World Refugee Day မွာ မေလးရွားနိုင္ငံက UNHCR ရဲ႕ အေျခအေနကို နဲနဲ တင္ျပ ခ ် င္ပါတယ္

ဒီကေန႔ World Refugee Day မွာ
မေလးရွားနိုင္ငံက UNHCR ရဲ႕ အေျခအေနကို နဲနဲ တင္ျပ
ခ ် င္ပါတယ္

မေလးရွား UNHCR ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ ် ားမ ် ားက
ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေရးကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရပါတယ္

က ် ေနာ္အဓိက တင္ျပလိုတာက ျမန္မာနိုင္ငံက ဒုကၡသည္
မ ် ားအေရးပဲျဖစ္ပါတယ္ျမန္မာနိုင္ငံကဒုကၡသည္ လူမ ်ိ ဳ းစံုလင္စြာ UNHCR မေလးရွား
မွာ မွတ္ပံုတင္ထားတာေတြရွိပါတယ္

လက္ရွိအခ ်ိန္မွာ အမ ် ားဆံုးက ် န္ရွိေနတာဟာ ျမန္မာမြတ္စ
လင္/႐ိုဟင္ဂ ် ာ နဲ႔ ခ ် င္းလူမ ်ိ ဳ း ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ပါတယ္

အျခားလူမ ်ိ ဳ းမ ် ားလဲ ရွိေနေပမဲ႔ အေရအတြက္ နည္းတယ္လို႔
ယူဆရပါတယ္

လက္ရွိအခ ်ိ န္မွာ ဦးစားေပးျခင္းခံေနရသူေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ
ဒုကၡသည္ေတြ လို႔ ဆိုေပမဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ ် ာလူမ ်ိ ဳ းေျမာက္မ ် ားစြာ
ဟာ UNHCR ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရရွိၾကေသးပါဘူး

သက္ဆိုင္ရာ ကြန္မ ် ဴ နတီမ ် ားက ထုတ္ေပးထားတဲ႔ UNHCR
သို႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေလွ ်ာက္ထားျခင္းျပဳ ထားပါေၾကာင္း
အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ ် ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေနၾက
ရပါတယ္

အဲ႔ဒီစာ႐ြက္ စာတမ္းေတြဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံက ရဲေတြနဲ႔
အင္မီဂေရးရွင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းခံရတဲ႔
အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ မဟုတ္ပါဘူူး

ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူေတြက စစ္ေဆးတဲ႔အခါ အဆိုပါ စာ႐ြက္စာတမ္းကိုင္ေဆာင္သူေတြဟာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရပါ
တယ္

ဖမ္းဆီးသူအရာရွိေတြကို ေျပေျပလည္လည္ ေျပာျပနိုင္မယ္
ကူညီေပးမဲ႔မိတ္ေဆြေတြလည္းရွိမယ္ ဖမ္းဆီးသူေတြကလဲ
ကိုယ္ခ ် င္းစာတတ္မယ္ ထိုက္သင့္တဲ႔ ေငြကုန္ေၾကးက ် ကို
ခံႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
ေနရာေဒသအေပၚမူတည္ၿပီး မေလးေငြ ရာဂဏန္းမွ ေထာင္
ဂဏန္းအထိ ကုန္က ်မႈရွိၿပီး ျပန္လြတ္လာခဲ႔သူေတြ ရွိသလို

အဆင္မေျပသူေတြအတြက္ကေတာ့ မေလးနိုင္ငံအတြင္း
အေထာက္အထားမဲ႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈေတြနဲ႔ ႐ံုးတင္
တရားအစြဲခံရမယ္/ေထာင္က ် မယ္
လြတ္ရက္ေစ့ရင္ ေထာင္ကေန အင္မီဂေရးရွင္းရဲ႕ ထိန္းသိမ္း
ေရးကဲမ့္ထဲ အပို႔ခံရမယ္
ကဲမ့္ထဲကေန UNHCR က ဒုကၡသည္ကဒ္ ထုတ္ေပးၿပီး ေ႐ြး
ထုတ္ရင္ထုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာသံ႐ံုးကေန ျမန္မာနိုင္ငံ
သားျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ ် က္(C of I)ထုတ္ ေလယာဥ္
လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ဒီပို႔ အလုပ္ခံ…..ဒီလမ္းဘဲရွိတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွာ ဘာျပသနာမွမရွိတဲ႔သူ
မွတ္ပံုတင္ အိမ္ေထာင္စုဇယားရွိသူ/ရပ္ကြက္ ရဲစခန္း
ေထာက္ခံခ ် က္ တင္ျပနိုင္သူ (အခ ်ိ ဳ႕ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ)
အတြက္ ျပသနာမရွိေပမဲ႔
႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြ /ရခိုင္ျပည္မွာေနခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ
အတြက္ကေတာ့ သံ႐ံုးေထာက္ခံခ ် က္ရဖို႔ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖို႔
မျဖစ္နိုင္တဲ႔ အေျခအေနပါ

