ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

M-Media

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

===================================
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

Image may contain: text

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ႀကိဳဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ႏွင့္တစ္ကြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္မ်ား အားလုံး၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာထား အျမင္ တူညီေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္အမ်ားအျပားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားမွာမူ ေဒသႏၱရ အေျခအေန ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

source:Myanmar State Counsellor Office

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s