ပဋိပကၡဖုံုး… ျပည္သူခ်င္းအမုန္းမွ…. နိုင္ငံ႔အရံႈးဆီသို႔ မျဖစ္ေရး

ပဋိပကၡဖုံုး… ျပည္သူခ်င္းအမုန္းမွ…. နိုင္ငံ႔အရံႈးဆီသို႔ မျဖစ္ေရး

ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၇ M-Media

ေဒါက္တာ သိန္းမိုး၀င္း (၀၇-ေမလ-၂၀၁၇)

ဤေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မ.ဆ.လ၊ န.အ.ဖ၊ န.၀.တ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္အထိ အစိုးရအဆက္ဆက္ “အသီးအရြက္ ကိုယ္က်ိဴးေမွ်ာ္၊ေရေသာက္ျမစ္ေတြေဖာ္ေဆာင္ရျပီး ပဋိပကၡေရေလာင္းေနသည္႔”  အေျခအေနအေနေတြ ေနာက္ဆက္တြဲနွင္႔ လက္ရွိကာလ NLD အစိုးရ ေခာတ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္႔ တိုင္းျပည္နွင္႔ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာရမႈတို႔ကို ပံု-စာမ်ားနွင္႔  စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ျမင္သာေအာင္မီးေမာင္းထိုးျပရင္း “မုန္းစကိုတိုေစ ခ်စ္စကိုရွည္ေစ” ဆိုသည္႔ ဆိုရိုးအတိုင္း ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားကာ ပဋိပကၡေရွာင္ နိုင္ငံ႔အက်ိဴးေဆာင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡေတြ ဖံုးေနစဥ္ကာလ

ယခင္ေခာတ္အဆက္ မဆလ-န၀တ-နအဖ-ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တိုင္ အစိုးရအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေလတိုင္း ဘာသာေရး၊လူမ်ိဴးေရး၊နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ထူးဆန္းစြာေပၚေပါက္လာေလ႔ရွိခဲ႔သည္။ အေသးအဖြဲ ပဋိပကၡမွ အထိကရုဏ္းၾကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ခဲ႔ေသာ သမိုင္းသက္ေသသာဓကမ်ားအရ ၂-မ်ိဴးေသာ ပဋိပကၡဟု ယူဆနိုင္သည္။ ၁)-အစိုးရအာဏာစက္တည္ေရးနွင္႔ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွာအာရံုလြဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္နိုင္သည္႔အေျခအေန၊(သို႔တည္းမဟုတ္)၂)-ျပည္သူလူထု၏ အေျခအေနခံစားမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေန ဟူ၍ပင္။ ဥပမာ- ၁၉၆၂ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု၊ တရုတ္-ဗမာအေရးအခင္း၊ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အနွံ႔ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရး-လူမ်ိဴးေရးအသြင္ေဆာင္သည္႔ ပဋိပကၡ-အထိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ တစ္ေခတ္ခ်င္းစီ၏ အေျခအေနကို အတိုျခံဳးသံုးးသပ္ရပါလွ်င္-

၁) ေန၀င္း မ-ဆ-လ ေခတ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)

အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး။ ။ အာဏာပါ၀ါ ရွည္ခိုင္မာေရး

အမုန္းမ်ိဴးေစ႔။ ။ အာဏာရွင္ ေန၀င္း တစ္ေယာက္ မိမိအာဏာပါ၀ါ ေရရွည္ခိုင္မာေစဖို႔ Divide-and-Rule Policy ကိုသံုး “ျပည္သူေတြအၾကား အမုန္း”ဆိုတဲ႔ မ်ိဴးေစ႔ကို စခ်ခဲ႔သည္။

ေရေသာက္ျမစ္ ၃-သြယ္။ ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား မစည္းလံုးေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု-လူနည္းစုေတြအၾကား “ကုလား ေ၀ါဟာရ” တြင္တြင္သံုးရင္း အနာဂတ္မွာ သင္းကြဲျဖစ္လာၾကေရး၊ တြန္းလွန္မည္႔ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား နွိပ္ကြပ္ထားေရး စသည္႔ ေရေသာက္ျမစ္ ၃-သြယ္ ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။

ပဋိပကၡေလာင္စာေရ။ ။ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း-အာဏာထိပါးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာတိုင္း ပဋိပကၡ-အထိကရုဏ္း စသည္႔ ေလာင္စာေရကို အလ်င္းသင္႔သလိုေလာင္းရင္း ၂၇-နွစ္တာကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ႔သည္မွာ သမိုင္းသက္ေသပင္။

