ကမၻာ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၊အာစီယန္၊အိုအိုင္စီ၊နိုင္ငံတကာလူ႕အခြင္႕အေရးအဖြဲ႕ အစရွိတဲ႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ ် ားက.ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ ဗမာစစ္တပ္ နဲ႔ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမ ် ားကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းေက ် ာင္း ပဲ႔ျပင္ေပး ၾကရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္- သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ႔ ျမန္မာနိုင္ငံက ေနာက္ထပ္ အစုလိုက္အၿပံဳ လိုက္ ထြက္ေျပးလာၾကမဲ႔ ဒုကၡသည္ ေတြအတြက္ လိုအပ္လာမဲ႔ အစီအမံမ ် ားသာ လုပ္ေဆာင္ထားၾကပါေတာ႔…

Maung Maung

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ႔
အခြင္႔အေရးေတြကိုေတာင္ ခံစားခြင္႔ မရၾကပါဘူး…..

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ…..ခံစားခြင္႔ ဒီလို…ဒီလို ရွိပါတယ္လို႔
တရားဝင္က ် င္းပတဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမွာ ေျပာခဲ႔မိလို႔
ဆရာဦးကိုနီ အသက္ေပးခဲ႔ရပါတယ္….၂၅/၂/၂၀၁၇ ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
က…ဦးကိုနီအသတ္ခံရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး…Victum blame လုပ္တဲ႔စကားအျဖစ္
ဦးကိုနီကို အျပစ္တင္စကားေျပာသြားခဲ႔တာကို သတိျပဳ မိလိုက္ပါတယ္…

“မြတ္စလင္ေတြက နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလို႔….လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ၆၆ ေနရာေလာက္ရနိုင္တယ္” ……ဆိုတဲ႔ ဦးကိုနီရဲ႕ ေျပာစကားဟာ…..
ဥပေဒမဲ႔စကားမဟုတ္ပါဘူး……
စစ္တပ္ စိတ္တိုင္းက ် ေရးထားတဲ႔ ၂၀၀၈ (နာဂစ္)ဖြဲ႕စည္ပံု အေျခခံဥပေဒက ေပး
အပ္ထားတဲ႔…နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးကို ရွင္းလင္း တင္ျပတာသာျဖစ္ပါတယ္….

ဆရာဦးကိုနီဟာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးေတြအမ ် ားႀကီးသြားခဲ႔သူတယာက္ပါ…

ဆရာဟာ ေရာက္ေလရာအရပ္မွာ ျမန္မာလူမ ်ိ ဳ းေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြဆံုၿပီး
ဥပေဒေရးရာအသိပညာေတြကို ျဖန္႔ေဝေဟာေျပာမႈေတြ လုပ္ေလ႔ရွိပါတယ္…

လူမ ်ိ ဳ းစံု/ဘာသာစံုကို ဥပေဒေရးရာေတြကို ေဟာေျပာတဲ႔ေနရာမွာ ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔
ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔ ေဟာေျပာခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္…ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ေျပာဆိုခဲ႔
တာ တခုမွမရွိသလို…..ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အက ်ိ ဳ းစီးပြား ထိခိုက္ေအာင္
ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္း…လံုးဝမရွိခဲ႔ပါဘူး….

ဥပေဒေရးရာေတြကို သူကိုယ္တိုင္အႀကံေပးေနရတဲ႔ NLD ပါတီက….သူကိုယ္တိုင္
အဆိုျပဳ ခဲ႔တဲ႔….မြတ္စလင္အမတ္ ၂ ေနရာကို….ေနာက္ဆံုးအခ ်ိ န္ေရာက္မွ…
ဗဟိုဦးစီးအမိန္႔အာဏာနဲ႔ ျဖဳ တ္ပစ္လိုက္ၿပီးေတာ႔ ျမန္မာ႔သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုး
မြတ္စလင္ကင္းစင္တဲ႔လႊတ္ေတာ္အျဖစ္လုပ္လိုက္ၾကတာကိုေတာင္…ဘာအျပစ္တင္စကားမွ မေျပာခဲ႔ပါဘူး…..

မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ေတြတဲ႔အခါတိုင္း…အမ ်ိ ဳ းသားရင္ၾကားေစ႔ေရး….
လူမ ်ိ ဳ းျခား/ဘာသာျခားေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ၾကဖို႔…အျခားဘာသာ
ဝင္မ ် ားက အထင္အျမင္လြဲမွားမႈျဖစ္ေစမဲ႔ အမူအက ် င္႔ေတြ အေလ႔အထေတြကို
ေရွာင္က ် ဥ္ၾကဖို႔ လမ္းညႊန္ေလ႔ အႀကံေပးေလ႔ရွိပါတယ္….

