စစ္တပ္ ရဲ နဲ႔ ျပည္ထဲေရးက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို သတ္ျဖတ္တယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြကို ဖိႏွိပ္တယ္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကို အလံုးအရင္းနဲ႔ က်ဴးလြန္တယ္။ ေဒၚစုအစိုးရက မဘသ ရဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ေဘးမဲ့ေပးထားၿပီး စစ္တပ္ရဲ႔ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကို ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးေနတယ္။

UN နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္

4/28/2017

မဘသ က မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး လႈံ႔ေဆာ္ ၀ါဒျဖန္႔တယ္။
ႀကံ႔ခိုင္ေရးပါတီက မဘသ ကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ေထာက္ခံေပးတယ္။

ရခိုင္နဲ႔အမ်ိဳးသားေရး ပါတီမ်ား မြတ္ဆလင္မုန္းတီး သတ္ျဖတ္ေရးကို ၾသဘာေပးတယ္။

စစ္တပ္ ရဲ နဲ႔ ျပည္ထဲေရးက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို သတ္ျဖတ္တယ္။      မြတ္ဆလင္ေတြကို ဖိႏွိပ္တယ္။
စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကို အလံုးအရင္းနဲ႔ က်ဴးလြန္တယ္။
ေဒၚစုအစိုးရက မဘသ ရဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ေဘးမဲ့ေပးထားၿပီး စစ္တပ္ရဲ႔ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကို ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးေနတယ္။

Admin – Nai Anwar KMW

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s