ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳး ပါတီ ဖ်က္သိမ္းရေတာ့မည္ေလာ

Kyaw Zaya

ပါတီႀကီးတစ္ခုကေတာ့ ခပ္လႈပ္လႈပ္ပဲခင္ဗ်…

ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳး ပါတီ ဖ်က္သိမ္းရေတာ့မည္ေလာ

အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၀)ပုဒ္မ၄၀၇။(ဂ)ႏွင့္ အျခား ပုဒ္ခြဲမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းျခင္း

No automatic alt text available.

ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီသည္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး အသင္းမွ
ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီ ျဖစ္သည္။၈.၆.၂၀၁၀ ေန့တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္သည္။
မွတ္ပုံတင္ အမွတ္မွာ ၃၂ ျဖစ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္မွ
ပါတီဥကၠဌ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳ ဳ ပ္မႈးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊမွ ပါတီ၏
နာယက အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျပီး ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီကုိ
ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည္။၂၀၁၀ ခုနွစ္အေထြ
ေထြေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ တစ္ဦးထဲၿပိဳင္ကာ အနုိင္ရ
ရွိျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ ေပၚ
ထြက္လာေလသည္။ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၂ -၂၀၁၅
၂၀၁၇ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု
ေထာက္ခံမႈ နည္းပါးခဲ့ျပီး ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရ
သည္။

ယခင္မီးရထားဝန္ႀကီးေဟာင္း ယခုလက္ရွိ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ၏ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး
လက္ထက္တြင္ ပါတီ၏ ပုံရိပ္သည္ ပုိ၍ေမွးမွိန္လာခဲ့
သည္။’ ငါးတကာ ယုိခဲ့ ေသာ ေခ်း ပုဇြန္ဆိပ္ ေခါင္း စု ‘
ဆုိသလုိ (ယခင္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ဦးသန္းေဌး သည္ ပါတီ၏ ေကာင္းေမြထက္ ဆုိးေမြမ်ားကုိသာ ရင္ဆုိင္ေနရေပသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲျကီးတြင္
အမ်ဳဳ ဳ ိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳ ဳပ္မွ အနုိင္ရရွိခဲ့ျပီး
သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ နုိင္္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႕ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစုိးရ နွင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ
သည္။ ဒီမုိကေရစီ ကုိသြားေသာ စနစ္အရ အတုိက္
အခံ ပါတီ ရွိပါမွ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမည္
မဟုတ္ပါလား။အတုိက္အခံ ပါတီသည္လည္း ျပည္သူ
အက်ဳ ဳိးအတြက္ၾကည့္ပါမွ ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ေပမည္။
ယေန႕ NLD ပါတီ မွ အာဏာရရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုိင္
ျဖိဳး ပါတီသည္ အတုိက္အခံပါတီ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

*ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီသည္ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား ‘ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား’လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားသည္လက္ေတြ႕တြင္
ျပည္သူတုိ့နွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနျပီးခုိင္မာေတာင့္
တင္း မွန္ကန္သည့္ အတုိက္အခံ ပါတီ ျဖစ္မလာေသး
ေပ။ပါတီ အႀကီးအကဲမ်ား တပ္မေတာ္ အျငိမ္းစားပုဂၢိဳလ္အမ်ားစု၏ ‘ ဓန အင္အား’ ‘ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈ’
စီးပြားေရး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းဝင္ေအာင္
ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားေနသည္။ထုိေငြ
ေၾကးခ်မ္းသာမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားျဖစ္
သည္ကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ေပသည္။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ားသာမက ျပည္ခုိင္
ျဖိဳးပါတီအႀကီးအကဲမ်ား၏ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကုိ မတရားသိမ္းဆည္းမႈမ်ား
အဆမတန္ မ်ားျပားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီသည္ ျပည္သူေတြ၏ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေပသည္။

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းမ်ားအနက္ မေကြး
တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳ ဳပ္ေဟာင္း ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ သည္ျပည္သူ႕
ဘ႑ာ ေငြ ၇.၄၅၉ ဘီလီယံ ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္
ေၾကာင္းစစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ထုိအထဲမွ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အတြက္ ၁.၇ ဘီလီယံ ကုိ သုံးစြဲ
ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဉီးဖုန္းေမာ္ေရႊ နွင့္ တုိင္း
အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၄.၁၈ ဘီလီယံ ကုိ ေဒသဖြံျဖိဳး
ေရးအတြက္နွင့္ ေရႊသုခ အေသးစားေခ်းေငြအတြက္
၁.၅၇ ဘီလီယံ သုံးစြဲထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

သုိ႕ဆုိလ်င္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီသည္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား အရ ပါတီဖ်က္သိမ္း
ေပးရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနေပသည္။အဘယ့္
ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာနုိင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးေျဗာင္းဆန္
ေမႊေႏွာက္ျပီး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားနွင့္မတရားခ်မ္းသာေနေသာ
ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အႀကီးအကဲမ်ား’ ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပါတီရုံး
ေျမေနရာမ်ား’ အေဆာက္အဦမ်ားစသည္တုိ႕သည္
ဥပေဒ နွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီး ဆန္႕က်င္ေနေပ၏။

“ပါတီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ နွင့္
ျငိစြန္းေျကာင္း ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိလ်င္ မွတ္ပုံတင္
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္ “ပုဒ္မ ၁၅”

(စ်) နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေငြေၾကး ‘အေဆာက္အဦ ‘ ယာဥ္’
‘ပစၥည္း’ စသည္တုိ႕ကုိ တုိက္ရုိက္ ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ
ရယူသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြရွိျခင္း

လုိ့ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား
မွာ အတိအလင္းေဖၚျပထားတယ္ဆုိေတာ့ကာ ျပည္ခုိင္းျဖိဳး
ပါတီ ရဲ့ ေရွ႕ေရး ကုိ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကေပေတာ့ဟု တင္ျပေရးသားလုိက္ရပါသည္။

( ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါအုံးမယ္)

Credit : Ko Myo Gyi
Via : SW.H

ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s