ႏုိင္ငံသားဥပေဒ သုံးမ်ိဳးရွိေသာ ျမန္မာျပည္

Khin Hla Daw

ႏုိင္ငံသားဥပေဒ သုံးမ်ိဳးရွိေသာ ျမန္မာျပည္ ( ရွယ္ပါ)
(၁) သမၼတအႀကံေပးေဟာင္း ေဒါက္တာေနဇင္လတ္၊ စြယ္စုံအႏုပညာရွင္ ဦးဝင္းေဖ အပါအဝင္ သိန္းသန္းခ်ီႏုိင္ေသာ တရုတ္မိဘေတြက ေမြးဖြားသူေတြက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ မိဘ ဘုုိးဘြား စဥ္ဆက္က ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတုိင္မီကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခဲ့သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပစရာ မလုုိဘူး။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေတြလည္း သင္ႏုုိင္သလုိ ထိပ္တန္းနယ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ရာထူးေတြကုိ ရယူႏုုိင္ၾကတယ္။

သီတဂူဆရာေတာ္၊ ဟာဂ်ဴလီကသာ၊ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာေမာင္ဒီ အပါအဝင္ သိန္းသန္းခ်ီႏုိင္ေသာ ဟိႏၵဴမိဘ၊ မြတ္စလင္မိဘေတြက ေမြးဖြားလာသူေတြက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လုုိက္တာနဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ အိမ္ရွင္ျဖစ္သြားတယ္။ မိဘ ဘုုိးဘြား စဥ္ဆက္က ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတုိင္မီကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခဲ့သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပစရာ မလုုိဘူး။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေတြလည္း သင္ႏုုိင္သလုိ ထိပ္တန္းနယ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ရာထူးေတြကုိ ရယူႏုုိင္ၾကတယ္။

(၂) ျမန္မာျပည္မွာ တုိင္းရင္းသားဆုိလုုိက္တာနဲ႔ မြတ္စလင္သာ မျဖစ္ေစန႔ဲ။ ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ အေျခစုုိက္ေနသူေတြလုုိ႔ ေအာ္တုိမက္တစ္ သတ္မွတ္လုုိက္ၾကျပန္တယ္။

သုုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္က လူသန္းငါးဆယ္ေလာက္မွာ ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတုုိင္ခင္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ မိဘ ဘုုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေနထုုိင္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား ျပႏုုိင္သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးခင္ရီ၊ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တုုိ႔ေကာ မိမိမိဘ ဘုုိးဘြားေတြ ၁၈၂၄ခုုႏွစ္ မတုုိင္ခင္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အေျခစုုိက္ခဲ့တဲ့ အေထာ္အထားFamily Tree ျပႏုုိင္ပါသလား။

(၃) ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ဆုုိလုုိက္တာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ိဳးက အစၥလာမ္သာသနာကုုိ အခုေလးတင္ အရွင္လတ္လတ္ ကူးေျပာင္းလာသူေတြျဖစ္ေစ၊ မိဘ ဘုုိးဘြား စဥ္ဆက္က ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတုိင္မီကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခဲ့သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖုုိ႔ လိုုသြားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပည္သူသန္းငါးဆယ္လုုံးက မျပႏုုိင္တဲ့၊ ျပလုုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုုိင္တဲ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထားကုုိ မြတ္စလင္ျဖစ္တဲ့ တုုိင္းရင္းသားမွန္သမွ်က ျပဖုုိ႔ တာဝန္ရွိသြားပါတယ္။

ျပလုုိ႔မျဖစ္လုုိ႔ မျပႏုုိင္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေသြးေႏွာဆုုိျပီး မိမိတစ္ခါမွလည္း မေရာက္ဘူး။ ဘာသာစကားလည္း မတတ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းလည္း မရွိ၊ မိမိကုုိ အသိအမွတ္မျပဳ၊ သိလည္းမသိ၊ လက္လည္းလက္ခံမွာ မဟုတ္တဲ့ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံက ႏုုိင္ငံသားနဲ႔ ဆဲြစပ္ပစ္တယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုုိေသာ္ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံသားေတြကုုိ မြတ္စလင္ျဖစ္တာနဲ႔ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသိအမွတ္ မျပဳႏုုိင္ဘူးဆုုိတာကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပလုုိက္တာျဖစ္တယ္။

အင္မတန္ လူမဆန္ေသာ ေကာက္က်စ္ယုုတ္မာမႈ ျဖစ္တယ္။

မူရင္း…ေဇာ္မင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s