Dancing and playing or using the fear အေၾကာက္တရားႏွင့္ကခုန္ျခင္း

Maung Maung

Khin Maung Htway shared San Yu Kyaw’s post.
·
အေၾကာက္တရားႏွင့္ကခုန္ျခင္း
.
By- ရဲမိုး
.
၂၄ ဧၿပီ ၂၀၁၇
.
7 Day Daily News
.
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တင္နက္ဆီျပည္နယ္က အထက္တန္းေက ် ာင္းတစ္ေက ် ာင္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ျပႆနာမစခင္အထိေတာ့ ထိုေန႔ သည္လည္း ပံုမွန္ေန႔မ ် ားလိုပင္ ေအးေအးခ ် မ္းခ ် မ္း ရွိေနခဲ့သည္။
ျပႆနာကို ဆရာမတစ္ဦး က စတင္ပါသည္။


စာသင္ခန္းထဲ မွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း သူမက ႏွာ ေခါင္းတ႐ႈံ႕႐ႈံ႕လုပ္သည္။
ေက ် ာင္းသားမ်ားက ဘာျဖစ္လို႔လဲဟု ဆရာမကို ေမးသည့္အခါ
သူမက……. ‘ဂက္စ္နံ႔ရေနတယ္’….ဟု ျပန္ေျဖ သည္။

တစ္ခန္းလံုး ႏွာေခါင္းတ႐ံႈႈ႕႐ံႈ႕ လုပ္ၾကေတာ့သည္။
‘ဟုတ္တယ္။ ငါလည္း ဂက္စ္နံ႔ တစ္မ ်ိ ဳ းမ ်ိ ဳ းရေနတယ္’ဟု အခ ်ိ ဳ႕က ဆုိသည္။
သိပ္မၾကာခင္မွာပဲဆရာမက ေခါင္းေတြမူး၊ အသက္႐ွဴက ် ပ္လာၿပီး မူးလဲမလိုျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

သတင္းက ခ ် က္ခ ် င္းဆုိ သလို အနီးအနားက စာသင္ခန္း ေတြဆီကို ျပန္႔သြားသည္။
ေက ် ာင္းထဲမွာ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ပ ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီဟု သတင္းေပးၾကသည္။
ေက ် ာင္း သား၊ ေက ် ာင္းသူအခ ်ိ ဳ႕ မူးေမ့လဲ က ် ၾကသည္။
ေက ် ာင္းခန္းေတြထဲ က ထြက္ေျပးၾကသည္။
ေနာက္ ဆံုးေတာ့ တစ္ေက ် ာင္းလံုးကို အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းၾကရေတာ့သည္။

ေက ် ာင္းသား အေယာက္ ၈၀ ႏွင့္ ေက ် ာင္းဝန္ထမ္း ၁၉ ေယာက္ကို အနီးဆံုးေဆး႐ံုက အေရးေပၚကုသေဆာင္မွာ တင္ လိုက္ရသည္။

ေက ် ာင္းအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႀကီး စတင္ေတာ့သည္။

မီးသတ္ဌာန ႏွင့္ က ် န္းမာေရးအရာရွိမ ် ားက တစ္ေက ် ာင္းလံုးကို ပိုက္စိပ္တိုက္ စစ္ေဆးသည္၊ ရွာေဖြသည္၊ အနံ႔ ခံသည္။
ထြက္လာသည့္ အေျဖက ေတာ့ ‘ႏိုး’ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕အနံ႔မွ ် မရွိပါ။
ဘာဓာတ္ ေငြ႕မွ ပ ်ံ ႕ႏွံ႔ေနျခင္းမရွိပါ။
ဂက္စ္နံ႔ ရသည္ဟုထင္သည့္ ပထမဆံုးဆရာမ၏ အေၾကာက္တရားကက ် န္သူမ ် ားကို ကူးစက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က တင္နက္ဆီျပည္နယ္ အထက္တန္းေက ် ာင္းေလးမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုျဖစ္ရပ္က စိတ္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေလ့လာ စရာ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။

