အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကြန္မ ် ဴ နတီကိုပဲ ကိုယ္ အားေကာင္းေအာင္ ညီညြတ္မႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕

Maung Maung

ကဲ
ရင္ၾကားေစ့ေရးေနာက္ကို
ေရသာခို အေခ ် ာင္လိုက္ေနတဲ႔ နည္းစနစ္ကလဲ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့တာ ေသခ ် ာသြားၿပီ

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ေအာက္တန္းစာေရး အဆင့္
ေလာက္ရွိတဲ႔ အတြင္းဝန္ရဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာေရးရာ လက္ေထာက္ ဆိုတဲ႔ရာထူးကလဲ မက္ေလာက္စရာ မရွိ
ပါဘူး

အင္တာဖိတ္ဒိုင္ယာေလာ့ေတြ/ဘာသာေပါင္းစံု ခ ် စ္ၾကည္ေရး
ေတြ/ဆြမ္းေကၽြးပြဲေတြ/ဗလီထဲဝင္ၾကည့္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပြဲေတြ/
စတစ္ေကာ္လာအျဖဴ ဝတ္တဲ႔ကမ္ပိန္းေတြ/တိုက္ပံုဝတ္တဲ႔
ကမ္ပိန္းေတြလဲ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ ေသခ ် ာသြား
ပါၿပီ
မ ်ိ ဳ းညစ္ေတြ အားရေအာင္ မုတ္ဆိတ္ေတြ အက္ ်ီရွည္ေတြ
ဘုရ္ခါေတြကို လိုက္ၿပီး တိုက္ခိုက္ျပေနရမဲ႔ အခ ်ိ န္အခါလဲ
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး

ဘယ္သူ႔မွ လိုက္ေခ ် ာ့ေပါင္းေနဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ဆိုတာ ဒီလိုပဲေဟ့ ဆိုၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ
ရွိရွိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ကိုယ့္က ် င့္တရားေကာင္းေကာင္းနဲ႔
ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ရမဲ႔အခ ်ိ န္အခါျဖစ္ပါတယ္

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
က ် ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေရွး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လူႀကီးမင္းမ ် ားဟာ
အစၥလာမ့္ပံုစံ အစၥလာမ့္ကိုယ္က ် င့္တရားနဲ႔အညီ အစၥလာမ္
လိုေနၿပီး
အုပ္ခ ် ဳ ပ္တဲ႔ ဘုရင္ေတြရဲ႕ ေလးစားမႈ ယံုၾကည္မႈေတြ ရရွိခဲ႔ၾက
ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ႔ရာထူး ဂုဏ္ထူးေတြ ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ႔
ယံုမက ဗလီဝတ္ေက ် ာင္းေတာ္ေတြပါ ခ ်ီ းျမွင့္ခံခဲ႔ရတာ ျဖစ္
ပါတယ္

ဘယ္ေရွးလူႀကီးတဦးတေလမွ တိုက္ပံုဝတ္ၿပီး မုတ္ဆိတ္နဲ႔
ဘုရ္ခါကို ဆဲလို႔ ဘုရင္က ခ ်ီ းေျမွာက္ခဲ႔တယ္လို႔ မရွိခဲ႔ပါဘူး

ဘယ္ေရွးလူႀကီးတဦးမွ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဗလီထဲေခၚျပခဲ႔လို႔
ဗလီထဲမွာ ဆြမ္းကပ္လို႔ ဆုလာဘ္ေတြရခဲ႔တယ္လို႔ မၾကား
ဘူးပါဘူး

ဘာသာျခားေတြကို ေလးစားပါ
သူတို႔လဲ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ကိုးကြယ္ပံု နည္းစနစ္ေတြရွိ
သလို
က ် ေနာ္တို႔လဲ က ် ေနာ္တို႔ဘာသာကို ကိုယ့္နည္းစနစ္နဲ႔ကိုယ္
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ က ် င့္သံုးပါတယ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ဆြမ္းေကၽြးလိုရင္ သူတို႔မွာ ဆြမ္းစား
ေဆာင္ေတြရွိပါတယ္
ဂါရဝတရားနဲ႔အညီ သူတို႔ဆြမ္းစားေဆာင္မွာ သိကၡာရွိရွိ
ဆြမ္းဘုန္းေပးပါေစ
ဆြမ္းသြားကပ္လွဴ လိုက္ပါ

အျပင္လိုက္စားတဲ႔ဝါသနာပါတဲ႔ ကိုယ္ေတာ္မ ် ားရွိရင္
အျခားသင့္ေတာ္တဲ႔ ဟိုတယ္/စားပြဲ႐ံုေတြမွာ ဆြမ္းကပ္လွဴ လို႔လဲ ရပါတယ္

ဗလီရင္ျပင္မွာ မျပည့္မစံု /နည္လမ္းတက ် မဟုတ္ပဲ
စိတ္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သူေတြ အျပစ္ေျပာခံရေအာင္
မ ် က္ေစ့ေနာက္ေအာင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့

အဓိက ေျပာလိုတာက ကိုယ္သာသနာနဲ႔ကိုယ္ ဂုဏ္သိကၡာ
ရွိရွိ ရပ္တည္ေနၾကပါေတာ့

ကိုယ့္သာသနာဝင္ေတြ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ ် င္း
ေကာင္းေတြ/ေခတ္ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ ် င္းေတြ/
အသက္ေမြးဝမ္းေက ် ာင္းဆိုင္ရာအရည္အခ ် င္းေတြ/ လူမႈ
ေရးအရည္အခ ် င္းေတြ/ ႏိုင္ငံ႔သားေကာင္းအရည္အခ ် င္း
ေတြ ျပည့္ဝေအာင္ ေလ့က ် င့္ ျပဳ စု ပ ်ိ ဳ းေထာင္တဲ႔ အလုပ္
ေတြကိုဘဲ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ၾကပါေတာ့

အေလွ ် ာ့ေပး ေအာက့္က ်ိ ဳ႕ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္တာေတြ
ရပ္လိုက္ပါေတာ့

အသိတရားမရွိတဲ႔ လူေတြထံက အျပဳ သေဘာတုန္႔ျပန္မႈ
ဘာတခုမွမရွိလာတာကို သတိျပဳ မိၾကပါေတာ့

သံုးစားလို႔မရတဲ႔ အစိုးရထံကလဲ ဘာမွ ေမွ ် ာ္လင့္မေနပါ
နဲ႔ေတာ့

ကိုယ္ ကြန္မ ် ဴ နတီကိုပဲ ကိုယ္
အားေကာင္းေအာင္
ညီညြတ္မႈရေအာင္
တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕………..

