“ဝီရသူဆိုတဲ႔ေကာင္က ဘုန္းၾကီးအတု မစိုးရိမ္တိုက္ကအေကာင္ သကၤန္းျခံဳအတု”ဟု စင္ေအာက္မွ ေအာ္ဟစ္ခဲ႔သူ ကိုသီရိ ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျပီ

Thandar Cho a

Advertisements