တတယ္ေတာ့ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းကလြတ္လပ္ေရးဖခင္ မဟုပ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း

Khin Maungoo

.တတယ္ေတာ့ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းကလြတ္လပ္ေရးဖခင္ မဟုပ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း…
………………
.ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ဘယ္လုိရလာခဲ့သလဲ? ဘယ္သူ ယူေပးခဲ့သလဲ?
(အႏွစ္(၇၀)နီးပါး လိမ္ညာဝါဒျဖန္.ခဲ့သည့္ သမုိင္းအမွားမ်ားမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ)

ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ပြဲကာလအတြင္းႏွင့္ စစ္ပြဲအလြန္ကာလအတြက္ မဟာမိတ္
အင္းအားၾကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ပြဲရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၁၉၄၁ ခု
ႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန.တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ရုဆဘဲလ္တ္ႏွင့္ ျဗိတိန္
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်က္ခ်ဲယားတုိ. ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အဲဒီ
ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ Atlantic Charter အတၱလန္တစ္ခ်ပ္တာ
ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

No automatic alt text available.

Image may contain: 5 people, people sitting

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ကုိ ဂ်ာမနီနာဇီတပ္က ဝင္တုိက္ဖုိ. ျပင္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္
ျဖစ္သည္။ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကုိ နာဇီတပ္က ဝင္သိမ္းပုိက္ခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္သည္။အေမ
ရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲကုိ မပါဝင္ခဲ့ေပ။အေမ
ရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ.ကုိ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ ျဗိတိန္က အေမရိကန္
ဆီ အကူအညီေတာင္းရာကေန အခုလုိ အတၱလန္တစ္ခ်ပ္တာဆုိတာ ေပၚလာ
ခဲ့သည္။

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အဓိက (၈) ခ်က္ပါဝင္သည္

၁) ျဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ေရာ၊အေမရိကန္အေနျဖင့္ေရာ နယ္နိမိတ္မတုိးခ်ဲ.ရ။
၂) နယ္နိမိတ္ျပန္လည္ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထုရဲ.ဆႏၵ
အတုိင္းသာ ျဖစ္ရမည္။
၃) လူမ်ားအားလုံး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ျပဌာန္းခြင့္ရွိေစရမည္။
၄) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အတားအဆီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မည္။
၅) ကမၻာ့စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ လူမွဳဖူလုံေရး ဖြံ.ျဖဳိးမွဳ ျဖစ္ေစ
ရမည္။
၆) ပါဝင္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုိခ်င္တဲ့ကမၻာႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ.တဲ့ကမၻာမွ လြတ္ေျမာက္
ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၇) ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္လြတ္လပ္မွဳအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရ
မည္။
၈) က်ဴးေက်ာ္ႏုိင္ငံမ်ား လက္နက္ခ်ေရးႏွင့္ စစ္ပြဲအလြန္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး
ျဖစ္ေစရမည္ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ဤအတၱလန္တစ္စာခ်ဳပ္ကုိ အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္တုိ. ပူတြဲေရးသားလက္မွတ္
ထုိးျပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန.တြင္ မဟာမိတ္
ႏုိင္ငံမ်ားက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နာဝါရီလ (၁) ရက္ေန.
တြင္ဟစ္တလားဝါဒကုိ ဆန္.က်င္ ကာကြယ္သြားဖုိ. ႏုိင္ငံအမ်ားစုက စုေပါင္းျပီး
ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကညာခဲ့ျပန္သည္။

ဤေနရာမွာ အတၱလန္တစ္စာခ်ဳပ္သည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းရွိမရွိ
ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့အခါ အေမရိကန္သမၼတ ရုဆဘဲလ္တ္၏ မိန္.ခြန္း စာေရး
ဆရာ ေရာဘတ္ အီး ရွာဝုဒ္က ဒီလိုမွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

