အေမရိကန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မွဳအား ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္…ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အမတ္ၾကီးတို႔ က်ဴ းလြန္ေသာ အခ်က္သည္ (၂) ျဖင္႔ သက္ဆိုင္ေနျပီး (၃) ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဆြမ္းခဲဖြယ္ ကပ္လွဴ သည္ဟုေျပာဆိုျခင္းသည္ ဘာသာေရးအရ စကားလံုးသာ ျဖစ္ျပီး ဥပေဒအရ စကားလံုးသည္ Giving assistance to organizer for terrorist or terror attack (အၾကမ္းဖက္သူအတြက္) စည္းရံုး လွဳံ႕ေဆာ္ေပးသူအား အေထာက္ပံ႔ ေပးျခင္းလို႔သာ ဘာသာျပန္ပါသည္

Aung N Htwe

အေမရိကန္မွ အၾကမ္းဖက္မွဳတြင္ အလွဴဒါန မရိွေသာ ဥပေဒ

အေမရိကန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မွဳအား ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္
အဓိက အခ်က္ကေလး ေရးေပးမလို႔ပါ ။ ျမန္မာျပည္က လႊတ္ေတာ္အမတ္သိေအာင္လို႔ပါ…

(၁) မိမိကိုယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းအား တိုက္ရိုက္ ျပဳမူ ပါ၀င္ပတ္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(၂) မိမိက တစံုတစ္ေယာက္၏ အၾကမ္းဖက္မွဳ တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္ အကူညီေပးျခင္း တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း

(၃) မိမိမွ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျပဳလုပ္သူတို႔အတြက္ အမွန္တရားကဲ႕သို႔ ၀ါဒျဖန္႔ေပးျခင္း အေၾကာင္း တစံုတရာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ သူႏွင္႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း

ဆိုေသာ သံုးခ်က္က သာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္ အေမ၇ိကန္ ဥပေဒေရးရာ နားလည္သူမ်ား ပိုသိၾကပါသည္။

အက်ယ္ျပန္ဖြင္႔လ်င္ ၁၇၄ မ်က္ႏွာထိက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အမတ္ၾကီးတို႔ က်ဴ းလြန္ေသာ အခ်က္သည္ (၂) ျဖင္႔ သက္ဆိုင္ေနျပီး (၃) ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဆြမ္းခဲဖြယ္ ကပ္လွဴ သည္ဟုေျပာဆိုျခင္းသည္ ဘာသာေရးအရ စကားလံုးသာ ျဖစ္ျပီး
ဥပေဒအရ စကားလံုးသည္ Giving assistance to organizer for terrorist or terror attack (အၾကမ္းဖက္သူအတြက္) စည္းရံုး လွဳံ႕ေဆာ္ေပးသူအား အေထာက္ပံ႔ ေပးျခင္းလို႔သာ ဘာသာျပန္ပါသည္။

ဂို္လ္ရွယ္ေလး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s