“အမ်ဳိးသားေရး” အစစ္နဲ႔အတု

“အမ်ဳိးသားေရး” အစစ္နဲ႔အတု

ေမ ၁၃၊ ၂ဝ၁၇

“အမ်ဳိးသား” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ျမန္မာစာအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝတဲ့၊ ျမန္မာအဘိဓာန္ (ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပုံႏွိပ္ျခင္း) ထဲမွာ

၁၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အတူတကြေနထိုင္လာၾကသူမ်ား။

Continue reading