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

2 thoughts on “အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကြန္မ ် ဴ နတီကိုပဲ ကိုယ္ အားေကာင္းေအာင္ ညီညြတ္မႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕

 1. Maung Maung
  32 mins ·
  Nyein Aye Aung
  ·
  ကြ ်န္ေတာ္ မထင္ခဲ့ပါဘူး ဒီေလာက္ထိ ဖိႏွိပ္ေနမွန္း ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ တခုလံုး ရမ္မဇန္ ပါမစ္မရပါ

  နဝတ နအဖ လက္ထက္ တေလွ ် ာက္လံုး ေတာက္ေလွ ် ာက္ ဥပုဒ္လ ေနအိမ္ ဂ ်မာအသ္ ခါနာမ်ားတြင္ႏွစ္စဥ္ ဝတ္ျပဳခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း…….

  နိုလ္ဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ လက္ထက္တြင္မွ မရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

  ကြ ်န္ေတာ္လည္း ဒီေန႔မွ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးလာေျပာ၍ သိရျခင္းပါ။
  အလြန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

  ကြ ်န္ေတာ္ ေမးခ ်င္တဲ႔ ေမးခြန္းက ရန္ကုန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘာေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳတာလဲ သိခ ်င္ပါတယ္

  ကြ ်န္ေတာ္ Fri ထဲမွာ အဖြဲ႕၅ဖြဲ႕မွာ လုပ္ေနသူေတြရွိရင္ ေျဖေပးပါ။

  ဘာအေၾကာင္းျပျပ ကြ ်န္ေတာ္တို႕ လက္မခံနိုင္ပါဘူး
  တကယ္ျဖစ္သင့္တာက မိမိကိုယ္ကိုကိုယ္ မိမိဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မြတ္စလင္ေတြ၏ ေခါင္းေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ထားသူေတြ အေနနဲ႕………
  မိမိအားနည္းခ ်က္ေၾကာင့္ မရရွိေၾကာင္း ေတာင္ဒဂံုသားေတြကို အျမန္ဆံုးေတာင္းပန္သင့္ပါတယ္။

  အစိုးရက လူၾကားေကာင္းေအာင္ က ်င္းပတယ့္ Eid မိတ္ဆံုစားပြဲကို မရွက္တတ္ရင္ တက္ၾကပါလို႕ ထပ္ေလာင္း ေျပာပါရေစ ။

  ခင္ဗ ် ားတို႕ကဘဲ က ်င္းပ က ်င္းပ အစိုးရကဘဲ စီစဥ္ စီစဥ္ ဘာသာေပါင္းစံုခ ် စ္ၾကည္ေရး အင္တာဖိတ္ ဘာဘဲ လုပ္လုပ္
  ဆင္းရဲသား အီမာန္ရွင္ေတြအေပၚ နွင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္
  မ ် ားအတြက္ ဘာအက ်ိ ဳ း ျဖစ္ထြန္းမႈ ရရွိလာခ ်င္းမရွိဟု ယံုၾကည္ခံစားမိပါတယ္။

  ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ ် ားတို႕တေတြ ေခါင္းေဆာင္ဆိုရင္ အမ်ားအက်ိဳ ဳ းကို အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ပါ မေဆာင္ရြက္နိုင္ရင္
  ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြကို လႊဲေပးၾကပါ လက္ခံသူမရွိရင္ အဖြဲ႕ကို ဖ ်က္သိမ္းလိုက္ပါ မရွိတာက ပိုေကာင္း ေပလိမ့္မည္။

  အေရးအသား ၾကမ္းသြားရင္ As you like
  .
  Nyein Aye Aung

  Like

 2. Nyi Nyi
  23 hrs ·
  သူရဲသမိန္တုန္းက ထိခိုက္ နစ္နာတာရွိေပမဲ႔ တိုင္သူမရွိလို႔ အေရးမယူဘူး လို႔ ရဲ အရာရွိကေျပာခဲ႔တယ္။

  ခု သာေကတ မွာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔မွ် ဝတ္ျပဳခဲ႔တာ ဦးေဆာင္သူကို
  အေရးယူမယ္ဆိုတာက ဘယ္သူ႔ကိုထိခိုက္လို႔လဲ။

  ဒီ သာေကတ မွာပဲ လူစုလူေဝးနဲ႔ အခိ်န္ ႀကာျမင့္စြာရမ္းကားl
  သတင္းေထာက္တဦးပါအရိုက္ခံရတာက ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ
  ရံုးထဲ အထိl ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြေရွ႕ျဖစ္ခဲ႔တုန္းက ပုဒ္မ ၁၃၃ က
  ဘယ္နားေရာက္ေနလည္း။

  မြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚ ဒီေကာင္ေတြ လူနည္းစုပါကြာဆိုျပီး
  ဗိုလ္က် အနိုင္က်ဥ့္တာမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြေရွ႕ဆံုးကပါတယ္။

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s