ျမန္မာနိုင္ငံ သိကၡာက ် တာ ဗုဒၶဘာသာ သိကၡာက ် တာ က ် ေနာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းဘူး

Maung Maung

ယံု မလားေတာ႔မသိဘူး……
မယံုဘူးဆိုလဲ ဘာမွ မတတ္နိုင္ဘူးေလ…

ျမန္မာနိုင္ငံ သိကၡာက ် တာ……က ် ေနာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းဘူး….
ဗုဒၶဘာသာ သိကၡာက ် တာ …..က ် ေနာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းဘူး….

က ် ေနာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား စစ္ စစ္ တေယာက္ပါ….
ဒီ႔အျပင္ မႏၱေလးသားတေယာက္……
ျမန္မာျပည္မွာေနခဲ႔တုန္းက …က ် ေနာ္ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရတဲ႕သူေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္က အမ ် ားစုပါ…
က ် ေနာ္မွာ ရဟန္းသံဃာေတြကအစ ဗုဒၶဘာသာ မိတ္ေဆြရင္းေတြ
အမ ် ားႀကီးပါ…….

ျမန္မာနိုင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ႔……သူမ ် ားနိုင္ငံသားေတြနဲ႔ယွဥ္လာရင္
အုပ္ခ ် ဳ ပ္တဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လိုအပ္ခ ် က္….လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ရဲ႕မဟုတ္တာ
လုပ္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး…အခြဲျခားခံရရင္….စိတ္မေကာင္းပါဘူး…

ကိုယ္ေတြမွာ…ကိုယ္တိုင္လဲ ခံစားေနရတဲ႔အျပင္…..တျခားနိုင္ငံသားေတြက
လူပါးဝလာတာကိုပါ ထပ္ခံစားရေတာ႔…စိတ္ပိုနာမိပါတယ္…

က ် ေနာ္ မိတ္ေဆြ…ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြေရာ………
သူတို႔လဲ က ် ေနာ္တို႔နည္းတူ ခံေနၾကရတာဘဲ….အစိုးရ အသံုးမက ် တဲ႔ဒဏ္…
စစ္တပ္ႏွိပ္စက္တဲ႔ဒဏ္…..အျပင္…..တျခားနိုင္ငံသားေတြက ႏွိမ္႔ခ ် တဲ႔ဒဏ္ကို..

တခါ….
ဘာသာေရးဘက္ကို ၾကည္႔ျပန္ေတာ႔…….
စစ္တပ္ လက္သပ္ေမြးထားတဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြရယ္….သူတို႕ကိုမွီၿပီး ေရာင္ေတာ္
ျပန္နဲ႔ ေရာၿပီးလုပ္စားေနတဲ႔ ရဟန္းတုေတြရယ္….သာသနာဖ ် က္ လမ္းေပၚမွာ
လုပ္စားေနတဲ႔ ေကာင္ေတြရယ္…ဘာသာမရွိတရားမရွိ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိသူနဲ႔ေပါင္း
ေျမေတြသိမ္းလိုက္ ဖာေခါင္းလုပ္လိုက္ ႀကံဳ သလို လုပ္စားေနတဲ႔ ငို႕ဘသမား…
သမၼတ အႀကံေပးလိုလူမ ်ိ ဳ းေတြက
ဘုရားေဟာေတြနဲ႔ ဆန္႔က ် င္ၿပီး…..
ဗုဒၶသာသနာကို စိတ္တိုင္းက ် ဖ ် က္ဆီးေနတာကို
ဘာမွ မတတ္နိုင္ဘဲ….ထိုင္ၾကည္႔ေနရတဲ႔ဘဝ…..
ဗုဒၶဘာသာမိတ္ေဆြေတြ………အတြက္ အလြန္ဘဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္…