လူေတြ ဘာကိုေၾကာက္ၾက သလဲ၊
အေၾကာက္တရားေတြဆီ က ဘယ္သူေတြ အက ်ိ ဳ းအျမတ္ ထုတ္ယူၾကသလဲဆုိတာကို ေဆြး ေႏြးၾကပါစို႔…။

အေၾကာက္တရား၏ စြမ္း အားကို အကြၽမ္းက ် င္ဆံုး အသံုး ခ ် နိုင္သူမ ် ားကေတာ့ ေကာက္ က ် စ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ ် ားႏွင့္ အာဏာရွင္မ ် ားျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္အတြက္ လက္ စြဲက ် မ္း (A Handbook for the Inspiring Dictator)ကို ေရးသား သူ အင္ဒေရဒီဂီလိုပီက အာဏာ ရွင္တစ္ဦးမွာ စိတ္ကူးႀကီးႀကီး တစ္ခု (Big Idea) ရွိရမည္ဟု ဆုိသည္။

လူအမ်ားစုက ကိုယ့္ ဦးေဆာင္မႈကိုလိုက္ၿပီး ကိုယ္လုပ္ သမွ ် ကို ေထာက္ခံဖို႔အတြက္ စိတ္ ကူးႀကီးႀကီးရွိရမည္ဟု သူက ေျပာသည္။

တကယ္ေတာ့ အာဏာရွင္ မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စိတ္ကူးႀကီး ႀကီးမ်ား၏ ဗဟိုခ ်က္မမွာ တည္ရွိ သည့္ အရာကေတာ့ သာမန္ျပည္ သူမ်ားအၾကားမွာ ပ ်ံ ႕ႏွံ႔လြယ္ေလ့ ရွိသည့္ အေၾကာက္တရားျဖစ္ပါ သည္။

အာဏာရွင္ဟစ္တလာက ဂ ် ာမနီျပည္၏စီးပြားေရးသည္ ဂ ် ဴ းမ ် ား၏လက္ထဲမွာ ေရာက္ေနၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္သည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လက္ရွိအေျခအေနအ ေပၚကို စိုးရိမ္ေနသည့္ သာမန္ ျပည္သူအမ ် ားစုကို အေၾကာက္ တရားႏွင့္ သိမ္းသြင္းသည့္ စိတ္ ကူးႀကီးႀကီးဟုဆိုရမည္။

အလြန္ ေအာင္ျမင္သည့္ စိတ္ကူးျဖစ္ပါ သည္။
ဂ ် ဴ းလူမ ်ိ ဳ းေျခာက္သန္းခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါသည္။

စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္း သည္ကေတာ့……..
အ႐ူးထသည့္ စိတ္ကူးမ ် ားကို ဘာေၾကာင့္ သာမန္ ျပည္သူမ ် ားက အလြယ္တကူယံု ၾကည္ၾကသလဲဆုိသည့္ အခ ် က္ ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာက္တရား ကို လူအမ ် ားစုက ဘယ္ေလာက္ လွ ်င္လွ ်င္ျမန္ျမန္ လက္ခံႏုိင္သလဲ ဆိုသည့္ နမူနာက Jaws ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားျဖစ္သည္။

ကမၻာေက ် ာ္ ဒါ႐ိုက္တာစတီ ဗင္စပီးလ္ဘာ့ခ္ ႐ိုက္ကူးသည့္ Jaws ဇာတ္ကားသည္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခတစ္ခုမွာ အပန္းေျဖေရ ကူးသူမ ် ားကို ကိုက္ျဖတ္စား ေသာက္သည့္ လူသားစား ငါးမန္း ျဖဴႀကီးတစ္ေကာင္အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုဇာတ္ ကားကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ႐ံုတင္ သည့္အခါ ဝင္ေငြစံခ ်ိ န္တင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ ်ိ န္က ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္မ ် ား အၾကားမွာ ေရပန္းအစားဆံုး ဇာတ္ကားျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပႆနာ ကေတာ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ ထိုဇာတ္ကားၾကည့္အၿပီး ပင္ လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္း မ်ားကို ဘယ္သူမွ မလာၾကေတာ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ုပ္ရွင္ထဲက ငါးမန္းျဖဴႀကီးကို ေၾကာက္စိတ္က ကမ္းေျခ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ ် ား ကို အႀကီးအက ် ယ္ထိုးႏွက္ခဲ့ သည္။

(ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသူ အပါအဝင္)
Jaws ဇာတ္ကားကို ၾကည့္ဖူးသူ အေတာ္မ ် ားမ ် ားမွာ
ေရထဲဆင္းသည့္အခါ
ဇာတ္ကား ထဲက ငါးမန္းျဖဴ ႀကီးကို ေမ့ထားႏိုင္ ဖို႔ အေတာ္ႀကိဳးစားၾကရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေရထဲဆင္းလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ရမည္က ငါးမန္းျဖဴ မ ် ား မဟုတ္ပါ။
ေရနစ္ေသမွာကို ေၾကာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခ ်က္မ ် ားအရ
ငါးမန္းအကိုက္ခံရႏႈန္းသည္ လူ ေပါင္း ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းတြင္ တစ္ဦးသာရွိသည္။

ေရနစ္ေသႏိုင္ သည့္ႏႈန္းက ငါးမန္းကိုက္ခံရႏုိင္ သည့္ႏႈန္းထက္ သံုးဆပိုမ ် ားပါ သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုင္သည့္ႏႈန္း ကေတာ့ အဆ ၃၀ ပိုမ ် ားသည္ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ လူအမ ် ားစုက ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ မ ်ိ ဳ းတံုးမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ငါးမန္းျဖဴမ ် ားကိုသာ ပိုမိုေၾကာက္ ရြံ႕ၾကပါသည္။

ေၾကာင္းက ်ိ ဳ းဆက္စပ္မႈမရွိ သည့္ အေၾကာက္တရားကို ႏိႈးဆြ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သည့္ နမူနာကေတာ့ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါ သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒက အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဆုိ သည့္ တပ္လွန္႔သံက ေဒၚနယ္ ထရန္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ ် ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္ သူမ ် ား၏ ထက္ဝက္နီးနီးက သူ႔ကို မဲေပးေရြးခ ် ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ ်ိ ဳ းသား လံုၿခံဳ စိတ္ခ ်ရမႈ ေကာင္စီ (National Safety Council)၏ အစီရင္ခံစာ အရ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၆,၀၀၀ ခန္႔သည္ အျမင့္မွ ျပဳတ္က ်ၿပီး ေသဆံုးၾကသည္။
အျမင့္မွ ျပဳတ္က ် ၿပီး ေသဆံုးႏိုင္သည့္ႏႈန္းသည္ အၾကမ္းဖက္သမားလက္
ခ ် က္ျဖင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္ႏႈန္းထက္ အဆေပါင္း ၃၅၃ ဆ ပိုျမင့္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေရခ ်ိ ဳ းဇလံု (Bathtub) အတြင္း
ေရနစ္ေသသူ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံသား ၄၆၄ ဦးရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္သမား လက္ခ ် က္ ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၇ ဦးသာရွိ ခဲ့သည္။

ခ ် စ္သူ (သို႔) ခင္ပြန္း ေယာက ်္ ားမ ် ား သတ္၍ေသၾကရ သည့္ အမ ်ိ ဳ းသမီးမ ် ား၏ အေရအ တြက္က အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥ တန္တြင္ က ် ဆံုး
ခဲ့ၾကရသည့္ အ ေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ဆနီးနီးရွိပါသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခ ် က္မ်ား ကို ေလ့လာၾကည့္လွ ် င္ အၾကမ္း ဖက္သမားလက္ခ ် က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္ႏႈန္းထက္ ကိုယ့္အန္ ဖတ္ကိုယ္ဆို႔ၿပီး ေသဆံုးႏုိင္ႏႈန္း က ကိုးဆ၊
ကားတိုက္မႈမွာ ေသ ဆံုးႏုိင္သည့္ႏႈန္းက ၁,၀၄၈ ဆပို မ ် ားသည္။

