“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မကုိးကြယ္ပါနဲ႔” (Worship your God with love, not terror)

M-Media added a new video.


Advertisements