ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ၀က္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္လိပ္စာမ်ား စုစည္းမႈ

Htay Tint

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ၀က္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္လိပ္စာမ်ား စုစည္းမႈ

၁။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
www.mofa.gov.mm
https://www.facebook.com/mofamyanmar/

၂။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
www.president-office.gov.mm
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm

No automatic alt text available.

၃။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

အေထြေထြအုပ္ခ်ပ္ေရးဦးစီးဌာန
http://www.gad.gov.mm

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
https://www.facebook.com/yezarnimedia/

မီးသတ္ဦးစီးဌာန
www.fsd.gov.mm
https://www.facebook.com/fsd.gov/

၄။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
http://www.mod.gov.mm/
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး
https://www.facebook.com/Cincds/

၅။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
http://www.mba.gov.mm
https://www.facebook.com/www.mba.gov.mm/

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
www.statecounsellor.gov.mm
https://www.facebook.com/state.counsellor

၇။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
http://www.moi.gov.mm/
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား
http://www.mrtv.gov.mm/
https://www.facebook.com/mrtvwebmediaportal/

ျမန္မာ့အလင္း
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/
http://www.moi.gov.mm/npe/mal/

ေၾကးမုံ
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/
http://www.moi.gov.mm/npe/km/

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
http://www.moi.gov.mm/iprd/

ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာန
http://moi.gov.mm/ppd/

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း
http://moi.gov.mm/npe/

၈။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန
www.mora.gov.mm/
https://www.facebook.com/ministryofculturenews
www.culture.gov.mm/
www.nlm.gov.mm/
www.kbrl.gov.mm/

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕
www.mahana.org.mm

၉။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန
www.moai.gov.mm/
www.mali.gov.mm/
www.mlfrd.gov.mm/

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/doamoali/

ေမြးေရေက်းလက္
https://www.facebook.com/malioffice

MOALI
https://www.facebook.com/moalimyanmar/

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%…

၁၀။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
http://www.mcit.gov.mm/

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/MyanmarDCA/

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
www.iwt.gov.mm

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/dmhmoezalanaypyitaw/

၁၁။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန
www.mining.gov.mm/
http://www.monrec.gov.mm/

၁၂။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန
www.moep.gov.mm
www.energy.gov.mm
https://www.facebook.com/MinistryOfElectricityandEnergy.My…/

၁၃။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန
www.dop.gov.mm/
www.mol.gov.mm/

၁၄။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
www.industry.gov.mm/

၁၅။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
www.commerce.gov.mm
www.myanmartradenet.com.mm
https://www.facebook.com/mocommerce/

၁၆။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
www.moe.gov.mm/

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/dhenpw

၁၇။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန
www.moh.gov.mm
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/

၁၈။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
www.mof.gov.mm
www.cbm.gov.mm
www.irdmyanmar.gov.mm
www.mminsurance.gov.mm
www.mmse.gov.mm
www.myanmarcustoms.gov.mm

၁၉။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/

၂၀။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
www.mswrr.gov.mm
www.dsw.gov.mm
www.rrdmyanmar.gov.mm
https://www.facebook.com/Relief-and-Resettlement-Departmen…/

၂၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
www.myanmartourism.org
https://www.facebook.com/moht.mm/

၂၂။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၂၃။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕
www.ucsb.gov.mm/

၂၄။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး
www.oagmac.gov.mm/

၂၅။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
www.oag.gov.mm/

၂၆။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး
www.unionsupremecourt.gov.mm/

၂၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး
www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

၂၈။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
www.uecmyanmar.org/

၂၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္
www.mnhrc.org.mm

စလံုး Page
(စင္ကာပူႏွင့္ပတ္သက္ေသာဖတ္စရာ၊ မွတ္စရာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား စုစည္းတင္ျပမႈ)
https://www.facebook.com/SaloneCollection/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s