သူတို႔တေတြ အားကိုးအားထားျပဳ စရာက UNHCR က လာ
အင္တာဗ ် ဴ း လုပ္ၿပီး ဒုကၡသည္ကဒ္ထုတ္ေပးၿပီးေတာ့ ထြက္ရ
ရင္ထြက္
ဒါမွမဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေရးကဲမ့္ေတြက ဆိုးဝါးတဲ႔ က ် န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ခ ်ိ ဳ႕တဲ႔တဲ႔ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္
ေတြကိုရင္ဆိုင္ရင္း ေရာဂါရ အသက္ဆံုး႐ံႈးမွပဲ လြတ္လမ္း
ရွိႏိုင္ပါေတာ့တယ္

(ဆက္လက္ ေရးသားပါမည္)

(၂)

႐ိုဟင္ဂ ် ာ လူမ ်ိ ဳ းတေယာက္ ကဲမ့္ထဲေရာက္လာၿပီ ဆိုရင္
မိသားစု/ေဆြမ ်ိ ဳ း/မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားမႈနဲ႔
သူဆက္သြယ္ထားတဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ ် ာကြန္မ ် ဴ နတီ အဖြဲ႕အစည္းက
UNHCR ကိုအေၾကာင္းၾကားတဲ႔အခါ
သက္ဆိုင္ရာ ကဲမ့္ ထဲကို UNHCR ကတာဝန္ရွိသူေတြက
သြားေရာက္ၿပီး ကနဦး သတင္းရရွိမႈ မွန္ မမွန္ကို စီစစ္ပါတယ္
အဲ႔ဒီေနာက္ ႐ံုးမွာ တရားဝင္စာရင္းေရးသြင္းၿပီး ေန႔စဥ္ အလုပ္
မွတ္တမ္းမွာ ထိုပုဂၢိဳ လ္ကို သြားေရာက္ အင္တာဗ ် ဴ းဖို႔ စါရင္း
သြင္း ခရီးစဥ္ ေရးဆြဲပါတယ္
သူ႕အလွည့္က ်တဲ႔ေန႔မွာ UNHCR အရာရွိဟာ စကားျပန္နဲ႔
အတူ ကဲမ့္ထဲကိုသြားၿပီး အင္တာဗ ် ဴ းပါတယ္
အင္တာဗ ် ဴ းကရလာတဲ႔ အခ ် က္အလက္ေတြ မွန္ မမွန္ စီစစ္
ျခင္းေတြလုပ္ရတဲ႔အတြက္
လူတေယာက္ကို ပ ်န္းမွ ် ၃ႀကိမ္ခန္႔အင္တာဗ ် ဴ းရတတ္ပါ
တယ္
အဲ႔ဒီ ေနာက္မွ ဒုကၡသည္ကဒ္ရတတ္ပါတယ္

ဆိုလိုတာက အဆင့္ေတြ အမ ် ားႀကီး လုပ္ၾကပါတယ္
UNHCR ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု စံခ ်ိ န္စံညႊန္းအရ အဆင့္တခုကေန
ေနာက္တႀကိမ္ အဲ႔ဒီလူအတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အလွည့္ က ်
တာဟာ အခ ်ိန္ (၃)လ ျဖစ္ပါတယ္

အဲ႔ဒီေတာ့ ဘာျပသနာမွမရွိတဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ တေယာက္
ကဲမ့္က ထြက္လာနိုင္ဖို႔ရာ အခ ်ိန္ (၉)လေလာက္ အနည္းဆံုး
ၾကာတတ္ပါတယ္

ဒီေနရာမွာ အထူးျပဳ ေျပာျပခ ် င္တာက ေက ် ာက္ျဖဴ /သံတြဲ/
စစ္ေတြ ေဒသပတ္ဝန္းက ် င္မွာေနခဲ႔ၾကတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္
ေတြအေၾကာင္းကိုပါ

