၂၆/၃/၂၀၁၇ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္က ် င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔ ေသာ Migrant Worker Aid Organization Malaysia….. အသင္း

Maung Maung

ယေန႔ ၂၆/၃/၂၀၁၇ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္က ် င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔
ေသာ Migrant Worker Aid Organization Malaysia…..
အသင္း

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

နာယကမ ် ား
ဦးနာရဒ (စြန္ငိုင္းဘီစိ ဆရာေတာ္)
ဦးဇဋိလ (မႊား ဆရာေတာ္)
ဦးေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရဝိက္)
Image may contain: one or more people and people standing
ဥကၠဌ
ဦးေက ် ာ္ေဇလြင္

ဒု-ဥကၠဌ
ဦးေဇာ္မ ်ိ ဳ း

အႀကံေပးေရွ႕ေန
Gunamala

ပ-အတြင္းေရးမွဴ း
ဦးခ ် စ္ေကာင္း

ဒု-အတြင္းေရးမွဴ း
ဦးသက္ထြန္း

ဘ႑ာေရးမွဴ း
ဦးခ ် စ္ေကာင္း
ဦးသန္႔ဇင္
ဦးေအာင္မ ်ိ ဳ းဦး

စာရင္းစစ္
ဦးေဌးေအာင္
ဦးေဇာ္မ ်ိ ဳ း

မီဒီယာ/ျပန္ၾကားေရး
ဦးေအာင္မ ်ိ ဳ းဦး
ဦးခ ် စ္ေကာင္း

ဘ႑ာထိမ္းေကာ္မတီ
ဦးခ ် စ္ေကာင္း၊ဦးေအာင္ကို၊ဦးလိွဳ င္၊ဦးေဇာ္မ ်ိ ဳ း၊ဦးမင္းသန္႔ေထြး၊ဦးသန္းနိုင္၊ဦးေဇာ္ႀကီး၊ဦးေက ် ာ္ေက ် ာ္ဦး၊
ဦးသိန္းစိုး၊ဦးစည္သူဟိန္း၊ဦးဝင္းေရႊ၊Lalram Thle Nga ၊
ဦးသက္ထြန္း၊ ဦးေအးမင္း၊ ဦးေအာင္မ ်ိ ဳ းဦး

(မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ ် ားကို Facebook မွ ကူးယူပါသည္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s