အံ့ဩစရာ အေကာင္းဆံုး ေတြ႕ရွိခ ် က္ကေတာ့ ရဲတစ္ ေယာက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္ႏႈန္းက အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦး ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္ႏႈန္းထက္ ရွစ္ဆပိုမ ် ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ ် ား သတိထားၾကရ ဖို႔က အေၾကာက္တရားႏုိင္ငံေရး (Politics of Fear) ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေၾကာက္တရားကို အသံုးခ ် ျခင္းပါ။

‘အမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၿပိဳကြဲ ေတာ့မည္’၊
‘တို႔ဘာသာကို ၿခိမ္း ေျခာက္ေနၿပီ’၊
‘တို႔လူမ ်ိ ဳ းကို ကာ ကြယ္ၾက’…..ဆုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ မ ် ားၾကားသည့္အခါ……
Jaws ဇာတ္ ကားကိုၾကည့္ၿပီး ပင္လယ္ကမ္း ေျခမသြားရဲခဲ့ၾကသူမ်ားကို သတိ ရသင့္ပါသည္။

အဆံုးသတ္အျဖစ္ ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ကို ေျပာပါမည္။

တစ္ခါက အာဏာရွင္တစ္ ဦး ကြယ္လြန္ခါနီးမွာ သူ႔အ႐ိုက္ အရာကို ဆက္ခံႏိုင္သည့္ တပည့္ ႏွစ္ဦးကို သူက ဆင့္ေခၚသည္။
သူ႔ေနရာကို ဆက္ခံဖို႔အတြက္ စာ ေမးပြဲစစ္မည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ေလွာင္ အိမ္ထဲက ငွက္တစ္ေကာင္ ဒီလို လက္နဲ႔
၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ ဆုပ္ ကိုင္ထားႏုိင္ရမယ္၊ ငွက္လည္း မေသေစရဘူး။
၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့သူ ငါ့ရာထူးကို ရမယ္’’အာဏာရွင္ကဆုိသည္။

တပည့္ (၁)က ငွက္ကို ေလွာင္အိမ္က ထုတ္ယူသည္။
လြတ္သြားမွာေၾကာက္၍ တအား ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။
အသက္႐ွဴ က ် ပ္ၿပီး ငွက္ကေလးေသသြား သည္။

တပည့္ (၂)က ေရွ႕ကလူကို သင္ခန္းစာယူသည္။
ငွက္ကေလး ကို ဖြဖြဆုပ္ကိုင္သည္။
ငွက္က အလြယ္တကူ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္သြားသည္။

အာဏာရွင္က ယမ္းပံုမီးက ် ေဒါသထြက္သည္။
‘‘အသံုးမက ် တဲ့ေကာင္ေတြ၊ ဒီမွာၾကည့္ ငါလုပ္ျပမယ္’’

အာဏာရွင္က ငွက္ကေလး တစ္ေကာင္ကို ေလွာင္အိမ္က ထုတ္လိုက္သည္။
ခ ် က္ခ ် င္းပဲ ငွက္ေမြးေတြကို ဆြဲႏႈတ္ေတာ့ သည္။

အေမြးမရွိေတာ့သည့္ငွက္ ကို သူ႔လက္ဖဝါးေပၚမွာ တင္ထား လိုက္သည္။

တဆတ္ဆတ္တုန္ ေအာင္ နာက ် င္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ေန သည့္ ငွက္ကေလးက ပ ်ံ လည္း မပ ်ံ ႏိုင္၊
ပ ်ံ လည္း မပ ်ံ ရဲေတာ့ပါ။

အေမြးမရွိေတာ့၍ ခ ် မ္းေအးေန သည့္ ငွက္ကေလးက လက္ဖဝါး ၏ အေႏြးဓာတ္ကို ခံယူေနရ သည္။

အာဏာရွင္က လက္ခ ် ာ စပါေတာ့သည္။

‘‘မင္းတို႔ အာဏာရွင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ‘အေၾကာက္တရား’ ကိုအသံုးခ်ႏုိင္ရမယ္။
လူေတြကို ေၾကာက္ေအာင္လုပ္၊ လူေတြက မင္းတုိ႔ကို မီွခိုလာလိမ့္မယ္’’

ပံုျပင္က သည္မွာ အဆံုး သပ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမွန္တကယ္ ေၾကာက္သင့္သည္က အေၾကာက္တရားျဖစ္ပါသည္။ ။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s