တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ ် ဳ ပ္ ဗိုလ္ခ ် ဳ ပ္မွဴ းႀကီး မင္းေအာင္လိွဳ င္ – ဇ ရွိတယ္ သတၱိရွိတယ္ အေတြးအေခၚ အေမွ ် ာ္အျမင္ရွိသလို တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာရွိတယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ

Maung Maung

ဇ ရွိတယ္
သတၱိရွိတယ္
အေတြးအေခၚ အေမွ ် ာ္အျမင္ရွိတယ္ဆိုရင္ေပါ့

ေစတနာေလးရွိဖို႔လည္း လိုတာေပါ့ေလ

နိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး/လူမႈေရး/
စီးပြားေရး/လူမ ်ိ ဳ းေရး/ဘာသာေရး/တိုင္ရင္းသားစည္း
လံုးညီညြတ္ေရး/စီးပြားေရး…………ဘက္ေပါင္းစံုကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္တဲ႔သူဟာ တဦးထဲဘဲရွိပါတယ္

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး ကအစ အထက္ကေဖာ္
ျပခဲ႔တဲ႔ က႑အားလံုးကို ဖ ် က္လိုဖ ် က္ဆီးလုပ္ေနတဲ႔
တို႔လို႔ထိလို႔မရတဲ႔ Untouchable person ေတြ ဟာ
တျဖည္းျဖည္း အစြယ္အပြားေတြ တိုးပြားလာေနတာ
ကို တိုင္ျပည္အတြက္ ေစတနာထားအလုပ္လုပ္ေနသူ
တိုင္းအတြက္ အခက္အခဲ အဟန္႔အတားေတြ/ စိတ္
အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္စရာ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတာဟာ
အထင္အရွားပါ

ၾသဇာအာဏာသံေယာဇဥ္/ပုဂၢိဳ လ္ေရးသံေယာဇဥ္/
အဖြဲ႕အစည္းသံေယာဇဥ္/ ဘာသာေရးသံေယာဇဥ္/
လူမ ်ိ ဳ းေရးသံေယာဇဥ္ အစရွိတဲ႔ သံေယာဇဥ္ေပါင္း
စံုလင္စြာနဲ႔ ပ စားေပးထားလိုက္မိတာအတြက္
ဒီကေန႔ အလိုလိုက္ အမိုက္ေစာ္ကားလိုက္လို႔
ကမၻာ့အလယ္မွာ မ ် က္ႏွာပ ် က္ရတဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္
ျဖတ္မႈႀကီးအထိ ျဖစ္ခဲ႔ရတာပါ

NLD ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး ဆရာဦးကိုနီကို နိုင္ငံတကာ
ေလဆိပ္ လူအမ ် ားရဲ႕ေရွ႕မွာေပၚေပၚတင္တင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျပလိုက္တာရဲ႕ အက ်ိ ဳ းဆက္ဟာ

တိုင္းျပည္ကိုလည္း သိကၡာက ် ေစသလို
ျမန္မာလူမ ်ိ ဳ းတိုင္း တဖြဖြေျပာေနတဲ႔ အမ ်ိ ဳ း/ဘာသာ/သာသနာအတြက္လည္း အမ ် ားႀကီးထိခိုက္
ေစတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားပါ
အစိုးရအတြက္ အရွက္ရစရာျဖစ္သလို
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူေတြရဲ႕ မူလရာထူးအေျခအေန
ေတြအရ တပ္မေတာ္ဟာ အထိအနာဆံုး ျဖစ္ခဲ႔ရပါ
တယ္

ဒီလိုအေျခအေနဆိုးေတြႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ႔အထဲက
႐ုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္တဲ႔
ပုဂၢိဳ လ္
ျမန္မာျပည္မွာ ၂ဦးမရွိပါဘူး
တဦးထဲသာရွိပါတယ္
အဲ႔ဒီလိုအလုပ္ကို တရားဝင္ လုပ္ခြင့္ရွိသူ
လုပ္နိုင္စြမ္းရွိသူဟာ
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ ် ဳ ပ္ ဗိုလ္ခ ် ဳ ပ္မွဴ းႀကီး
မင္းေအာင္လိွဳ င္ ျဖစ္ပါတယ္

တိုင္းျပည္ကို ေခ ် ာက္ထဲမက ် ေအာင္သူ ကယ္တင္
နိုင္ပါတယ္

သူကသာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာမွန္သမွ ် ကို
တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္စြာလုပ္ လိုက္မယ္ဆိုရင္

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ တမဟုတ္ျခင္း ေျပာင္း
လဲသြားနိုင္ပါတယ္

ကာ/လံု အစည္းအေဝးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုတရားဝင္
ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္
ပထမဦးဆံုး ဦးကိုနီကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမွာ ပါဝင္
ပတ္သက္ခဲ႔သူမွန္သမွ ် ကို ေက ် ာသားရင္သား မခြဲ
ျခားဘဲ ဖမ္းဆီးအေရးယူရပါလိမ့္မယ္

တဆက္ထဲမွာဘဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္
လုပ္ေနတဲ႔က႑တိုင္းမွာ ကဖ ် က္ ယဖ ် က္လုပ္ေနသူ
ေတြ ေနွာက္ရွက္ဖ ် က္ဆီးေနသူေတြကို ဟန္႔တားျခင္း
ပညာေပးျခင္း၊အေရးယူျခင္းေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္

အဲ႔ဒီေနာက္လမ ်ိ ဳ းခ ်စ္အမည္ခံ အမ ်ိ ဳ းဘာသာသနာ
အတြက္လို႔အသံေကာင္းေတြဟစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို
ပ ် က္ဆီးျခင္း ငါးပါးတိုင္ေအာင္လုပ္ေနတဲ႔ ဘာသာေရးအေရၿခံဳ အေယာင္ေဆာင္ေတြကို ဟန္႔တား/ပညာေပး/အေရးယူတာေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အမိႈက္ေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလိုက္
ၿပီဆိုတာနဲ႔
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈဆိုတာက တခါထဲ ကပ္ပါလာ
မွာ အေသအခ ် ာပါ

ဒီလို ေခါင္းေဆာင္မ ်ိ ဳ းကိုမွ ျပည္သူေတြကမခ ် စ္ရင္
ဘယ္သူ႔ကို ခ ် စ္ၾကမွာလဲဗ ် ာ

ေစတနာပါပါနဲ႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္သာ လုပ္ျပလိုက္
စမ္းပါဗ ် ာ
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္တက္မဲ႔ သမၼတႀကီးျဖစ္လာရ
မယ္ဆိုတာေသခ ် ာေပါက္ေျပာရဲတယ္

ဇ ရွိတယ္
သတၱိရွိတယ္
အေတြးအေခၚ အေမွ ် ာ္အျမင္ရွိသလို
တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာရွိတယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s