၂) န-၀-တ၊ န-အ-ဖ ေခတ္ (၁၉၉၀-၂၀၁၀)

 အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး။ ။ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး၊ ျပည္ပနိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကိုအာရံုလႊဲေရး၊ တရုတ္နိုင္ငံမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည္႔ Project ၾကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အာဏာစက္ တည္ေရး။

ေရေသာက္ျမစ္ အသြယ္သြယ္။ ။ တိုင္းရင္းသားမစည္းလံုးမႈ ရွည္ၾကာေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု-လူနည္းစုေတြအၾကား အမုန္းတရားအေျခခံသည္႔ အိမ္ရွင္-ဧည္႔သည္အသြင္ သင္းကြဲလာၾကေရး၊ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားအား နည္းမ်ိဴးစံုသံုး နွိပ္ကြတ္ေရး၊ တြန္းလွန္ရန္ၾကိဳးစားသည္႔ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဖိနွိပ္ေျခမႈန္းေရး၊ နိုင္ငံ၏ အေရးပါအခမ္းက႑မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ေရရွည္ပါ၀င္ပက္သက္နိုင္မည္႔ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရး။

ပဋိပကၡေလာင္စာေရ။ ။ မိမိတို႔ အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုးကိစၥမ်ားအား ထိပါးလာတိုင္း ပဋိပကၡ-အထိကရုဏ္း စသည္႔ ေလာင္စာေရကို အလ်င္းသင္႔သလိုေလာင္းရင္း ၂၀-နွစ္တာကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ႔သည္မွာလည္း သမိုင္းသက္ေသပင္။

၃) ဦးသိန္းစိန္ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ ေခာတ္ (၂၀၁၀-မွ- မတ္လ၊၂၀၁၆)

အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး။ ။ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး၊ ျပည္ပနိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကိုအာရံုလႊဲေရး၊ တရုတ္နိုင္ငံနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ Project မ်ား ေအာင္ျမင္စြာေရရရွည္လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရး၊ ေျခဥ-၂၀၀၈ ကို အေျခခံသည္႔ တပ္မေတာ္အခန္းက႑ အစဥ္အေရးပါေစေရး။

ေရေသာက္ျမစ္ အသြယ္သြယ္။ ။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈကို ေရမႈတ္တစ္ဖက္ မီးစာတစ္ဖက္ အထိုက္အေလွ်ာက္ၾကိဳးစားေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု-လူနည္းစုေတြအၾကား အမုန္းတရားအေျခခံသည္႔ အိမ္ရွင္-ဧည္႔သည္အသြင္ ဆက္လက္၀ါဒျဖန္႔ သင္းကြဲေနၾကေရး၊ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားအား နည္းမ်ိဴးစံုသံုး နွိပ္ကြတ္ထားေရး၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားနွင္႔ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔အား မေလွ်ာ႔မတင္းထားေရးး၊ ေျခဥ-၂၀၀၈ အစဥ္ခိုင္မာေနေစေရး။

ပဋိပကၡေလာင္စာေရ။ ။အစိုးရ၏ အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုးကိစၥမ်ားမွ တစ္စံုတစ္ရာထိပါးမႈ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာတိုင္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အမ်ိဴးသားေရး၀ါဒီ-၉၆၉-မဘသ-အစြန္းေရာက္မ်ိဴးခ်စ္ စသည္႔အုပ္စုမ်ား အလ်ိဳလ်ိဳေပၚထြက္လာကာ ေနာက္ဆက္တြဲ ပဋိပကၡ-အထိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာေစျခင္း စသည္တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခါးစည္းခံ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည္မွာလည္း သမိုင္းသက္ေသပင္။

အခါးသီး။ ။သာသနာအေရာင္စြန္းခံရသဖြယ္ နိုင္ငံတကာမွရႈျမင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္း

ေခတ္သံုးေခတ္ ျဖတ္သန္းခဲ႔မႈပံုရိပ္ေတြကို ျပန္လည္ျခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုးမႈ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ ပဋိပကၡေလာင္စာေရတိုးလာျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ေရေသာက္ျမစ္ပိုၾကီးထြားလာသည္သာမက အခါးသီးမ်ားပိုမို သီးလာျခင္းတို႔ကိုပါ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တို႔ ပံုေဖာ္နိုင္ေပလိမ္႔သည္။  ယခုလို နွစ္ (၅၀)ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနတစ္ခုလံုး တစ္ျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာသည္႔ အေနအထားေရာက္ေနခ်ိန္ NLD ဦးေဆာင္သည္႔ အစိုးရတက္လာေသာအခါ…..

၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ ေခတ္ (ျပီ/၂၀၁၆-လက္ရွိ)

၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္အရ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည္႔ NLD အစိုးရမွ ၀၁-ဧျပီလ-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္အစိုးရျဖစ္လာခဲ႔သည္။

အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး။ ။ေခတ္အဆက္ဆက္ ပံု(၁-၂-၃)ပါ အရွိန္မ်ား

ေၾကာင္႔ အခါးသီးမ်ားပင္ပိုမိုလာသည္႔ လက္ရွိ ၁-နွစ္တာေသာကာလ

အတြင္း တိုင္းျပည္၏ ဘက္ေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် တိုးတက္ေရး အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုးထားေသာ NLD အစိုးရအတြက္ ၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ိဴး ျပဳလုပ္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွေပေသးသည္။

ပဋိပကၡရပ္ ေရေသာက္ျမစ္ျဖတ္။ ။တစ္နည္းတည္းေသာ ေျဖရွင္းနိုင္မႈမွာ- တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဘာသာ-လူမ်ိဴးေပါင္းစံု ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ၀ါးစည္းမေျပပဲနဲ႔ ပဋိပကၡေလာင္စာေရကိုသုတ္၊ ေရေသာက္ျမစ္ၾကီးမ်ားကိုနႈတ္မွသာ ျမန္မာျပည္ၾကီးတိုးတက္မည္ကို သတိျပဳဖို႔လိုပါသည္။

အခ်ိဴသီး။ ။သို႔မွသာ စစ္မွန္သည္႔ Federal Democracy၊ တိုက္ပြဲေတြရပ္ျပီး အမ်ိဴးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈေလွ်ာ႔နည္းျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးနိုင္မႈ စသည္႔ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင္႔မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးခံစားနိုင္ေပလိမ္႔မည္။

ဆိုေတာ႔ကာ စာေရးသူထပ္ေလာင္းအၾကံျပဳလိုတာက-ပဋိပကၡေလာင္စာေရဆိုသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ

တစ္ခုတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ပ်က္ျပယ္သြားစျမဲမို႔ မ်က္ျဖဴစိုက္ေလ၊ဆရာၾကိဳက္ေလျဖစ္ေစမည္႔ ေလာင္စာဘ၀ေတာ႔ အျဖစ္မခံပါနွင္႔။ ကံ ကံ၏အက်ိဴးကို ေၾကာက္ၾကပါ။ အာရွက်ားဘ၀မွ အာရွဖားဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲခံခဲရေသာ ျမန္မာျပည္ၾကီးနွင္႔ ျပည္သူေတြ၏ဘ၀ကို သနားေသာအားျဖင္႔ ေကာင္းေသာအက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး ပဋိပကၡရပ္ ေရေသာက္ျမစ္ျဖတ္ရင္း အခ်ိဴသီးေတြ အနာဂတ္မွာ ေ၀ဆာနိုင္ဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးစားၾကပါစို႔…..လို႔။။

ေလာင္စာေရဘ၀ကိုေရွာင္ရွားနိုင္ဖိ္ု႔ ေအာက္ပါ “ေလာင္စာေရ”ကဗ်ာေလးကိုလည္း သီကံုးေပးလိုက္ပါသည္။

 ေလာင္စာေရ”

အထိကရုဏ္းဖန္တီးေရး၊

အထိတ္တလန္႔ မညိမ္သက္ျဖစ္ေစေရးတို႔သည္

အာဏာတည္ေရး၊

အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ေတာ႔ ေလာင္စာေရ..ေပါ႔။

 

ဘာသာျခားနွိပ္ကြတ္ေရး၊

အာဏာရွင္ၾကိဳက္ ထင္ရာစိုင္းေရးတို႔သည္

မ်က္ကန္းမ်ိဴးခ်စ္တို႔ ၀မ္းစာအေရး၊

လူပိန္းၾကိဳက္လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ေတာ႔ ေလာင္စာေရ..ေပါ႔။

 

ျပည္တြင္းမျငိမ္းခ်မ္းေရး၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈမရွိေရးတို႔သည္

ဖဒရလ္ဒီမိုကေရစီနွင္႔အလွမ္းေ၀း၊

ျပည္သူ႔ဘ၀ဆုတ္ရုတ္ျမဲျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ေတာ႔ ေလာင္စာေရ..ေပါ႔။

 

ေဒါက္တာ သိန္းမိုး၀င္း

(၀၇-ေမလ-၂၀၁၇)

The University of New South Wales (UNSW)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s