ယခင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာရခုိင္ျပည္နယ္။မိထၳီလာ။လား႐ူိး။ ထန္းကုန္း။မနၱေလးႏွင့္ပဲခူးအေနာက္ျခမ္းမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ေဒါသထြက္ေနေသာလုအုပ္ႀကီး။သုိ႔ မဟုတ္မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္လူငယ္မ်ားမွအၾကမ္းဖက္မူ႔မ်ားျပဳလာပါက…

Seinsan Htike

.(((တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိျပည္သူတုိင္းကလုိလားၾကသည္.))

ယခုအခါတြင္သဃ္န္းျခဳံထားေသာသံဃာဆုိသူအခ်ိဳ႕သည္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျမန္မာ
မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကုိမီးခြက္ထြန္း၍ကျပသနာမ်ား႐ွာလ်က္႐ွိၾကပါသည္။သူတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ဝတ္ျပဳေဆာင္မ႐ွိေသာၿမိဳ႕သစ္မ်ား၌အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားစု
စည္းကာေနအိမ္တအိမ္တြင္ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္းျပဳပါကျပသနာ႐ွာျခင္း။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ႏုိဳင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာဝင္တဦးမွ႐ုိးသားစြာေစ်းေရာင္းခ်ျခင္းကုိတားျမစ္ေမာင္းထုတ္
ျခင္း။ဝတ္ျပဳေဆာင္မ်ားပ်က္စီးယုိယြင္းေသာေၾကာင့္သက္ဆုိင္ရာမွခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးျပဳျပင္
ျခင္းကုိပင္တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း။တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္
ျခင္းကုိအလုပ္သေဘာအရသတင္းရယူေနေသာသတင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား။ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ
လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား႐ွိေနပါလ်က္မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္စြာတားျမစ္ျခင္း။ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ျခင္း။ဘာသာေ႐းအတြက္သားသတ္လူဒါန္းရန္ျပဳသည္ကုိဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကာသား
ေကာင္မ်ားကုိမတရားရယုျခင္း။အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါးရမ္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အင္အား
ျပ၍တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းစေသာဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကုိတရားလက္လြတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾက
သည္ကုိဝမ္းနဲဘြယ္ရာေတြ႔ျမင္ၾကာူသိေနရပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခမ်ားေပၚေပါက္၍လူနဲစုျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားႀကီးမားေသာထိခုိက္နစ္နာ
မူ႔မ်ားျဖစ္ေပၚေနပါေသာ္လည္းအစၥလာမ္ဘာသာဝင္တုိ႔ဘက္မွကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မည့္သူမ်ား
မ႐ွိသည္အျပင္တရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကုိလည္းမရႏုိင္ပါဘဲစိတ္ပ်က္အားငယ္ဘြယ္
ရာမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

ဤသုိ့္ျဖင့္တေျဖးေျဖးႏွင့္အတင့္ရဲကာယခင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာရခုိင္ျပည္နယ္။မိထၳီလာ။လား႐ူိး။
ထန္းကုန္း။မနၱေလးႏွင့္ပဲခူးအေနာက္ျခမ္းမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ေဒါသထြက္ေနေသာလုအုပ္ႀကီး။သုိ႔
မဟုတ္မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္လူငယ္မ်ားမွအၾကမ္းဖက္မူ႔မ်ားျပဳလာပါကမည္သူေတြကမ်ား
အေရးတယူတားျမစ္ပိတ္ပင္ကာေတြ႔ၾကဳံရမည့္ဒုကၡကုိမည္သူေတြကမ်ားတားဆီးကာကြယ္
ေပးမည္နည္ူဆုိသည္ကုိေတြးရင္းေတြးရင္းႏွင့္ရင္ေမာကာအ႐ွင့္ထံတြင္ဒုိအာျပဳလ်က္အိပ္ေရး
မ်ားပ်က္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s