ဒီသာသနာဖ ် က္ေတြက…အစၥလာမ္သာသနာ/ ခရစ္ယန္သာသနာေတြကို လိုက္ လံ ေႏွာက္ရွက္ ဖ ် က္ဆီး…ေစာ္ကားေနတဲ႔အတြက္ …က ် ေနာ္တို႔ ဘာသာျခား
ေတြ စိတ္အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္ရတယ္….ေဒါသျဖစ္ရတယ္…စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ
တယ္…ဝမ္းနဲရတယ္…..
ဒါေပမဲ႔
က ် ေနာ္တို႕ သာသနာေတြမွာ ထိခိုက္မႈ တစံုတရာမွ မရွိပါဘူး…
ဖိႏွိပ္မႈရဲ႕ တန္ျပန္ အက ်ိ ဳ းသက္ေရာက္မႈ အျဖစ္…..
က ် ေနာ္တို႔အထဲမွာ ဘာသာေရးကို ပိုမို ကိုင္းရိႈင္းလာၾကတယ္….ပိုမိုဆည္းကပ္
လာၾကတယ္…ကိုယ္႔ဘာသာဝင္အခ ် င္းခ ် င္း ပိုၿပီးစည္းလံုးလာၾကတယ္….

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ေရာက္ေတာ႔ေရာ….
သာသနာဖ ် က္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင္႕….
လူေတြဟာ …ဘာသာေရးကိစၥေတြကို…ေရွာင္ဖယ္လာၾကတယ္….
တသက္လံုးက…ကိုယ္တိုင္တင္မက…ဘာသာျခားေတြကပါ ေလးေလးစားစား
ရွိခဲ႔ၾကတဲ႔….ရဟန္းသံဃာေတြအေပၚ …ၾကည္ညိဳ ေလးစားမႈ ေလ ် ာ႔နည္းလာၾက
တယ္….
ဘာသာမဲ႔ အေတြးအေခၚေတြ ဝင္လာၾကတယ္….

ဒါဟာဝမ္းနည္းစရာပါ…စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ ကိစၥပါ….

ဒီ အိပ္မက္ဆိုးေတြကိုလြန္ေျမာက္ၿပီး…စစ္မွန္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး
အမိျမန္မာနိုင္ငံႀကီးကို ဖြံ႕ၿဖိဳ း တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳ းစားတည္ေဆာက္လိုပါတယ္

ဒီလို ျဖစ္လာဖို႔အတြက္…..ဗုဒၶဘာသာဝင္မ ် ားကိုယ္တိုင္…အားထုတ္လုပ္ကိုင္ၾကရပါလိမ္႔မယ္…

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္…….စစ္မွန္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္း
သံဃာ/လူပုဂၢိဳ လ္ေတြ ကိုယ္တိုင္သာသနာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကရပါမယ္….

သန္႔ရွင္းတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ…..ျမန္မာနိုင္ငံလို ဝိေသသထူးေတြရွိတဲ႔ နိုင္ငံမွာ
တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္က…အထူးပူပင္ေနစရာမလိုအပ္ပါဘူး….

ဗုဒၶသာသနာ ေမွးမွိန္ၿပီး ဘာသာျခားေတြ လႊမ္းမိုးလာလိမ္႔မယ္ဆိုတာဟာ….
လက္ရွိ သာသနာဖ ် က္ေတြ…ေတာေၾကာင္ေတြကသာ…အမ ်ိ ဳ းဘာသာ သာသနာတည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေရးကို ေရွ႕တန္းတင္….ထမင္းလံုးတေစၦေျခာက္ေနတာ သက္သက္ျဖစ္ပါတယ္…

ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေအးခ ် မ္းတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိူင္ငံေတာ္
ႀကီးမွာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ရဲ႕ အေမြအႏွစ္ေတြ ဓေလ႔ထံုးစံေတြ ယဥ္ေက ် းမႈေတြ
ကို….က ် ေနာ္တို႔ လူမ ်ိ ဳ းစံု ဘာသာစံု ဝိုင္းဝန္းလက္တြဲၿပီး ထိန္းသိမ္း
ေစာင္ေရွာက္ရင္း………..အမိျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး
ကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔လားဗ ် ာ…..


ေမာင္ေမာင္
(ေရႊကရဝိက္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s