ေဟ့ေကာင္ ဝီရသူ ဒီကိစၥ မင္းလက္ခ်က္ကင္းတယ္ လို႔ ဘုရားေ႐ွ႕ ဝန္ခံ ရဲ ရဲ႕လား။ မင္းကို ဘယ္သူေတြကိုးကြယ္ ဆိုတာ မၾကာေသးခင္ကတင္ ဆြမ္းကပ္ေနတဲ့ပံုတက္လာပါေသးေရာ

” ငါကေတာ့ ဒဲ့ ပဲ ေျပာတတ္တယ္ “

ေဟ့ေကာင္ ဝီရသူ
ဒီကိစၥ မင္းလက္ခ်က္ကင္းတယ္ လို႔ ဘုရားေ႐ွ႕ ဝန္ခံ ရဲ ရဲ႕လား။

မင္းကေတာ့ ဘုရား လဲ လိမ္ေျပာဖို႔ ဝန္ေလးမယ့္ေကာင္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။

မင္းလို ‘ေခြး႐ူး’ မ်ိဳးကို သကၤန္းပတ္ခြင့္ေပးထားျပီး ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့ သူေတြေၾကာင့္
‘ဦးကိုနီ’ လို တိုင္းျပည္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီး လွတဲ့ “မြတ္စလင္ေ႐ွ႕ေန” တဦး ဆံုး႐ႈံးရသကြာ။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

( မင္းကို ဘယ္သူေတြကိုးကြယ္ ဆိုတာ မၾကာေသးခင္ကတင္
ဆြမ္းကပ္ေနတဲ့ပံုတက္လာပါေသးေရာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s