အခုေတာ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က…ဆရာဦးကိုနီရဲ႕အဲ႔ဒီ..”မြတ္စလင္ေတြက နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလို႔….လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၆ ေနရာ ေလာက္ရနိုင္တယ္” …ဆိုတဲ႔စကားကိုေျပာခဲ႔လို႔…..မ ်ိ ဳ းခ ် စ္စိတ္
အစြန္းေရာက္တဲ႔ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိ(လူငယ္) ေတြက ေဒါသထြက္
ၿပီး….မ ်ိ ဳ းခ ် စ္စိတ္နဲ႔ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကတာ….လို႔ ေျပာသြားတာဟာ….အလြန္အင္
မတန္ ေအာက္တန္းက ် တဲ႔ လူမ ်ိ ဳ းေရးဘာသာေရး ခြဲျခားမႈသာျဖစ္ပါတယ္….

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ ် ားဟာ ဘာသာေရးလူမ ်ိ ဳ းေရး
ခြဲျခားမႈေတြကို ေနရာေပါင္းစံုမွာ ခံစားၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကရ
တာပါ…..

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝ…အသက္ေမြးဝမ္းေက ် ာင္းတဲ႔ လုပ္ငန္း
ေတြမွာ….ပညာသင္ၾကားတဲ႔ေနရာ…ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတဲ႔ေနရာ…ဘာသာ
ေရး ထံုးတမ္းစဥ္လာ အခန္းအနားေတြလုပ္တဲ႔ေနရာ…ဘာသာေရး စာေပသင္
ၾကားတဲ႔ေနရာ…ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္တဲ႔ေနရာ….တရားတေဘာင္အမႈအခင္းျဖစ္တဲ႔
ေနရာ………..အစရွိတဲ႔ေနရာတိုင္းမွာ…..ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက ် င္က
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ ် ားရဲ႕ ရင္႔သီးမႈေတြကို ခံရသလို…၉၆၉/ မဘသ / မ ်ိ ဳ းခ ် စ္ လို႔
အမည္ေပါင္းစံု ေျပာင္းလဲမွည္႔ေခၚတတ္တဲ႔ ဘုန္းႀကီးတု/ဘုန္းႀကီးစစ္ ေတြရဲ႕….
ရန္စျခင္း…ေစာ္ကားျခင္း…ျပသနာရွာျခင္း…ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ျခင္း
ေတြကို ခံစားေနၾကရတာ…ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ ် ျဖစ္ပါတယ္….

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အုပ္ခ ် ဳ ပ္ေနတဲ႔ အစိုးရ ရွိတယ္ဆိုေပမဲ႔…အဲ႔ဒီ အစိုးရဟာ စစ္တပ္
ကိုအမိန္႔ေပးခြင္႔မရွိသလို…..ရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကလဲ အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ ် ဳ ပ္ကြပ္ကဲ
မႈေအာက္မွာ ရွိမေနပါဘူး…..

အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အကာအကြယ္ေပးမဲ႔သူ
မရွိတဲ႔အျပင္………….ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဘုန္းႀကီးေတြညႊန္ၾကားတဲ႔ အတိုင္း ေျပာင္းျပန္
အေရးယူမႈေတြလုပ္ေလ႔ရွိတဲ႔အတြက္…လြန္စြာနစ္နာေနၾကရပါတယ္…

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ယူလို႔မရေအာင္…ခက္ခဲ
ေအာင္ စည္းမ ် ဥ္းစည္းကမ္းမ ်ိ ဳ းစံုတီထြင္ တင္းၾကပ္ထားပါတယ္….NVC ဆိုတဲ႔
အလိမ္အညာစကားေတြနဲ႔ အမႊန္းတင္ထားတဲ႔ အစားထိုးကဒ္ျပားကို မယူမေနရ
ပံုစံမ ်ိ ဳ းနဲ႔ ဇြတ္ေပးၿပီး နိုင္ငံမဲ႔ေတြ ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္…..

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိုဟင္ဂ ် ာလူမ ်ိ ဳ းေတြကို လူမ ်ိ ဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္ေနသလိုမ ်ိ ဳ း
ျပည္တြင္းမွာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ ် ားအေပၚ လူမ ်ိ ဳ းတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြလုပ္ဖို႔
စီစဥ္ေနၾကပါၿပီ…..

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလဲ ရိုဟင္ဂ ် ာလူမ ်ိ ဳ းေတြဟာ…ကိုးကြယ္တဲ႔ဘာသာေၾကာင္႕
လူမ ်ိ ဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္ ရွင္းလင္းျခင္းခံေနၾကရတာပါ…..

ဒီကေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ နိုင္ငံက ျမန္မာစကားမေျပာတတ္တဲ႔
ဘဂၤလီေတြကို ေခၚယူအေျခခ ် ေနေစၿပီး ေထာက္ပံ႔မႈ မ ်ိ ဳ းစံုေပးေနတာဟာ….
သူတို႔က ဗုဒၶဘာ သာဝင္ေတြျဖစ္ၾကလို႔ပါ…

ျမန္မာမြတ္စလင္ ဥပေဒပညာရွင္ ဆရာဦးကိုနီကို လူစည္ကားရာ နိုင္ငံတကာ
ေလဆိပ္ႀကီးမွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္
လိုက္ၿပီးတဲ႔ေနာက္ လူသတ္မႈကို ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္ဖန္တီးသူေတြကို ေဖာ္
ထုတ္လို႔မရေအာင္ …ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းဘဲ အကာအကြယ္ေပးလိုက္ၾက
ပါၿပီ…..

ဒီ ကိစၥေတြအားလံုးကို ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္သူေတြ/ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕လက္
ေအာက္ခံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ပူးေပါင္း လုပ္ခဲ႔ၾကတာပါ

ဒီ ျဖစ္စဥ္…ဒီလုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးဟာ…ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို ႏွိပ္ကြတ္မႈေတြ
ျပဳလုပ္ေနတာေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမွင္႕လိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္…

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ႕အေျခအေနကို နားလည္ၿပီး ကိုယ္ခ ် င္းစာနာစိတ္ရွိတဲ႔…
ဗုဒၶဘာသာဝင္အခ ်ိ ဳ ႕ကေတာင္ စိတ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ၿပီး….ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ကို…တိုင္းျပည္က စြန္႔ခြာသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမႈေတြ ရွိလာေနပါၿပီ….

ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ မြတ္စလင္ ၁၀သန္းေက ် ာ္မွာ…ရိုဟင္ဂ ် ာ ၃သန္းေက ် ာ္
ေက ် ာ္…၄သန္းေလာက္ကို ထုတ္လိုက္ရင္ေတာင္ ျပည္တြင္းေန ျမန္မာမြတ္စ
လင္ေတြက လူမ ် ားစု ျဖစ္ေနပါတယ္…

ျပည္တြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ဖိႏွိပ္ခ ် ဳ ပ္ခ ် ယ္မႈေတြ ထပ္ျဖစ္လာလို႔ ျပည္တြင္းက
မြတ္စလင္ေတြပါ နိုင္ငံစြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကရတယ္ဆိုရင္….UNHCR အဖြဲ႕ႀကီး
နဲ႔ ….အိမ္နီးနားခ ် င္းနိုင္ငံေတြမွာ ….အလုပ္ေတြရႈပ္ၾကရပါေတာ႔မယ္….

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ႔ လက္ရွိနိုင္ငံစြန္႔ခြာလာရတဲ႔ ရိုဟင္ဂ ် ာေတြထက္ ေျမာက္
မ ် ားလွစြာေသာ အေရအတြက္ရွိတဲ႔လူေတြ ေရာက္လာၾကမွာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ပါ

နိူင္ငံတကာ အတြက္လဲ ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံရမႈေတြ…ရာဇဝတ္မႈႏွိမ္နင္းရမႈေတြ
အမ ် ားႀကီးတာဝန္ပိုလာနိုင္ပါတယ္…..

ဒီအျဖစ္အပ ် က္ဆိုး…ကပ္ဆိုးႀကီးဟာ…..နိုင္ငံတကာရဲ႕ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔
တားဆီး ကာကြယ္လို႔ရနိုင္ပါတယ္….

ကမၻာ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၊အာစီယန္၊အိုအိုင္စီ၊နိုင္ငံတကာလူ႕အခြင္႕အေရးအဖြဲ႕
အစရွိတဲ႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ ် ားက….ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ ဗမာစစ္တပ္ နဲ႔
အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမ ် ားကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းေက ် ာင္း ပဲ႔ျပင္ေပး
ၾကရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္…..

သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ႔…………
ျမန္မာနိုင္ငံက ေနာက္ထပ္ အစုလိုက္အၿပံဳ လိုက္ ထြက္ေျပးလာၾကမဲ႔ ဒုကၡသည္
ေတြအတြက္ လိုအပ္လာမဲ႔ အစီအမံမ ် ားသာ လုပ္ေဆာင္ထားၾကပါေတာ႔……

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ႔
အခြင္႔အေရးေတြကိုေတာင္ ခံစားခြင္႔ မရၾကပါဘူး…..

ပိုမို ဆိုးယြားတဲ႔ အေျခအေနေတြ…တျဖည္ျဖည္း ေရာက္ရွိလာေနပါၿပီ….ဆိုတာ
ကို…ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္….


ေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိက္)
ေခတၱ….မေလးရွား….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s