“ျပည္သူႏွင့္အတူ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲၾကီး အုပ္စုကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႕လား”

“ျပည္သူႏွင့္အတူ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲၾကီး အုပ္စုကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႕လား”

“မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္” ဟူသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုခုမွာေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ထားရွိသင့္သည့္ မရွိမျဖစ္စိတ္ဓာတ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ နာဇီစနစ္၊ ဇီယြန္စနစ္ စသည့္ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ေနမဝင္ အင္ပါယာ” ဟုေခၚေဝၚတင္စားျခင္းခံရေသာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို အဂၤလိပ္လူ မ်ိဳးေတြအျပင္ ျပင္သစ္၊ေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္ လူမ်ိဳးေတြက က်င့္သံုးခဲ့သည္။ မိမိတို႔လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံ ငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ၊ ေရေအာက္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို လိုသလို ထုတ္ယူသံုးစြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ဖက္ဆစ္စနစ္ဟူသည္ မိမိ တို႔သိမ္းပိုက္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္အျပင္  ထိုႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုကို သံသယရွိရင္ ရွိသလို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျပဳသည့္ ျပဳသည့္အျပင္ အမ်ိဳးေကာင္း သမီးပ်ဳိေလးမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔စိတ္ဓာတ္ခံစားမႈ႕အတြက္ အဓမၼျပဳ က်င့္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့  သည္။ ထိုကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါဝင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လ်ဴိ႕ဝွက္စြာ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ပါးရိုက္ခံ၊ နားရင္းရိုက္ခံ၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းတည္ကာ သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ထားရွိခဲ့ေသာ စိတ္ ဓာတ္သည္ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္” အစစ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ စစ္အင္အားအကူအညီျဖင့္ ရဲေဘာ္သံုး က်ိပ္တို႔ႏွင့္အတူ အသက္ေသြး၊ ေခၽြး ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးထားရွိခဲ့ေသာ စိတ္ဓာတ္ သည္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ အရင္းစစၤ၊အရင္းခံျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တို႔သည္  မင္းသားေခါင္းေဆာင္ထားေသာ ဘီလူးရုပ္သ႑ာန္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္စနစ္ ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကို ဖက္ဆစ္စနစ္ေအာက္မွ ကယ္တင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္၏ရန္သူ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကို ေအာက္က်ခံကာ စစ္ေရး အကူအညီမ်ားကို ေတာင္းခံရေတာ့သည္။ “ ရန္သူရဲ႕ရန္သူသည္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္”      (The enemy of the enemy is friend ) ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဖီေလာဆိုဖီ (philosophy) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ညက္ခဲ့ေၾကာင္း ဤလုပ္ရပ္ကား သက္ေသတည္း။

ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး ထားရွိခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္သည္ စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ဟန္ျပလုပ္စားျပပံုစံ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ေပ။ နာဇီစနစ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဂ်ာမဏီေခါင္းေဆာင္ မွာ ဟစ္တလာျဖစ္သည္။ မိမိလူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးအတြက္၊ မိမိႏွင့္မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္ေရး မူဝါဒစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုနာဇီစနစ္၏သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမွာ ဂ်ဴး လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။  နာဇီေခါင္းေဆာင္ဟစ္တလာသည္ မိမိ၏နာဇီဝါဒအရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေျမာက္ျမားစြာ ကို အခန္းထဲကိုျပြတ္သိပ္ထည့္ကာ အဆိပ္ေငြ႕မ်ားလႊတ္ကာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ ဆိုးေမြ မ်ားကို ကမာၻ႕ျပည္သူလူထုႀကီးက ရြံရွာမုန္းတီးခဲ့ေပသည္။ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

“ဇီယြန္” ဝါဒသည္ အစၥေရးႏို္င္ငံရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ ယေန႔တိုင္က်င့္သံုးေနေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလူမ်ိဳး၊မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာသည္သာ အမွန္ကန္ဆံုး၊ႀကီးက်ယ္၊ျမင့္ျမတ္ဆံုးဟု ယူဆၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မိမိတို႔ဘာသာထဲသို႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို လက္မခံေသာစ နစ္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ဖက္ဆစ္စနစ္၊ နာဇီစနစ္၊ဇီယြန္စနစ္မ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဝါဒစနစ္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ကမာၻ႕သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားက ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွသည္။ ( Extremes are dangerous.) ဗုဒၶ ျမတ္စြာသည္ လူသားတို႔အား “အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္” သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္မွာ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ သို႕မဟုတ္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ “ငါႏွင့္ငါသာ ၊ႏႈိင္းစရာ။ ငါႏွင့္မတူ၊ ငါ့ရန္သူ” ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ “ငါ့လူမ်ိဳး၊ငါကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ အယူအဆ၊အေတြးအေခၚ၊ဘာသာ၊သာ သနာ သည္သာ အေကာင္းဆံုး အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေသြးနထင္တက္ ဘဝင္ေလဟပ္ကာ၊ အျခားမတူကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးဘာသာ အယူဝါဒမ်ားကို အျပစ္ျမင္ မုန္းတီး ရန္ရွာေနေသာ အသိဥာဏ္ ဆင္ျခင္တံုတရား ပိတ္ေလွာင္ျခင္း ခံထားရေသာ ဝါဒစနစ္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ဝါဒ ျဖစ္သည္။

ထိုမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို ပညာေရးအေျခခံ နည္းပါးေသာ၊ဗဟုသုတ ဆင္းရဲေသာ၊ လူတန္းစားမ်ားကို ထိုဝါဒဆိုးမိႈင္းမ်ား အလြယ္တကူ သြတ္သြင္းေပးႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အင္အားမ်ားျပားလာပါက ထိုႏိုင္ငံသည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကင္းေဝးကာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ႕ဆုတ္ယုတ္ကာ ကမာၻ႕အလယ္ ပံုရိပ္က်ဆင္းမ်က္ႏွာငယ္ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ အဓိကရုဏ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေနာက္ကြယ္က ဖန္တီးခဲ့ေသာ “လက္မဲႀကီးအုပ္စု” သည္ ယေန႔တိုင္ NLD အရပ္သား အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ယိမ္းယိုင္ပ်က္စီးေအာင္ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ မ်ိဳးစံုသံုးကာ ေစ့ေစာ္ဖန္တီးလ်က္ရွိ သည္။ မတူကြဲျပားဘာသာဝင္ လူနည္းစုမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဝတ္ျပဳေဆာင္မ်ားကို ျပႆနာရွာျခင္း၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကို ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္ကာ တားဆီးပိတ္ပင္ေစျခင္း စသည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ ဆန္ ျပဳလုပ္ေနၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအပါအဝင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက NLD ေရြးေကာက္ပြဲႏို္င္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္၊ျပစ္တင္၊ရႈတ္ခ်သည္ အထိျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ – ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ  ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး႒ာနသည္ အာဏာရအစိုးရ၏ ျပည္နယ္၊တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ေအာက္တြင္ တိုက္ရိုက္မရွိဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ စီမံကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဆူပူလႈံ႕ေဆာ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ဖန္တီးေနသူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပး ညီ အေရးမယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ ထင္ျမင္မိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္၏လည္း “အမ်ိဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕လို႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕လို႕ပဲေျပာေျပာ အမ်ားၾကားေကာင္းေအာင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္မာန္ျပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ အသိကိုတမံ ဥာဏ္ကို ေျခကတုတ္ျပဳ” ၍ မိမိတိ္ု႕လုပ္ရပ္မ်ားကို စစ္တမ္းထုတ္ေလ့လာၾကည့္ပါက ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္သည္ကိုသာ ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ မိမိတို႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေပ မည္။

ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီးအုပ္စုသည္ ယေန႔တိုင္ အေရးယူျခင္းမခံရေသးဘဲ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားကို ေမြးကာ ေနာက္ကြယ္မွ လိုသလိုႀကိဳးဆြဲကာ ကျပေစလ်က္ရွိသည္ ကို နိုင္ငံေရးအျမင္ရွိေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီ  ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ လုပ္ရပ္ဆိုးမ်ားက သမိုင္းသက္ေသတည္း။

မ်ိဳးခ်စ္အမည္ခံ လူ႕ဗလာ၊ဖိုးသုည မ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)က “ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ အျခားလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းတီးေနတာ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ဆီးေအာင္ ၾကံစည္ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ေနတာေတြဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္လံုးဝ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒါ လူမ်ိဳးေရး၊မုန္းတီးစိတ္သာျဖစ္တယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ ကိုယ့္တစ္မ်ိဳသားလံုးရဲ႕ လူေနမႈ႕အဆင့္အတန္း၊ တိုးတက္ျမင့္မားဖို႔ အတြက္ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားလူသားမ်ားအား အျပစ္ျမင္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္သည္ “ ဗုဒၶ၏ ဆႏၵ၊ ဗုဒၶ၏ဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း ကို စာေရးသူေလ့လာဖူးပါသည္။ ဗုဒၶဝါဒသည္ လူသားဝါဒျဖစ္ပါသည္။ လူသားပီသ သူမ်ားထံတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ႕လံုးဝမရွိေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါသည္။

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္တို႔သည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔အေပၚတြင္ တည္မွီေနေပသည္။

အခ်ဳပ္ျဖင့္ဆိုရလွ်င္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း လိုေသာ ျပည္သူ႔ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ  မေကာင္းသူကို မေကာင္းသလို ျပတ္ျပတ္သားသား ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ မည္သူ႕ကိုမွ် ငဲ့ညွာမေနဘဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈကာ အေကာင္းအဆိုးကို ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပကာ၊ အသိေပးကာ၊ျပည္သူ႕အသံတို႕ကို နားေထာင္ဖို႕ အျမန္လိုေနၿပီ” ဟု စာေရးသူ သံုးသပ္မိသည္။ သမၼတ ဥိးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းမရွိေသာ လက္မဲႀကီးအုပ္စုႏွင့္ အေပါင္းအပါတစ္စုသည္ ျပည္သူ႕အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးကို ဟန္႔တားေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနပါက ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ လိုေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕အစိုးရအား အၾကံျပဳလိုက္ပါေတာ့သည္။

ေျမးသခင္ေဒါင္း (ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s