သူတို႔ဟာ ျပသနာျဖစ္ရာေဒသေတြကေန ထြက္ေျပးလာခဲ႔ၾက
ရတာျဖစ္ပါတယ္
ျပန္စရာ ႐ြာလဲ မရွိေတာ့ပါဘူး/အိမ္လဲ မရွိေတာ့ပါဘူး
တခ ်ိ ဳ႕ ဆိုရင္ မိသားစုေတြ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး
သူတို႕ ကိုယ္တိုင္လဲ အသက္ေဘးက လြတ္ေအာင္ ေျပးခဲ႔ၾက
ရတာျဖစ္ပါတယ္

ဒါေပမဲ႔ သူတို႕ဟာ ရခိုင္စကားလဲ မေျပာတတ္ပါဘူး
႐ိုဟင္ဂ ် ာစကားလဲ မေျပာတတ္ၾကပါဘူး
အဲ႔ဒီေတာ့ ဘယ္ ႐ိုဟင္ဂ ် ာအဖြဲ႕အစည္းကမွ သူတို႔အတြက္
အေရးတယူနဲ႔ အလုပ္ လုပ္မေပးၾကပါဘူး

ျမန္မာမြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ အေရးဆိုရ
ေအာင္ကလဲ
UNHCR က တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ကြန္မ ် ဴ နတီ အဖြဲ႕အစည္းမရွိပါဘူး
အဲ႔ဒီေတာ့ သူတို႔တေတြရဲ႕ ဘဝက အဖမ္းခံရလို႔ ကဲမ့္ထဲ
ေရာက္ၿပီးရင္ အသက္ေသတဲ႔အထိ ကဲမ့္ထဲမွာပဲ ေနရမဲ႔
အေျခအေနမ ်ိ ဳ းျဖစ္ေနပါတယ္

သူတို႔ နည္းတူ UNHCR က လွည္မၾကည့္ပဲ ပစ္ထားျခင္းခံရ
သူေတြကေတာ့ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြပါပဲ

(ဆက္လက္ေရးသားပါမည္)

Maung Maung

(၃)

ကဲမ့္ထဲေရာက္လာတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္
UNHCR က ဘာမွ ေဆာင္ရြက္မေပးပါဘူး
က ် န္းမာေရးမေကာင္းသူ ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ဘာမွလုပ္မေပး
ပါဘူး
႐ိုဟင္ဂ ် ာ တေယာက္ က ် န္းမာေရးမေကာင္းရင္ သူ႕သက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ပ့ံပိုးမႈနဲ႔ UNHCR က အစီအစဥ္ လုပ္
ေပးၿပီး အျပင္ေဆး႐ံုအထိ ကုသနိုင္ဖို႔ လုပ္ေပးပါတယ္

ဒါေပမဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြမွာ အားသာခ ် က္တခုရွိတာက
ျပသနာ တစံုတရာမရွိခဲ႔ရင္ သံ႐ံုးေထာက္ခံခ ် က္ယူၿပီး ျမန္မာ
နိုင္ငံကို ျပန္လို႕ရေနတာပါပဲ

ဒါလဲ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္ကမွ ျမန္မာ
သံ႐ံုးနဲ႔ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ႔ေနာက္မွ ျဖစ္လာခဲ႔တာပါ

ဒီ႔အရင္က ျမန္မာသံ႐ံုးကိုယ္စားလွည္အဖြဲ႕ ကင္မ့္ထဲ ေရာက္
လာလို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြက အင္တာဗ ် ဴ းလိုေၾကာင္းေျပာ
ရင္
မင္းတို႔ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ UNHCR က လုပ္ေပးလိမ့္မယ္
ဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားတာခံခဲ႔ရတာပါ

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ ေမလအတြင္းေရာက္မွ မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ
ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဇာ္ျမင့္ရဲ႕ ေျဖေလွ ် ာ့ေပးမႈေတြ
ေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးက ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကို လူမ ်ိ ဳ း
ဘာသာ မခြဲျခားပဲ ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈေတြလုပ္ေပးခဲ႔လို႔
ျပသနာမရွိတဲ႔(အေထာက္အထားတင္ျပနိုင္တဲ႔) ျမန္မာ
မြတ္စလင္ေတြ အိမ္ျပန္ခြင့္ရခဲ႔ၾကတာပါ

ပထမပိုင္းမွာ အမ ် ားလွဴ ဒါန္းေငြေတြနဲ႔ ကင္မ့္ထဲကလူေတြကို
အခမဲ႔ျပန္ပို႔တဲ႔ အစီအစဥ္ထဲမွာကို ျမန္မာမြတ္စလင္ လူဦးေရ
ရာဂဏန္းေလာက္ အိမ္ျပန္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္
ယေန႔အခ ်ိန္အထိလဲ ကဲမ့္ထဲက ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို
ျမန္မာျပည္ျပန္လိုတယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ ် က္ေတြ ထုတ္ေပးေနပါတယ္

