က ်ေနာ္တို႔ မိမိအိတ္ကပ္ထဲကစိုက္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခ ်ိ န္ ေတြကို အမ ် ားအတြက္သံုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ – လုပ္လို႔ရရင္လုပ္မယ္ လုပ္လို႔မရရင္ – ဘာမွ မလုပ္ရလို႔ အခ ်ိန္ေတြအားသြားရင္ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ေဝစားမွ ် စားပြဲစားကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ကြက္ ေတြကို အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္သြားနိုင္ပါလိမ့္မယ္

Maung Maung

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ အပတ္တုန္းက
ႏွစ္ပတ္လည္ Memory ေတြထဲမွာ
မေလးရွားနိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို႔ရဲ႕
႐ိုက္စားလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ကိစၥ ျပန္ေပၚလာလို႔ Share ခဲ႔မိပါတယ္

၂ရက္ ၃ရက္ေနေတာ့ မေလးရွားကျမန္မာသံ႐ံုးကို
ေရႊသံလြင္နဲ႔ အလုပ္ လုပ္ထားတဲ႔ ကိစၥ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔
သတင္းၾကားရပါတယ္

Image may contain: one or more people and text
နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သူ႕အစီအစဥ္နဲ႔သူ အလုပ္ လုပ္ေနတာပါ
က ် ေနာ္ေရးလိုက္တာနဲ႔ ဘာမွမသက္ဆိုင္ေလာက္ပါဘူး

လာေရာက္စစ္ေဆးသူ အရာရွိဟာလည္း ယခင္က မေလးရွား
ကျမန္မာသံ႐ံုးမွာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီနဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္ လုပ္ခဲ႔ဘူးသူ ျဖစ္တဲ႔အတြက္
ဘာျပသနာမွေပၚလာစရာမရွိဘဲ
ေအးေအးခ ်မ္းခ ်မ္း ပြဲၿပီး မီးေသ ျဖစ္သြားမဲ႔ ကိစၥပါ
Image may contain: 1 person
ဒီအေျခအေနမွာ ပံုမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အေကာင့္ေတြက
က ် ေနာ့္ကို စြတ္စြဲ တိုက္ခိုက္တဲ႔ မဟုတ္မမွန္စာေတြ ေရးၿပီး
တင္လာပါတယ္-(မေလးရွားျမန္မာသံ႐ံုးအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕
ပတ္သက္ စပ္ရွက္မႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္)

မေလးရွားျမန္မာသံ႐ံုးဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာမြတ္
စလင္မ ် ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိသလို ျမန္မာမြတ္စလင္
မ ် ားကို ပစ္ပယ္ထားေလ့ရွိခဲ႔ပါတယ္
Image may contain: text
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ သံအမတ္ႀကီးဦးေဇာ္ျမင့္က အဆိုပါ အက ် င့္ဆိုးေတြ ကို ပယ္ဖ ် က္ၿပီး အစစအရာရာမွာ က ် ေနာ္တို႔နဲ႔ စိတ္သေဘာ
ထားႀကီးစြာ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔လို႔. သံ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စ
လင္ကြန္မ ် ဴ နတီၾကားမွာ ဆက္ဆံေရးေတြ ေႏြးေထြးခဲ႔ပါတယ္

တဦးနဲ႔ တဦး ယံုၾကည္မႈေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ ေဆာင္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္

ဒါေပမဲ႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဇာ္ျမင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မယ္ ဆိုတာ
ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံ႐ံုးက က ်ေနာ္တို႔ကို ဆက္ဆံတဲ႔ ပံုစံ ေတြ
ဟာ မူလပံုစံကို တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေရာက္သြားခဲ႔ပါတယ္
Image may contain: 1 person
လက္ရွိ က ် ေနာ့္ကိုတိုက္ခိုက္ေနတာေတြဟာ ဘာမွန္းမသိတဲ႔
အြန္လိုင္းက အျပာဇာတ္ကားတခုထဲတင္မက
ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ႔ ဦးခ ် စ္ေကာင္းနဲ႔ မြတ္စလင္မ ် ား
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ ် ားကူညီေရး
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကိုပါ ဦးတည္ တိုက္ခိုက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္