အိႏၵိယ၊ဗမာ၊မေလရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီရွားက ျပည္သူမ်ားမွ အတၱလန္တစ္စာခ်ဳပ္ကုိ
ပစိဖစ္ႏွင့္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအထိ တုိးခ်ဲ.မွဳရွိမရွိ ေမးခြန္စထုတ္ ေမးျမန္လာတဲ့အခ်ိန္
မွာဘဲ “မဟာမိတ္မ်ား၏ကူညီမွဳရယူမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္ စစ္ပြဲတစ္ခု
အေနျဖင့္ ရုဆဘဲလ္ရဲ.ေျဖရွင္းပုံက ျဗိတိန္ကုိ ဖိအားေပးမွဳတစ္ခ်ဳိ.လုပ္ခဲ့ေသာ္
လည္း ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ စစ္ပြဲျပီးဆုံးတဲ့
အထိ ေရႊ.ဆုိင္းထားသည္ဟု“ ေရးသားထားပါသည္။အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စစ္ပြဲျပီး
ရင္ အဂၤလိပ္တုိ. သိမ္းပုိက္ထားသည့္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားကုိ ပုိင္ရွင္လက္ထဲ ျပန္
အပ္ေပးရမည္။
Roosevelt’s speechwriter Robert E. Sherwood noted that “it was not long before the people of India, Burma, Malaya, and Indonesia were beginning to ask if the Atlantic Charter extended also to the Pacific and to Asia in general.” With a war that could only be won with the help of these allies, Roosevelt’s solution was to put some pressure on Britain but to postpone until after the war the issue of self-determination of the colonies.

အက်ဥ္းျခဳံျပီး ေျပာရရင္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အဂၤလိပ္
ေတြကုိ တုိက္ထုတ္ျပီး အဂၤလိပ္ေတြ ေခြးေျပး ဝက္ေျပး ဆုတ္ခြာသြားတာ မဟုတ္
သလုိ၊ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးယူေပးခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါ။အတၱလန္တစ္
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိ ၾကားသိရျပီး အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့
ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ယင္းကဲ့သုိ. ျဖစ္ခဲ့တာေတာင္မွ စာခ်ဳပ္ရဲ. ဒုတိယအခ်က္မွာ
ပါသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားျပန္လည္ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာသက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထု
ရဲ.ဆႏၵအတုိင္းသာ ျဖစ္ရမည္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ.အညီ ဗမာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရး
ေပးတဲ့အခါ ဗမာတစ္မ်ိဳးတည္းလက္ထဲကုိ မအပ္ခဲ့ေပ”။ေအာင္ဆန္းတုိ.အဖြဲ.ကႏွစ္ခါေတာင္ သြားေတာင္းခဲ့ျပီး အဆင္မေျပမွ ပင္လုံစာခ်ဳပ္
ဆုိျပီး တုိင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထုရဲ. သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အဂၤလိပ္ထံ ျပန္တင္ျပျပီး ေတာင္းလာတယ္”။ေတာင္တန္းေဒသက ျပည္သူမ်ား ဗမာနဲ.အတူ လြတ္လပ္ေရးယူမည္ဆုိတဲ့ ဆႏၵကုိ အဂၤလိပ္တုိ. မျဖစ္မေန ေလးစားျပီး ေပးခဲ့ရသည္။