ဒါေပမဲ႔ အေျခအေန အေၾကာင္း ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္
ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လို႔မရတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ကဲမ့္ေတြ
ထဲမွာ ရွိေနပါေသးတယ္

မေလးနိုင္ငံ တနံတလ ် ားက အေျခအေနဆိုးေနတဲ႔ ကဲမ့္
(၁၀)ခုေလာက္မွာ ၄-၅ႏွစ္သက္တမ္းရွိေနတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စ
လင္ေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္

အခ ်ိ ဳ႕ဟာ က ်န္းမာေရး ခ ်ိ ဳ႕တဲ႔ေနၾကပါတယ္
အခ ်ိ ဳ႕ဟာ ကဲမ့္ထဲမွာပဲ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ႔ၾကပါတယ္

ဒီ အေျခအေနမွာ ျပသနာျဖစ္ပြားရာေဒသေတြျဖစ္တဲ႕
ရခိုင္ျပည္နယ္/မိတၳီလာ/မႏၲေလး/ထန္းကုန္း/လား႐ိႈး/
ဥကၠံ/ပဲခူး အစရွိတဲ႔ ေဒသေတြက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ႔
(အိမ္ျပန္လို႔မရတဲ႔) ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ အေထာက္အထားမဲ႔စြာ က ်ီးလန္႔ စာစား ေနထိုင္ေနၾကရစဥ္

UNHCR က ျမန္မာမြတ္စလင္အမ ် ားစုကို ၎တို႔ထုတ္ေပး
ထားၿပီးျဖစ္တဲ႔ ယာယီခိုလံႈခြင့္ကဒ္ေတြျပန္သိမ္းၿပီး
ျမန္မာျပည္မွာ အေျခအေနေကာင္းေနၿပီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနၿပီ
မ ်ိ ဳ းခ ် စ္အမည္ခံ လူဆိုးေတြကို ဖမ္းေနၿပီ
မဘသလဲ ဖ ် က္သိမ္းၿပီၿပီ
မင္းတို႔မွာ ဘာအႏၲရာယ္မွမရွိေတာ့ဘူး
အိမ္ျပန္ၾကေတာ့ ဟုဆိုၿပီး
လုပ္ေဆာင္လာပါသည္

ထို႔အျပင္ တတိယနိုင္ငံထြက္ခြာရန္
အင္မီဂေရးရွင္းစစ္ေဆးၿပီး
(အခ ်ိ ဳ ႕ဆိုလွ ် င္) က ်န္းမာေရးစစ္ၿပီး/ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး
ျမန္မာမြတ္စလင္မ ် ားကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္း
ထားျခင္းမ ် ား
ျပဳ လုပ္လာပါသည္

သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္
မေလးရွား UNHCR ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ
ဒုကၡသည္ခ် င္းအတူတူ
အခ ်ိ ဳ႕ေသာ ႐ိုဟင္ဂ ် ာမ ် ားႏွင့္
ျမန္မာမြတ္စလင္မ ် ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းသည္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ UNHCR အဖြဲ႕ႀကီး၏
ဂ ်ီနီဗာကြန္ဗင္ရွင္းတြင္ နိုင္ငံေပါင္းစံု လက္မွတ္ေရးထိုးထား
သည့္ သေဘာတူညီမႈမ ် ားႏွင့္ ဆန္႔ က ် င္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါသည္

(တာဝန္ရွိသူမ ် ား၏ မသမာမႈမ ် ားကို သီးျခား တင္ျပပါမည္)

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

One thought on “World Refugee Day မွာ မေလးရွားနိုင္ငံက UNHCR ရဲ႕ အေျခအေနကို နဲနဲ တင္ျပ ခ ် င္ပါတယ္

 1. Maung Maung
  Yesterday at 8:25am · Kuala Lumpur ·
  တခ ်ိ ဳ႕ တခ ်ိ ဳ႕ လူေတြအတြက္ေတာ့
  တေန႔ တလံုး ေရႊဥ ဥ ေပးေနတဲ႔ ငန္းႀကီးပါပဲ

  သူမ ် ားေတြလွဴ တဲ႔ ေငြနဲ႔ လစာ ခံစားခြင့္ေတြစား
  လူေတြအမ ် ားႀကီးကို ႀကိဳ က္သလို ကစား
  ႏိုင္ငံျခားေတြ အမ ် ားႀကီးပတ္
  ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဘဝ ဒုကၡေတြေပးၿပီး ကိုယ္က ်ိ ဳ းေတြရွာ

  လုပ္စား ခြင္ႀကီးပါပဲ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s