“မ ်ိ ဳ းနဲ႔ရိုးနဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ စစ္ကၽြန္မျဖစ္ၾကဖို႔လိုတယ္”

Htun Htun Gin Gyi
·
“မ ်ိ ဳ းနဲ႔ရိုးနဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ စစ္ကၽြန္မျဖစ္ၾကဖို႔လိုတယ္”
=====================================

ပတ္ဂြမ္ဟီး….ဆိုတာ
ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ သူ႔တပည့္ကိုယ္ရံေတာ္ကလုပ္ႀကံလို႔ ေသသြြားတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားစစ္အာဏာရွင္ ပတ္ခ ်ံ ဳ ဟီး….ရဲ႕သမီးပါ။

သူ႔အေဖက ဗမာစစ္အာဏာရွင္ ဗုိ္လ္ေနဝင္းနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ေတြ…..

ေတာင္ကိုးရီးယားလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ သူ႔သမီးအသက္(၅၀) ေက ် ာ္ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ မဲႏိုင္ၿပီး သမတျပန္ျဖစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဗီဇေလးပါလာေတာ့ သူ႔အေဖစစ္အာဏာရွင္လိုေတာ့ ေျပာင္ မတရားမလုပ္ဘူး ခိုးေခ ် ာင္ခိုးဝွက္ ပါးပါးေလးအက ် င့္ပ ် က္ျခစားလိုက္တာ…. ေပၚသြားၿပီး …. လူထုက အေရးယူျဖဳတ္ခ ် ဖို…႔အတင္းဖိအားေတြေပးလို႔…… ေတာင္ကိုးရီးယားတရားရံုးခ ် ဳ ပ္က… ေနာက္ဆံုး…ေနလိုမရေတာ့ပဲ …..သမတကိုတရားစြဲတယ္… ျပဳတ္တယ္… ေနအိမ္အက ် ယ္ခ ် ဳ ပ္ကေန အခု….ေထာင္ထဲေရာက္သြားၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ေျပာေနတာပါ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေခတ္ေတြမွာ အာဏာရွင္မ ်ိ ဳ းဆက္ေတြ… ႏိုင္ငံေရးမွာ… ေငြေၾကးအားနဲ႔……. ဖိန္႔လံုး ဖားလံုး ေလေျပထိုး… စသည္ျဖင့္ လူထုကိုေခ ် ာ႔ျမဴ ၿပီး ….အာဏာတေက ် ာ႔ျပန္က ်ိ ဳ းစားလာတတ္တယ္……..
(ဖိလစ္ပိုင္မွာ မားကိုစ္သားသမီးေတြ ေခါင္းျပန္ေထာင္ေနၿပီ)

ဗမာျပည္မွာလဲေနာက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္….

အခု…ေနဝင္းေျမးတို႔ ….သန္းေရႊေျမးတို႔…ဆိုတာ သူတို႔အဖိုးေတြက တိုင္းျပည္ဘ႑ာခိုးဝွက္မတရားလုပ္ၿပီး ထားခဲ့တဲ့ေငြေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုေတြကို ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ေနတာေနာ္

အခုYBS ဘစ္ကားစနစ္ႀကီးမွာ သူတို႔က အဓိကရင္းႏွီးသူေတြအျဖစ္ပါေနတယ္။

ေနာက္ၾက…. ေရြးေကာက္ပြဲေတြအထိေရာက္လာၿပီး အာဏာတံခါးဝေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအခ ်ိ န္ အခုေတာင္ကိုးရီးယားအုပ္ခ ် ဳ ပ္ေရးေလာက္လုပ္ရဲကိုင္ရဲတဲ့ ဥပေဒေတြ အခင္းအက ် င္းေတြေလာက္ေတာင္ ဗမာျပည္ရွိပါ့မလား…..

အင္မတန္စိတ္ပူစရာပါ

ေတာင္ကိုးရီးယားအခုအုပ္ခ ် ဳ ပ္ေရးအေျခအေနေလာက္… လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီျဖစ္ပါ့မလား….. မျဖစ္ေသးရင္ေတာ့…. က ်ိ န္းေသတယ္ စစ္ခရိုနီမ ်ိ ဳ းဆက္ …ထပ္ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္တယ္။

ႀကိဳသာျပင္ထားၾက… ေငြမရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ႏိုင္ေအာင္ အခုရွိေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဥပေဒႀကီးနဲ႔လုပ္ထားၿပီးသား…….

စစ္အုပ္စုလက္ထဲမွာ တပ္ေရာ လက္နက္ေရာ လက္ကိုင္တုတ္ပါတီေရာရွိေနတယ္ ဒီေတာ့ လက္ရွိေရခံေျမခံအေနအထားကိုတြက္ရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ မ ်ိ ဳ းႏြယ္ေတြဘက္က ဗမာျပည္မွာ ေရရွည္အတြက္ အမ ် ားႀကီးအားသာေနတဲ့အေနအထားပါ

အာဏာေရာ၊ေငြေၾကးေရာ၊အင္စတီက ် ဴ းရွင္းေတြအားေရာ အဖက္ဖက္ကျပင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္
(ကိုယ့္တြက္ဆမႈအရပါ)

ဒီေတာ့…. တို႔အတိုက္အခံေတြဆိုသူေတြက ၂၀၀၈ ေျခဥကိုမဖ ် က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ေရရွည္အေနအထားရခံသြားရဖို႔ရွိေနတယ္ …..

ဗမာျပည္သားေတြမွာ သစၥာေဖါက္ကလည္းသိတ္မ ် ားတယ္…..

သူေဌးကိုဘုရားထူးခ ် င္တဲ့ပေဒသရာဇ္စိတ္ဓါတ္ရွိသူသိတ္မ ် ားတယ္….

