‘ႏိုင္ငံသားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ စိစစ္ေပးပါ’ (၂)

Myanmar Muslim Media

‘ႏိုင္ငံသားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ စိစစ္ေပးပါ’ (၂)

May 13, 2017

ဦးအုန္းေမာင္ (ရန္ကင္း) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေရးသားသည္…

(အပိုင္း ၂)

Image may contain: text


ဧည့္ႏုိင္ငံသား (Associate Citizen) ဆိုသည္မွာ ”၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက ဧည့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဗဟိုအဖြဲ႕ကသတ္မွတ္ႏုိင္သည္” ဟု ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၂၃ တြင္ ျပဌာန္းထား ပါသည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ-၄ (၂) တြင္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ ထားသည့္ ကိစၥမပါဝင္ပါ။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္တြင္ အက်ဳံးဝင္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ယူေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ ပုဒ္မ-၄(၁)ပါ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၁ (ဃ) အရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခြင့္၊ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ (ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒတို႔အရ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရရွိၿပီးသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္အရ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၅(ခ) အရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၅(ခ) အရလည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ထိုသူမ်ားမွ ေမြးဖြားသူမ်ား သည္ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၆ အရ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (ပန္း ေရာင္) ရထိုုက္ခြင့္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၄(၁)အရ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒျပဌာန္းခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ယူခံခဲ့ရျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယခုတည္ဆဲဥပေဒအရ ဧည့္ႏုိင္ငံသားသတ္မွတ္သည္ဟုဆိုလုိရာ ေရာက္ပါသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ-၂၃ ျပဌာန္းခ်က္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ”၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအက္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္…” ဟု ဆိုထားရာ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအက္ဥပေဒ အရ ေလွ်ာက္ထား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္းေတာ့ ထင္ရွားပါ သည္။ ထုိသုိ႔ဆိုလွ်င္ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ အရ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ပုဒ္မ-၆ အရ ႏုိင္ငံသား (Citizen) ျဖစ္ထုိက္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဧည့္ႏုိင္ငံသား (Associate Citizen) ဆိုတာမရွိသင့္ေတာ့ပါဟု အႀကံျပဳလုိပါသည္။ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့သူေတြကို ဧည့္ႏိုင္ငံသားလို႔ အာဏာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ သြားေလသူ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းက ဧည့္ႏိုင္ငံသားဆိုတာ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္လာၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ ဒီမွာတစ္သက္လံုး ဆက္ေနေတာ့ မယ့္သူေတြကိုေပးတဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။အလြန္အႀကံပက္စက္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ဆိုတာ မရွိသင့္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ (Naturalized Citizen) ဆိုသည္မွာ ”၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႕ မတုိင္မီကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနထိုင္သူ ႏွင့္ ထုိသူတို႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ သားသမီး သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ထားရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔ ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္” ဟု ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၄၂တြင္ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားသည့္ –

(က) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား

(ခ) ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူမ်ား

(ဂ) ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား

(ဃ) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား

(င) ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ-၄၃ အရ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ဧည့္ႏုိင္ငံသား (သို႕ မဟုတ္) ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာ္ ဤ ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔မတုိင္မီက ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (FRC) ကိုင္ေဆာင္သူသည္လည္း အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းလွ်င္ ႐ူးသြပ္ သူမဟုတ္ပါက တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ တရားဝင္ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ အဆက္မျပတ္ေနထိုင္ခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ-၄၅ တြင္ ျပဌာန္းထားပါ သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပုဒ္မ-၄၂ အရ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ (ေရြးခ်ယ္ေရး)အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္၍ ပုဒ္မ-၄(၁) အရ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ လက္မွတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းမရွိ၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိပါလွ်က္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွတ္ယူျခင္း မခံခဲ့ ရသျဖင့္ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၅ (ခ) အရ ႏုိင္ငံသားမျဖစ္ေသးဟု သံုးသပ္ရမည့္သေဘာျဖစ္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပဌာန္း ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ၁၉၄၉-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး နည္းဥပေဒပုဒ္မ-၁၂ (၁)အရ ထုတ္ေပးသည့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ ေသခံကတ္ျပား၊ အမတ (ေခၚ) NRC ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၄(၂) ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရထိုက္ခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၆ အရ ႏုိ္င္ငံသား (Citizen) သာျဖစ္သင့္ပါသည္။

၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၄၅ အရ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (FRC) ကိုင္ေဆာင္ ထားသူကိုပင္ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရ သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ ထားခြင့္ေပးထားရာ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား (NRC) ကိုင္ေဆာင္ထားသူ မ်ား ႏုိင္ငံသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ ¤င္းတို႔မွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားကို လည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား (NRC) သည္ ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားလက္မွတ္ (FRC) ကိုင္ ေဆာင္သူမဟုတ္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ခြင့္ေပးပါ ရန္လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ျမန္စြာ စိစစ္ေပးပါရန္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးအတုိင္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ေပးပါရန္ တင္ျပအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

မူရင္း – http://www.fridaytimesjournal.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s