လူကုိဖန္ဆင္းတဲ့ဘုရားကုိယုံမလား၊ လူက ဖန္းတီးတဲ့ဘုရားကုိယုံၾကည္မလား