စစ္ဗိုလ္မယားလုပ္ခ ် င္သူေတြလည္းေပါေနတယ္….

ၾကာရင္မ ်ိ ဳ းႏြယ္စုအခုထက္ပိုႀကီးသြားပါလိမ့္မယ္….

( စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ဗမာျပည္မွာအခ်ိန္အၾကာႀကီးတည္ရွိေနႏိုင္တာ ဗမာျပည္သားေတြရဲ႕အားနည္းခ ် က္ေတြပါတယ္… ၿခံဳေျပာတာပါ အဖိႏွိပ္ခံလူထုေစာ္ကားတာမဟုတ္ရပါဘူး)

အရင္လုပ္ရမွာကိုမလုပ္ပဲ စစ္အုပ္စုႏွပ္ေၾကာင္းေနာက္လိုက္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ ်ိ ဳ းေတြသတိရွိၾကပါ…..
ရန္သူ႔ေထာင္ေခ ် ာက္ထဲက ် သြားရင္ ျပန္တက္ရတာခက္တယ္။

ေတာ္ၾကာရန္သူ႔မခ ် ရပဲ ကိုယ့္အခ ် င္းခ ် င္းျပန္လည္ပင္းညွစ္ေနရတာနဲ႔… ႏိုင္ငံေရးအရ ပုဆိုးကြင္းလံုးကၽြတ္ကုန္ရင္ ျမင္မေကာင္းဘူး……
အခုလည္းျဖစ္ေနတယ္။

တခုအားသာတာက…. ဗမာျပည္မွာက သူခ ် ကိုယ္ခ ် လုပ္ႏိုင္တဲ့…. လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြရွိေနတာက ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့အေျခ
အေနပဲ…..

ဒီအေျခအေနကို …မွန္မွန္ကန္ကန္တပ္ေပါင္းစုအေနအထားနဲ႔ ……စစ္အုပ္စုကို ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရးအရ ေသနဂၤဗ ် ဴ ဟာမွန္မွန္နဲ႕ညီညီညြတ္ညြတ္ရင္မဆိုင္ၾကပဲ
စစ္အုပ္စုလမ္းေၾကာင္းခ ် ေရးဆြဲထားတဲ့.. NCA ေလာက္နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ ် မ္းမယ္လို႔ထင္ေနၾကရင္…….ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ႀကိဳးကြင္းစြတ္လိုက္တာပဲဆိုတာ ေတာ့ သိၾကဖို႔ေကာင္းတယ္……

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ တပ္ပ ် က္သြားရင္ျပန္စုဖို႔မလြယ္ဘူး…..

ဘက္ေပါင္းစံုက အေျခအေနရင့္မွည့္မႈေတြကို ေစာင့္ေနရပါလိမ့္မယ္။

ၾကားထဲမွာ ခရိုနီစစ္အာဏာရွင္မ ်ိ ဳ းဆက္က ကျပားေလးလုပ္ၿပီး….
မူေတြ၊ေပၚလစီေလးေတြ လစ္ဘရယ္စံနစ္နဲ႔ အံဝင္ေအာင္၊ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ခ ် ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ အာဏာဆက္ယူသြားေနမွျဖင့္ …………

သူပုန္ေတြေရာ၊မပုန္သူေတြေရာ၊ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြေရာ၊တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေရာ စစ္မ ်ိ ဳ းဆက္ေအာက္မွာ ကၽြန္ဆက္ျဖစ္ေနမဲ့ကိန္းဆိုက္မွာပဲ…..
ေခတ္သစ္စစ္ကၽြန္ေပါ့ဗ်ာ……..

ေက ် ာသပ္ေသြးစုတ္ခံရမွာေပါ့…. အဲ့ဒါမွခက္ကုန္မယ္။

က ် ဳ ပ္ဗမာျပည္ခ ် စ္လြန္းလို႔ေျပာေနတာပါ………….

က ် ဳ ပ္သားသမီးေတြက ႏိုင္ငံျခားမွာ….
အလြန္ဆံုးျဖစ္မွ…
က ် ဳ ပ္ေျမးက က ် ဳ ပ္ကို How are you doing Grandpa? ေလာက္ပဲ…..

က ် ဳ ပ္ေျမးေတြစစ္ကၽြန္မျဖစ္ဘူး……
က ် ဳ ပ္ကေလးေတြ စစ္ကၽြန္မျဖစ္ဘူး ……..

ဒါေပမဲ့ ဗမာျပည္မွာ…..မေမြးေသးတဲ့ က ် ဳ ပ္ႏိုင္ငံသားေတြ မ ်ိ ဳ းဆက္အလိုက္.. စစ္ကၽြန္ဆက္ျဖစ္မွာေတာ့….
က ် ဳ ပ္အသဲနာမိပါတယ္…..

လုပ္ၾကကိုင္ၾကပါ… ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္စရာအရင္လုပ္ၾကစမ္းပါ…..

ရန္သူကိုအသက္ရႈခြင့္ေပးေနတဲ့ အေခ ် ာင္အေတြးအေခၚေတြ .ဖယ္ထုတ္စဥ္းစားၾကစမ္းပါ…

ျပည္တြင္းကရဲေဘာ္ေတြ သတိခ ် ပ္ၾကစမ္းပါဗ ် ာ…….

က ် ဳပ္ပညာရွင္မဟုတ္ပါဘူး …..
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ေတာ့ ဖ ် က္သိမ္းမွရမယ္……

ဒီေတာ့ ၂၀၀၈ေျခဥဖ ် က္သိမ္းေရးဆိုတာ
စစ္ကၽြန္မျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ…လို႔ ရိုးရိုးဘဝေပးအရသိေန၊ျမင္ေနလို႔ပါဗ ် ာ…..။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s