အဲ႔ဒီအဖြဲ႕ဟာ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ စည္း႐ံုးေနစဥ္ သာျဖစ္ပါတယ္

ဒီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ စတင္ စီစဥ္ၿပီဆိုကထဲက
ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအရာရွိတေယာက္က တိုက္ရိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္
ဟန္႔တားခဲ႔ဘူးပါတယ္
သံ႐ံုးနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္စားလိုသူ နာမည္ႀကီး ပရဟိတ သမား
တေယာက္ကလည္း ဦးခ ် စ္ေကာင္းထံသြားေရာက္၍
က ် ေနာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ သတင္းစကားမ ် ား
ေျပာကာ ဖ ် က္လို ဖ ် က္ဆီး လုပ္ခဲ႔ပါေသးတယ္

မေလးရွားတြင္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံသားမ ် ားရဲ႕ အခက္အခဲ ဒုကၡမ ် ားကို က ် ေတာ္
တို႔လို ဘဝတူမ ် ားကသာသံ႐ံုးထက္ ပိုၿပီး သိနိုင္ပါတယ္

ေရေပၚဆီ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းမ ် ား/ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ အခေၾကးေငြ
တနင့္တပိုးရယူလိုေသာ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ ် ား မသိနိုင္ေသာ
မေျဖရွင္းနိုင္ေသာ နားမလည္နိုင္ေသာ ျပသနာမ ် ား
အမ ် ားအျပား ရွိေနပါေသးသည္

က ် ေနာ္တို႔၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ
သံ႐ံုးအေနႏွင့္ စိတ္မပါ၍ျဖစ္ေစ/အခေၾကးေငြမရ၍ျဖစ္ေစ/
လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၍ျဖစ္ေစ ပစ္ပယ္ထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား
မ ် ားကို အကူအညီေပးနိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္

လူမ ်ိ ဳ း/ဘာသာခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ခ ် စ္ခင္ရင္ႏွီးစြာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳ ေအးခ ်မ္း ခ ်စ္ၾကည္ ရင္းနီးစြာ
ေနထိုင္ၾကသည့္ အစဥ္အလာတရပ္ကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိ ဳ း
စားၿပီး အဆိုပါ အစဥ္အလာေကာင္းကို ျမန္မာျပည္တြင္းအထိ
ပို႔ေဆာင္နိုင္ေရး(အမ ်ိ ဳ းသား သဟဇာတျဖစ္ေရး/ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး) အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါ
သည္

က ်ေနာ္တို႔ မိမိအိတ္ကပ္ထဲကစိုက္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခ ်ိ န္
ေတြကို အမ ် ားအတြက္သံုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္

လုပ္လို႔ရရင္လုပ္မယ္
လုပ္လို႔မရရင္ မလုပ္ယံုဘဲရွိမယ္
ဘာျပသနာမွ မ႐ွိပါဘူး
ဘာမွ မလုပ္ရလို႔ အခ ်ိန္ေတြအားသြားရင္
ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ေဝစားမွ ် စားပြဲစားကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ကြက္
ေတြကို အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္သြားနိုင္ပါလိမ့္မယ္

က ် ေနာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခ ် င္ပါေသးတယ္
က ် ေနာ္ဟာ ဘာရာဇဝတ္မႈမွ က ် ဴ းလြန္ထားျခင္းမရွိတဲ႔
ျမန္မာနိုင္ငံသားတေယာက္
ျမန္မာနိုင္ငံထဲက တရားဝင္ ထြက္ခြာလာခဲ႔သလို
စိတ္ဆႏၵရွိရင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ေကာက္ဝယ္ၿပီး ျမန္မာ
နိုင္ငံကိုအခ ်ိန္မေရြးျပန္နိုင္သူတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္
ဘယ္သူ႕ကိုမွမေၾကာက္တတ္လို႔ ဘယ္သူနဲ႔မဆို ရင္ဆိုင္ရဲ
ပါတယ္

က ် န္တာကေတာ့ က ် ေနာ္နိုင္ငံေရး/လူမႈေရး/ဘာသာေရး
ခံယူခ ် က္အတိုင္း ခိုင္ခိုင္မာမာဘဲ ရပ္တည္ေနပါတယ္

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s