ကိုးကြယ္တဲ႔ဘာသာကိုအေျခခံၿပီး ၉၆၉ တျဖစ္လဲ မဘသ ကေန ဓမၼဝံသာနုရကၡိတအသင္းဖြဲ႕တယ္ အဲ႔ဒီကေန ၁၃၅မ ်ိ ဳ းခ ် စ္ပါတီဖြဲ႕ဦးမယ္ – ဘာသာေရးကိုအေျခခံၿပီးဖြဲ႕မဲ႔ပါတီ ျဖစ္လို႔ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး

Maung Maung

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးအသင္း ကို လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ထူေထာင္ခဲ႔တယ္

ေက ် ာင္းသူေက် ာင္းသား အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းတိုင္း
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြပါမက ် န္ မဝင္မေနရ လုပ္ခဲ႔
တယ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပံုၾသ ေပးခဲ႔သလို ျပည္သူပိုင္ နိုင္ငံပိုင္
ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္တဲ႔ ပစၥည္း မေ႐ႊ႕ေျပာင္းနိုင္တဲ႔ပစၥည္း တပံု
တေခါင္းႀကီးလႊဲေပးခဲ႔တယ္
အားလံုးျပည့္စံုၿပီလို႔ ယူဆရတဲ႔အခ ်ိန္မွာ
ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးပါတီလို႔အသြင္ေျပာင္းခဲ႔
တယ္

က ် န္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကိုမေျပာနဲ႔ ပါတီရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥ
တခုထဲနဲ႔တင္ သူတို႔စိတ္တိုင္းက ် ေရးဆြဲထားတဲ႔ နာဂစ္
အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညိေနတယ္

အခု ကိုးကြယ္တဲ႔ဘာသာကိုအေျခခံၿပီး ၉၆၉ တျဖစ္လဲ
မဘသ ကေန ဓမၼဝံသာနုရကၡိတအသင္းဖြဲ႕တယ္
အဲ႔ဒီကေန ၁၃၅မ ်ိ ဳ းခ ် စ္ပါတီဖြဲ႕ဦးမယ္

ဘာမွ အျငင္းပြားစရာမရွိဘူး
ဘာသာေရးကိုအေျခခံၿပီးဖြဲ႕မဲ႔ပါတီ ျဖစ္လို႔
နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး

ေျပာျပတာပါ
ဒါေပမဲ႔ သူတို႔ေခတ္ေလ
လုပ္ခ ် င္တာလုပ္ၾကမွာပဲ

လုပ္ေပါ့
မသိလို႔ မဟုတ္ဘူး နားမလည္လို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့
ႀကိဳ တင္ အသိေပးထားလိုက္မယ္

စာရင္းရွင္းရမဲ႔အခ ်ိန္ ဆိုတာ ေရာက္လာမွာပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s