(၁)ေန၀င္းေျမး (၂) ေရႊမနး္…ဒီအုပ္စုနွစ္ခုဟာ ဒီမိုအုပ္စုနဲ ့စစ္အုပ္စု နွစ္ခုၾကားမွာ ခြခ်က္ ကစားျပီး စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ေနတယ္

Ko Lucky

ခြခ်က္မ်ား

(၁ )ေန၀င္းေျမး ေက်ာ္ေန၀င္းနဲ ့ဇြဲေန၀င္းက ဒီမိုအုပ္စုေတြနဲ ့ေပါင္းေနခ်ိန္မွာ ေအးေန၀င္းက စစ္အုပ္စု ၊ မ်ိဳ းနွစ္တစုနဲ့ေပါင္းေနတယ္။ နွစ္ဖက္ခြထိုင္ျပီး ညီအကိုေတြ နိုင္ငံေ၇းအျမတ္ထုတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။
(၂) ေရႊမနး္ကNLD အုပ္စုနဲ ့ေပါင္း သလို လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ခမည္းခမက္ ခင္ေရႊက ၾက့ံခိုင္ေရး၊စစ္တပ္နဲ ့မ်ိဳးနွစ္တစု နဲ ့ေပါင္းေနတယ္။

Continue reading

Advertisements