ထုိ.ေၾကာင့္၊ေအာင္ဆန္းက ဗမာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရးယူေပးခဲ့လုိ. အာဇာနည္
သူရဲေကာင္းျဖစ္တယ္။ဗမာ့တပ္မေတာ္က တုိက္ခုိက္လုိ. အဂၤလိပ္ကုိလုိနီလက္
ေအာက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္ ဘာညာ သမုိင္းအမွားကုိ ရုိက္သြင္းလာခဲ့ျပီး အစဥ္
အလာၾကီးတဲ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ား၊အစဥ္အလာၾကီးတဲ့ တပ္မေတာ္ဆုိျပီး
ကေလးေတြက သမုိင္းအမွန္မသိဘဲ စစ္တပ္ကုိ အထင္ၾကီးခဲ့ၾကသည္။ထုိ.ကဲ့သုိ.
အစဥ္အလာၾကီးတဲ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြေၾကာင့္ သူရဲေကာင္းကုိးကြယ္
တဲ့ဝါဒႏွင့္ စစ္တပ္ကုိ အခြင့္ထူးေပးသည့္ အျမင္က တြယ္ကပ္လာခဲ့ျပီး ဒီေန.ဒီအ
ခ်ိန္အထိ ဆြဲထုတ္လုိ. မကုန္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။သူရဲေကာင္းကုိးကြယ္တဲ့ဝါဒ
ႏွင့္ စစ္တပ္ကုိ အထင္ၾကီးတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ တုိင္းျပည္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္
မၾကီးစုိးသင့္ဘဲ ၾကီးစုိးခဲ့သည္။ႏဳိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ဝင္မရွဳပ္သင့္ဘဲ ဝင္ရွဳပ္ခံေန
ရသည္။သူရဲေကာင္းကုိးကြယ္တဲ့ဝါဒေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္း
သင့္သေလာက္ မေပၚထြန္းဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။

အႏွစ္ (၇၀) နီးပါး လိမ္ညာဝါဒျဖန္.ခဲ့သည့္ သမုိင္းအမွားမ်ားမွ
ကင္းေဝးၾကပါေစ

Credit ရာမညထြန္းထြန္းဝင္း
Atlantic Charter – http://www.encyclopedia.com/…/international-organi…/atlantic

မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕ေမးတယ္၊ ေအာင္ဆန္းရုပ္တု ကန္႕ကြက္သလားတဲ့၊ ကန္႕ကြက္ပါတယ္လို႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုမေလးစားဘူး လားတဲ့၊ ဟ ေလးစားတာေပါ့၊ ဗမာေတြရဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တေယာက္ေလ၊ အတုယူဖို႕ေကာင္းတယ္၊ သူ႔ဗမာလူမ်ိဳးေတြကို ခ်စ္ျပီး ေကာင္းစားေစခ်င္လို႕ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယား ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕ဖို႔စည္း႐ံုးခဲ့တာေလ၊ အညာ နဲ႔ ေျမလတ္ ေဒသ က ေရငန္၊ ျမက္ေျခာက္ကလြဲ လို႔ဘာမွမရွိတာ ကိုသူသိတယ္ေလ၊ ဒါေၾကာင့္ေနာင္တခ်ိန္မွာ ကခ်င္ရဲ့ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊ၊ သစ္၊ ကယားရဲ့သတၲဳ၊ ေက်ာက္၊ ကြၽန္းသစ္၊ ရွမ္းရဲ့ သတၲဳမ်ိဳးစံု ကို အသံုးျပဳၿပီး ဗမာ လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရး အတြက္ ၾကိဳတင္စီမံခဲ့တယ္ေလ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ ဒီလို စီမံကိန္း ခ်ႏိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္ ပိုင္ရွင္ကို ေလးစားတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ပါ၊ ဒီအတြက္ ကခ်င္ေဒသမွာ ေအာင္ဆန္းရုပ္တုကို လံုးဝ ကန္႕ကြက္တယ္၊ တခုရွိေသးတယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားကသခင္နက္ေဖလမ္း၊ ဒီလူက ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မွာ မဟာမိတ္တပ္က ေသဒဏ္ေပးခံရသူ၊ ကခ်င္ျပည္သားလည္းမဟုတ္၊ သခင္နက္ေဖဟာ ကခ်င္ျပည္ကို ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္နဲ့ လိုက္လာျပီး ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡ ေပးႏွိပ္စက္ခဲ့သူ၊ ျပည္ေထာင္စု ကိုျပန္ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ဆမားဒူ၀ါ အိမ္ေရွ႕လမ္းမႄကီး က သခင္ နက္ေဖလမ္း ျဖစ္ေနတယ္၊ ကခ်င္ေဒသမွာ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ရုပ္တု စိုက္တယ္ဆိုရင္ ၾကားေကာင္းေသးတယ္၊ ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားကို မုန္းလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါ၊ မုန္းစရာ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ဗမာ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ပါ။ Kareng Bawm Awn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s