“တပ္ ႏွင့္ တပ္ထြက္ျပႆနာ”

Min Aung

“တပ္ ႏွင့္ တပ္ထြက္ျပႆနာ”

တပ္ထြက္ေတြမွာ တပ္သံေယာဇဉ္ ပါလာတယ္။
တပ္မေတာ္ ေသာက္တလြဲႀကီးမွားခဲ့တယ္ လို႔ သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာမထြက္ဘူး။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတႀကိမ္၊ ၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး မွန္သလား၊ မွားသလား။

Continue reading

Advertisements