UNHCR (Malaysia)ရံုး၏ RSTဌာနသည္ တတိယနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာဌာနဟု မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၾကာရွည္ခံနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဌာနသို႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း

Ahmad Khan

“ေျပာင္းလဲျခင္း”

UNHCRရံုးရွိ RST (Durable Solution)ဌာနွ၏ လူသိမ်ားေသာ အဓိပၸာယ္မွာ နိုင္ငံပို႔ဌာနျဖစ္ျပီး တတိယနိုင္ငံသို႔ အေျခခ်ရန္ ပို႔ေဆာင္သည့္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္သိမွတ္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

UNHCR၏ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၾကာရွည္ခံေသာေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းလည္းပါဝင္ပါသည္။

ယေန႔ တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ အတည္တက်မရွိသူ ၆၅.၃သန္း ရွိပါသည္။

မေလးရွားနိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားေရရွည္ေနနိုင္ရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးမထားေသာေၾကာင့္ ေရရွည္ေနထိုင္နိုင္ရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။ ဒုကၡသည္ ၉ေသာင္းကိုလည္း လက္ခံထားရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားသားလုပ္အားကို အားကိုးေနရေသာ နိုင္ငံျဖစ္၍ Refugeeမ်ားကို တရားဝင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ ပထမဦးဆံုးအသုတ္အေနျဖင့္ အေယာက္၃၀၀ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ကိုဤနိုင္ငံအစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ျပီး work permitနွင့္ အခြင့္အေရးတူကာ သက္တမ္း ၃နွစ္ ရရွိပါသည္။

တရားဝင္ေနထိုင္ျခင္း၊ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သြား၍ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာေနွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားမရွိနိုင္ေတာ့ပါ။ အျပည့္အဝအလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အျခားက႑မ်ားတြင္လည္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ UNမွ ေတာင္းဆိုညွိႏႈိင္းထားပါသည္။ ၎ကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ စံညႊန္းရွိျပီး ၎တို႔၏ရံုး၌ေခၚယူစစ္ေဆးကာ လက္ခံနိုင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။

အေနအထားတစ္ရပ္အရ ယခုလက္ရွိေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေယာက္ ၃၀၀ကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခား Refugeeမ်ားအတြက္ရရွိလာနိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလာမည္ဆိုုပါက အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကိစၥမွာ- တကမာၻလံုး၌ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေပးနိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနရာ အေမရိကန္နိုင္ငံမွလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ UNမွ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္မႈမ်ားကို ခက္ခဲေစခဲ့ပါသည္။

တတိယနိုင္ငံသိုု႔သြားရန္ေနရာမွာ အလြန္နည္းပါးျပီး ခက္ခဲသြားသျဖင့္ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္လမ္းကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္လာပါသည္။ ၎နည္းလမ္းမွာ – မိမိဆႏၵျဖင့္ မိမိ၏တိုင္းျပည္သို႔ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုမေလးရွားနိုင္ငံတြင္နွစ္ရွည္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မိမိအတြက္လံုျခံဳမႈရွိမွသာ ျပန္လိုပါက UNရံုးသို႔ သတင္းပို႔ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိစၥကို UNမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာရွည္ခံနည္းလမ္းအရ အီရန္နိုင္ငံသားမ်ားကို မိမိတိုင္းျပည္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားမ်ားလည္း ျပန္သြားၾကရာ ယခုအခါတြင္ ခိုင္မာမႈမ်ားရရွိေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဒုကၡသည္အျဖစ္ျဖင့္ အျခားနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ျခင္းမွာ ေရရွည္၊ အခ်ိန္ကာလရွည္အတြက္မျဖစ္နိုင္ပါ။ အျမဲတမ္းကာလရွည္ၾကာစြာ ဒုကၡသည္အျဖစ္မခံယူဘဲ ပံုမွန္လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္သြားၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ၏ဆႏၵျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ျပန္လိုပါက လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ UNရံုးသို႔ သတင္းပို႔ပါရန္နွင့္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္မဟုတ္ဘဲ တစ္စုခ်င္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ သတင္းပို႔နိုင္ပါေၾကာင္း။ ခရီးစားရိတ္အတြက္ပါ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၎အစီအစဥ္အတြက္ပါဝင္နိုင္သူမ်ားမွာ – UNHCR Cardကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၊ Asylum Seeker Cardကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၊ စာရြက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ Rejectျဖစ္ထားသူမ်ားနွင့္ Cardကို အျပီးတိုင္ ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္းခံထားရသူမ်ား မပါဝင္နိုင္ပါ။

အထူးသိရွိနားလည္ေစရန္အခ်က္မွာ – UN Cardစတင္ရရွိခဲ့ေသာဦးစီးပုဂၢိဳလ္သည္ တတိယနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီးျဖစ္ပါက က်န္ရစ္ေသာ မိသားစုဝင္တို႔သည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွသာ ေစာင့္ဆိုင္းလုိက္ပါရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမွ တဆင့္လိုက္ပါသြားနိုင္ၾကပါေၾကာင္း။

RSTဌာနသည္ တတိယနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာဌာနဟု မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၾကာရွည္ခံနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဌာနသို႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ၂၃/၀၃/၂၀၁၇ေန႔တြင္ UNHCR (Malaysia)ရံုး၏ စည္းေဝးခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပသည့္ ဒုကၡသည္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ UNHCRအရာရွိမ်ားမွ ေျပာၾကားအသိေပးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ B.R.O (Burma Refugee Organization)မွ ေဒၚေအးေအးေထြးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

B.R.O Office
No. 75/1A, Jalan Bandar 1,
Pusat Bandar Puchong, 47100 Puchong,
Selangor, Malaysia.
Office Ph : 03-5891 1266, 018-2060 855

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s