္းသည္ ထပ္ထည့္ပါဦးဟု ေျပာဆိုသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၾကားသိေနရျခင္း။

၁၆။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ၎ႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းသည့္တိုက္နယ္မ်ား/ ရပ္ကြက္မ်ား ေပးထားျခင္း။

၁၇။ ေငြရလြယ္သည့္ အမႈတြဲမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ၎ႏွင့္အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို    သာ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ခိုင္းထားျခင္း၊ ဝင္လာသည့္အမႈတြဲမ်ားမွာ ရံုးလုပ္ငန္းစနစ္အရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္၍  ကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပေနျခင္းျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းသမားစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားေနျခင္း။

၁၈။ အခ်ိဳ႕ရံုးမ်ားတြင္ တင္ျပလာသည့္အမႈတြဲမ်ားတြင္ ပိုက္ဆံထည့္ထားေသာစာအိတ္ၾကား ညွပ္ ပါရွိမွ ၎အမႈတဲြအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၉။ အမႈတြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းစာအုပ္ မထားရွိျခင္း။

၂၀။ ေန႔အလိုက္လက္ခံရရွိသည့္အမႈတဲြမ်ားအား နံပါတ္အစီအစဥ္အလိုက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစား အလွည့္က်စနစ္ကို မက်င့္သံုးဘဲ မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ အမႈတြဲမ်ားကို ေရြးထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၁။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွ စိစစ္ၿပီးေသာ အမႈတြဲမ်ားကို ခရိုင္/တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ရုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးႏွင့္ ခရိုင္ရံုးတို႔မွ “ပို႔ပါ” ဆိုသည့္အခ်ိန္မွ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွပို႔ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ အမႈမ်ား စုပံုေနျခင္း။

၂၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမွ စစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာ အမႈတြဲမ်ားကို ခရိုင္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္မွစစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ကို တရားဝင္ရံုးစာျဖင့္ ခ်ျပညႊန္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ အမႈအားလံုးအတြက္ ေယဘုယ် လိုအပ္ခ်က္ကို ဖုန္းျဖင့္ ေျပာၿပီး ျပန္ပို႔ေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိျဖစ္ေနျခင္း။

၂၃။ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္မရွိဘဲ မိမိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္ျပၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးေနျခင္း။

၂၄။ ကိုင္ေဆာင့္သင့္သည့္ ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ဆံုး/ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ မိတၳဴလာေလွ်ာက္ရာ  တြင္ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ေပးေသာ သူအား ေန႔တြင္းခ်င္းထုတ္ေပးျခင္း၊ မေပးႏိုင္ေသာသူ အား ဆိုင္းငံံ့ထားျခင္း။

၂၅။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားသည္ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို စနစ္ တက် မႀကီးၾကပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထင္သလိုျမင္သလို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း။

၂၆။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ရံုးတက္ခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီး ရံုးဆင္းခ်ိန္ေစာေနသည္ကို ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားက သိလွ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေနျခင္း။

၂၇။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမ်ားတြင္ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ရက္ရွည္ ေပးထားျခင္း၊ အႀကီးဆံုးတာဝန္ရွိသူအရာရွိမွ ၎ကိစၥမသိရွိျခင္း။

၂၈။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုးမ်ားတြင္ ရံုးအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္ျဖစ္ေစ ကာမူ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ေပးထားျခင္း။

၂၉။ အခ်ိဳ႕ေသာရံုးမ်ားတြင္ တစ္ရံုးထဲတြင္ ခင္ပြန္းနွင့္ဇနီး အတူတူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္မွဴးျဖစ္သူ (ခင္ပြန္း)မွ ဇနီးျဖစ္သူ (လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း)အား နားလည္မႈျဖင့္ ရံုးေနာက္ က်မႈကို ခြင့္လႊတ္မႈေပးထားျခင္း။ ရုံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၎၏ဇနီးအား မေခၚဘဲ ျပင္ပ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ေပးထားျခင္း၊ တခါတရံ တစ္ေနကုန္ရံုးမတက္ဘဲ ေန သည္ကို ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ လက္ခံေနျခင္း။

၃၀။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၾကံဳသလိုေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္း တစ္ရံုးထဲရွိ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းအေပၚတြင္ မွ်မွ်တတ  ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိျခင္း။

