ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၆ ဆုိသည္မွာ

Win Tun Zaw

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၆ ဆုိသည္မွာ
{ဦးအုန္းေမာင္ (ရန္ကင္း) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေရးသားသည္}

ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္လာ ဘာသာေရးတာဝန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ရမဒြါန္လျမတ္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းေသာ အခ်ိန္အခါသမယ၌ ဗလီ၊ေက်ာင္း၊ဝတ္ျပဳၿမဲေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားဝတ္ျပဳ(နမာဇ္ဖတ္)ၾကရပါသည္။ အစၥလာမ္သာသ နာတြင္ ေန႔စဥ္ (၅)ႀကိမ္မျပဳမေနရ ဝတ္ျပဳရသည့္အျပင္ ဥပုသ္လတြင္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာ၌ ဗလီရွိသည့္အရပ္ တြင္ ဗလီ၌လည္းေကာင္း၊ ဗလီမရွိသည့္အရပ္တြင္ ဘာသာ ေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ဘာသာေရး စာ သင္ေက်ာင္းမရွိသည့္အရပ္တြင္ စုေပါင္းဝတ္ျပဳႏုိင္သည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ အိမ္မ်ား၌လည္းေကာင္း ဝတ္ျပဳၾက ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ အစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္အထိ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားတြင္ဝတ္ ျပဳခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၊ ၃၆၂ တုိ႔တြင္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနေသာ ကုိးကြယ္ရာဘာသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဒ္မ-၃၅၄ (ဃ)တြင္ အျခားဘာသာသနာမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိ ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ကုိလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ-၃၄၈တြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခား ေစမႈမရွိေစရဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ႏွင့္ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ကပင္ေရာက္ရွိႏွင့္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား၊ႏုိင္ငံသားမြတ္စလင္မ်ား ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ သည့္ သာသနာျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားကမန္ လူမ်ဳိးမ်ား သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ကယား၊ခ်င္း၊မြန္၊ရခုိင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တုိင္းရင္း သား မြတ္စလင္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသား မြတ္စ လင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကရာ၁၉၆၂- ခုႏွစ္အထိ ဗလီေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ ခြင့္ရွိခဲ့ပါသည္။လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ရွိခဲ့ပါသည္။ လမ္း မ်ားေပၚတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာအားလုံး နာၾကားႏုိင္သည့္ တရားပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ားပင္ နာၾကားၾကပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအစုိးရလက္ထက္ ထုတ္ေဝသည့္ သာသနာေရာင္ဝါထြန္းေစဖုိ႔ စာေစာင္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး၏ အမွာစကား၌ ဘာသာ အယူဝါဒသည္ လူသတၱဝါမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေအာင္ ဆုံးမရာတြင္စြမ္းအားျမင့္မားေသာ အင္အားႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သာသနာေရာင္ဝါ ထြန္းေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာဝင္မ်ား၏ အားေပးကူညီမႈႏွင့္ မ်ားစြာခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိၿပီးအလြန္အေရးႀကီးသည့္အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ၫႊန္းထားပါသည္။ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ဆုိသည္မွာ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္မ်ဳိးတည္း ကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားလူမ်ဳိး အားလုံး၊ ဘာသာအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အားလုံး လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ရွိပါသည္။မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ဝါဒ၊ လူမ်ဳိးခြဲျခား၊ ဘာသာခြဲျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုတည္းအတြက္ ၾကည့္ၿပီးအျခားလူမ်ဳိး၊ ဘာသာမ်ားအေပၚေဝဖန္၊တုိက္ခုိက္၊ ဖိႏွိပ္၊ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာအမ်ဳိး သားေရးလကၡဏာ မဟုတ္ပါ။အၾကမ္းဖက္ ဝါဒသာ ျဖစ္ပါ သည္။ထုိသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာတုိင္း၏ဘုရားရွင္မ်ားက လူသတၱဝါမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကုိ ေၾကာက္ေစျခင္း ႏွင့္ ရွက္ေစျခင္းဟူသည့္ တူညီေသာတရားႏွစ္ပါးကုိ ေဟာ ၾကားဆုံးမေၾကာင္း၊ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ”မဆုံးမ” ”မသြန္သင္” ေသာ ဘာသာအယူဝါဒဟူ၍မရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊မတူညီကြဲျပားေသာ ဘာ သာဝင္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္ၾကဖုိ႔လုိ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ဘာသာေရးကုိး ကြယ္ခြင့္ကုိ ထူးျခားစြာခံစားခြင့္ရၾကေၾကာင္း ဘာသာအား လုံး၏ ညီညြတ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးညီညြတ္မႈ သည္ တုိင္းရင္းသားညီညြတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးမေရာစြက္ဖုိ႔ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာ ေရာင္ဝါထြန္းေစဖုိ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ႀကိဳးပမ္းစုိ႔ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ဘာသာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္ ေထာက္ထားစာနာေလးစားမႈ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ အျပည့္အဝရိွခဲ့သျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္မ်ားသည္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေရာင္းဝယ္ေနထုိင္လာၾကေၾကာင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစၥ လာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ဟဂ်္ ဘုရားဖူးေစလႊတ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ဗလီမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ဝင္းထရံမ်ားကာရံေရး၊ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေရးတို႔အတြက္ သေဘာထား ျပန္ၾကားျခင္း၊ စိစစ္ေပးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ရရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းလွည့္လည္၍ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အခမဲ့ မီးရထား၊ သေဘၤာစီးခြင့္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီကာလ ဗလီေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိမႈ ျပဳျပင္မႈတရားဝင္ မႈ အေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဝါကြၽတ္ပြဲေန႔ႏွင့္ ဘကၠရီးအိးဒ္ေန႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ေမြးေန႔မ်ားတြင္ ဘာသာ ေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာ့အသံမွ ေဟာ ေျပာခြင့္မ်ား စိစစ္ၫိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သာေရး နာေရး၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိေရး တုိ႔ကုိလည္း ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း မ်ားတြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (၂၂၆၆)လုံးႏွင့္ ဘာသာ ေရးစာသင္ေက်ာင္း(၇၅၉)ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္း (၄၁)ၿမိဳ႕နယ္၌ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (၁၇၁)လုံးရွိ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလုံးမွာ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္မတုိင္မီကပင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သာသနိက ေဆာက္အအုံ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က သာသနာ့ဝတၱကေျမေလွ်ာက္ သျဖင့္ ရရွိသည့္ဗလီမ်ားရွိသကဲ့သုိ႕ သာသနာ့ဝတၱကေျမ မေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္သည့္ ဗလီလုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတည္ရွိ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ သက္ဆုိင္ ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ယင္း ဗလီမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း တရားဝင္တည္ရွိေၾကာင္း တာဝန္ ရွိသူမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တရားမဝင္ဗလီ ေဆာက္လုပ္ သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။သာသ နာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ ထုိစဥ္ကဗလီျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားထုတ္ေပးျခင္း လည္းမရွိပါ။ဘာသာေရး၊သာသနာေရးလြတ္လပ္စြာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳအသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတားမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားေအးခ်မ္းစြာဝတ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအရၿမိဳ႕သစ္မ်ားေနရာ ခ်ထားေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္ေန အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တစ္ေန႔ (၅)ႀကိမ္ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ေန႔စဥ္သြားေရာက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုိးတက္လာေသာလူဦးေရအရ မူလရွိၿပီး ဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာမလုံေလာက္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္မ်ားေဆာက္ လုပ္ခြင့္မျပဳ တုိးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ကန္႔သတ္သျဖင့္ ဝတ္ျပဳ ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝတ္ျပဳ ၾကရသည့္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူလကအဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရး အမုန္းစကားလႈံံ႕ေဆာ္၊ျဖန္႔ခ်ိ၊ ေဟာ ေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိးသားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ မြတ္စလင္္မ်ားအေပၚ သံသယ စိတ္မ်ားဝင္ၿပီး အေၾကာင္းမရွိဘဲ အမုန္းပြားလာရာမွ ပဋိပကၡမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗလီႏွင့္စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ပိတ္သိမ္းခံရသျဖင့္ ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာအခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာေရးကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။အဆုိပါ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ပိတ္သိမ္းခံထားရ ေသာ ဗလီႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရအဆက္ဆက္သုိ႔ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစၥ လာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ဖိႏွိပ္ခံရသည္ ဟု ရင္နင့္စြာခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာကေရာက္ လွ်က္ရွိေနၾကရပါသည္။ဒီမုိကေရစီ ျပည္သူ႔အစုိးရလက္ ထက္တြင္ အရွိန္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္ ေနအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗလီမရွိသည့္ေဒသမ်ား တြင္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕လူေနအိမ္မ်ားတြင္လညး္ေကာင္း၊ရမဒြါန္ဥပုသ္လတြင္ ဝတ္ျပဳေနၾကရပါသည္။သက္ဆုိင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝတ္ ျပဳသည္ဟုဆုိကာ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂိၢဳလ္ လူတစ္စု က ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿခိမ္းေျခာက္၊အၾကပ္ကုိင္ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕ ပိတ္သိမ္းခံထားရၿပီး ဝတ္ျပဳခြင့္မရသည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ထုိ႔ျပင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဝတ္ျပဳခြင့္ ျပဳထားေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ဝတ္ျပဳခြင့္မျပဳေတာ့ သျဖင့္ ဝတ္ျပဳရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာတရားေတာ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ႏွစ္စဥ္ရမဒြါန္ဥပုသ္လတြင္ မပ်က္မကြက္ ဝတ္ျပဳရ သည့္ ဘာသာေရးတာဝန္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရရွိၾကသျဖင့္ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား စိတ္ႏွလုံးေၾကကြဲ ဝမ္း နည္းမႈ ခံစားေနၾကရပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ သည့္ စိတ္၊ ဘာသာသာသနာကုိ ယုံၾကည္ျမတ္ႏုိးသည့္စိတ္၊ ဘာသာေရးတာဝန္ကုိ မပ်က္ကြက္လုိသည့္စိတ္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာ အိမ္ေရွ႕လမ္းမေပၚတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း အမ်ားျပည္သူအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အျခား ဘာသာဝင္မ်ားၿငိဳျငင္မႈျဖစ္ေစျခင္းမရွိဘဲ လမ္းတစ္ ျခမ္းတြင္ လမ္းသူလမ္းသားမ်ားမွ အကူအညီျဖင့္ သေဘာ ႐ုိးျဖင့္ အခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ခန္႔ ဝတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ဝတ္ျပဳရာတြင္ ဘာသာသာသနာေရး ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ ရန္မလုိဟု သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ယုံၾကည္သျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သာေကတၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္စဥ္တြင္ ထုိသုိ႔လမ္း တစ္ ျခမ္းတြင္ ဝတ္ျပဳမႈျပဳလုပ္သည့္ကိစၥမွာ ႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း ထလုပ္သည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အသိေပး ဖိတ္ ေခၚၿပီးမွ စုစည္းျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လမ္းထဲတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ၾကပါသည္။ည ၈းဝဝနာရီခန္႔ အမ်ားျပည္ သူ အသြားအလာနည္းသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး တာဝန္ရွိသူမ်ား မသိႏုိင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ကုိ အခ်ိန္မီ တားဆီးႏုိင္ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းယူ မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။အျခားျပင္ပမွ လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ တုိက္ တြန္းမႈ၊ေစ့ေဆာ္မႈ၊ေျမႇာက္ေပးမႈ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ဘာသာေရးတာဝန္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ယင္းကိစၥကုိသက္ဆုိင္ရာမွ အေရးယူခဲ့ပါသည္။ ခံဝန္ျဖင့္ ၿပီးျပတ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ခံဝန္ဆုိသည္မွာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုအတြက္ ေနာင္တြင္မျပဳလုပ္ပါဟု သေဘာ တူဝန္ခံခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဝန္ခံခ်က္ကုိ ခ်ဳိး ေဖာက္မွသာလွ်င္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူရမည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။တာဝန္ရွိသူ တာဝန္ခံမ်ားက တာဝန္ ယူ ခံဝန္ကတိျပဳၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ယင္းခံဝန္သည္ထုိသူ မ်ား၏ ေနာက္လုိက္ပါဝင္သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း စည္း ေႏွာင္အားရွိပါသည္။ယင္းခံဝန္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမရွိဘဲ မည္သူ႕ကုိမွ် အေရးယူ၍ မရေၾကာင္းသိရွိႏုိင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ခံဝန္ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ေနာက္လုိက္ပါဝင္ သူတစ္ဦးအား ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္ဟုဆုိကာ ပုဒ္မ-၂၆ျဖင့္ တရားစြဲ ဆုိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခံဝန္ျပဳလုပ္ၿပီးသူမ်ားအား အျခားဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။အဆုိပါဝတ္ျပဳမႈတြင္ ပါဝင္ဝတ္ျပဳသူ တစ္ဦးအား ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၆အရ အေရးယူသည္ဆုိရာတြင္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ-၂၆တြင္ ”မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ၂၁ ပါ တာဝန္ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ထုိသူကုိ ေျခာက္လထက္မပုိေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါး ေသာင္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ၊သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးကခ်မွတ္ရမည္”ဟု ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ-၂၁ကုိေလ့လာလွ်င္ ”ရပ္ ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထုိင္သူသည္ အခမ္းအနားမ်ား၊အမ်ားျပည္သူေျဖေဖ်ာ္သည့္ပြဲမ်ား၊ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊႐ုိးရာဓေလ့အရ ျပဳလုပ္သည့္ပြဲမ်ား က်င္းပ လုိပါ က သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္” ဟု ဆုိထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သာေကတလမ္းေပၚ ဝတ္ျပဳမႈႏွင့္ ပုဒ္မ-၂၁ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ခ်ိန္ထုိးသုံးသပ္ ၾကည့္ ပါကအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ျပ ႒ာန္းခ်က္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး (၅)ရပ္အနက္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာသာသနာက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဝတ္ျပဳမႈကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္း မပြားပါ။အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက သိရွိၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ မျပဳမေနရ တာဝန္ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ-၂၁ပါ”အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း”လည္းမဟုတ္ပါ။ ”အမ်ား ျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖပြဲ”လည္း မဟုတ္ပါ။ ”ျပပြဲ”လည္းမဟုတ္ပါ။ ”ၿပိဳင္ပြဲ”လည္းမဟုတ္ပါ။”႐ုိးရာဓေလ့အရ ျပဳလုပ္သည့္ပြဲ” လည္းမဟုတ္ပါ။႐ုိးရာဓေလ့ပြဲဆုိသည္မွာ သာသနာက ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသည့္ မိ႐ုိးဖလာဓေလ့ ထုံးစံမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ဘုရားသခင္ျပ႒ာန္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ဘုရားေဟာ တရားမဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား႐ုိးရာသႀကၤန္ပြဲ၊ နတ္ပြဲ၊ ဦးရွင္ႀကီးပြဲ၊ မိုးေခၚလြန္ဆြဲပြဲ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႐ုိးရာဓေလ့ မရွိပါ။ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားတြင္ ႐ုိးရာဓေလ့မရွိပါ။ ကမၻာ့ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိ အစၥလာမ္သာသနာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မွာ အားလုံးအတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလုံးသည္ ဘာသာေရး၊သာသနာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိသေဘာ အေလ်ာက္ ဓေလ့ထုံးစံတီထြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစၥလာမ္ သာသနာႏွင့္ လုံးဝသက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပါ။ဘုရားသခင္ကလုံးဝ ခြင့္မျပဳပါ။ တမန္ေတာ္က တားျမစ္ ထားပါသည္။ ဥပမာ- နိကာဟ္(လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း)သည္ ဘာသာေရးတာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဝတ္ျပဳရန္ ကုိယ္ခႏၶာသန္႔စင္ျခင္းသည္ ဘာသာေရးတာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ သင္ယူျခင္းသည္ ဘာသာေရး တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲ သားဒါနေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ဘာသာေရးတာဝန္ျဖစ္ ပါသည္။ဝတ္ျပဳျခင္းသည္ ဘာသာေရး တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ရမဒြါန္လဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ဘာသာေရး တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။အစၥလာမ္တရားေတာ္က ျပဳလုပ္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ ခ်က္အားလုံးကုိ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဘာသာေရးတာဝန္ျဖစ္ ပါသည္။ မိမိေနထုိင္ရာ တုိင္းျပည္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ုိ ေသျခင္းသည္ ဘာသာေရးတာဝန္ျဖစ္ပါသည္။အျခား ဘာသာသာသနာမ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဘာသာ ေရးတာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း သည္ ဘာသာ သာသနာဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ပုဒ္မ- ၂၁ ျပ ႒ာန္းခ်က္တြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူရန္မလုိဟု သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ ညအခ်ိန္ မေတာ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ပမွ ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာလူအုပ္စုႀကီးက ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္း ပိတ္ပြဲ က်င္းပသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ် ရယူျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ေျပာင္ ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ျပ႒ာန္းတည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ပါသလား ဆုိသည္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ယခုအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မေျပာပေလာက္သည့္ ကိစၥျဖစ ္ပါသည္။ ေကာင္းသည့္ကိစၥ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အတူေနရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သား၊ လမ္းသူလမ္းသား အမ်ားစုႀကီးက မေက်နပ္၍ တုိင္ၾကားျခင္းလည္း မဟုတ္ ပါ။ ဝုိင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကပါသည္။ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ပါလ်က္ၿပီးမွ အေရးယူျခင္းသည္ မည္ သည့္ ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကုိ သံသယဝင္ဖြယ္ရာရွိ ေနၾကပါသည္။ ဘုရားရွိခုိးဝတ္ျပဳကုိး ကြယ္တာ အျပစ္လား ဆုိသည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုတုိင္းျပည္တြင္ ဗုဒၶ၏ တရားႏွင့္ သုံးသပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥေပဒပုဒ္မ-၂၄ တြင္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးသည္ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား၏ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ –

(က)x x x x x x x x x

(ခ)ဘာသာသာသနာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ ခြင့္

(ဂ) x x x x x x x x x

(ဃ) ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ ပုဒ္မ-၂၄ (က)ႏွင့္ (ဂ)ပါ အခြင့္အေရးမ်ားရိွိၿပီး ယင္းအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမည့္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ယင္းအခြင့္ အေရးသည္ မူလဥပေဒျပ႒ာန္းစဥ္ကပင္ရရွိၿပီး အခြင့္ အေရးျဖစ္ပါသည္။

ယင္းပုဒ္မ-၂၄ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္-၄ဝျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူလ ပုဒ္မ-၂၄(က) မွ (ဃ)အထိ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစား ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ဟု အစားထုိးျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ-၂၄ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိိသျဖင့္ ယင္းအခြင့္ေရးအရ အပုိဒ္ခြဲ(ခ)ပါ ဘာသာသာသနာဆုိင္ရာ ဝတ္ျပဳမႈျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ပုဒ္မ-၂၁ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၆ႏွင့္ အေရးယူရန္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဥပေဒအျမင္သေဘာကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါ သည္။ …..ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

friday times news journal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s