Advertisements

One thought on “လူမ်ဳိး၊ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အပါအဝင္ လဝကဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္ ၃၀ ညႊန္ၾကား

 1. Tin Mg Than
  3 hrs · Yangon, Myanmar ·
  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ အမွန္တစ္ကယ္ေပ်ာက္ကြယ္
  🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
  သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔
  🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
  “ဒါကိုၾကည့္ရင္ လဝက အဆက္ဆက္က
  ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့တယ္ ဆက္ဆံေနတယ္
  ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာက သိတယ္ဆိုတာ
  ေပၚလြင္ထင္ရွားပါတယ္။
  ျပဳျပင္ဖို႔ ညႊန္ၾကားတာကို ႀကိဳဆိုုပါတယ္။
  တစ္ကယ္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ၊မရွိဆိုတာကိုု
  ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျပဳျပင္
  ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို
  တင္ျပရမယ္။
  အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ေရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီပါ
  တင္ျပၾကဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္”
  🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺
  လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲဲျခားေရး လ၀က ညြန္ၾကားခ်က္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႀကိဳဆို၊ ညြန္ၾကားခ်က္အေပၚလုုိက္နာျခင္းရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုုိဟုု သံုုးသပ္
  ေအာင္စ်ာန္သစ္
  Myanmar Muslim Media
  ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၇
  လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာ သာအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ ဆံေနျခင္းမျပဳရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရန္ သက္ဆိုုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏အခ်က္ ၃၀ ပါညြန္ၾကားလႊာကိုု အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အသုုိင္းအ၀ိုုင္းက ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုုေၾကာင္းႏွင့္ ညြန္ၾကားခ်က္အတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္မည္ဟုု အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အသိုုင္းအ၀ုုိင္းက ေျပာၾကားလုုိက္သည္။
  “ဒါကိုၾကည့္ရင္ လဝက အဆက္ဆက္က ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့တယ္ ဆက္ဆံေနတယ္ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာက သိတယ္ဆိုတာေပၚလြင္ထင္ရွားပါတယ္။ျပဳျပင္ဖို႔ ညႊန္တာကို ႀကိဳဆိုုပါတယ္။တစ္ကယ္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ ၊ မရွိကိုုေစာင့္ၾကည့္ၿပီးညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပရမယ္။အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ေရာ လူတစ္ဦးခ်င္စီပါ တင္ျပၾကဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
  “လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳး၊ကိုုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚမႈတည္ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း”ဟူေသာအခ်က္ကိုု လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္အားနည္းေနသည့္ အခ်က္ ၃၀ အနက္ယင္းအခ်က္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ထုုတ္ျပန္သည့္ “အားနည္းခ်က္မ်ားျပဳျပင္ေရး”ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။
  ‘‘မီဒီယာေတြထဲမွာလည္း ပါၿပီး အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ၿပီးခဲ့ တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ဝန္ထမ္းစည္း ကမ္းခ်ဳိးေဖာက္လို႔ အေရးယူ လိုက္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္တာကလည္း ေနာက္ဆို ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အေရးယူတဲ့ အဆင့္မေရာက္ခင္ ဒီျပစ္ခ်က္ ေတြကို အခ်ိန္မီ သိရွိျပင္ဆင္ႏုိင္ ဖို႔ အသိေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ဒီလို ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္တာ ရွိခဲ့ပါ တယ္’’ဟုအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာေၾကာင္း 7 Day Media သတင္းတစ္ရပ္တြင္ေဖၚျပထားသည္။
  “အမွန္တကယ္လက္ေတြက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြတ္မယ္ဆိုရင္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ၫြန္ၾကာခ်က္ျဖစ္တယ္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ လိုကနာမူ႔ရွိ မရွိကိုေတာ့လူထုအားနဲ႔ေဆာက္ၾကည္ဖို႔လိုမယ္ တခုသိထားဘို႔လိုတာက ဒီအခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လဝက မွာအားနည္ေနတာ ၾကာပါၿပီ”ဟုု ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ထြန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔သံုုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
  အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကိုးလတာအတြင္း ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္၍ အေရးယူခံရသည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ဦးေရမွာ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေရးယူသည့္ဦးေရမွာ ၃၀ ဦးခန္႔သာရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႀကိဳင္ကေျပာၾကားထားသည္။

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s