မဘသ၏ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအလြန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အက်ဳိးဆက္မ်ား

Institute for Strategy and Policy

မဘသ၏ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအလြန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အက်ဳိးဆက္မ်ား

ေဒါက္တာစိုင္းလတ္ ၁

■ ၁။   နိဒါန္း

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(မဘသ)အား အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶၶဘာသာအဖြဲ႕ဟု လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မြတ္စလင္မ်ား ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ဟု လည္းေကာင္း လူသိမ်ားၾကသည္။ မဘသ အေနျဖင့္လည္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ကိစၥမ်ားကို လူသိထင္ရွား ေဟာေျပာစည္း႐ံုး ထုတ္ေ၀သည္သာမက ယဥ္ေက်းလိမၼာ စာသင္ေက်ာင္းအမည္ျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ မြတ္စလင္ကင္းစင္ နယ္ေျမမ်ား ထူေထာင္လ်က္ရွိသည္ (ပံု-၁)။ သို႔ေသာ္ အမွန္စင္စစ္တြင္ မဘသသည္ ဘာသာတရား လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းထက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ မဘသလႈပ္ရွားမႈ၏ လတ္တေလာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (Immediate aim) မွာ မြတ္စလင္မ်ားအား ခြဲျခားျခင္း (Exclusion)ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္း (Oppression) ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုမို က်ယ္ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္ (Broader political outcomes) မွာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လူထုအားျဖင့္ ဟန္႔တား ဆန္႔က်င္မည့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမဏိၭဳင္ (Mass mobilization mechanism) ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ မဘသ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား စစ္အစိုးရ၏ ရန္သူ (Enemy of the state) အျဖစ္မွ ျပည္သူ႔ရန္သူ (Public enemy) အျဖစ္ လူထုအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပံု၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ အေတြးအေခၚ လက္သည္တရားခံ ျဖစ္သည့္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို ထပ္မံအားျဖည့္ (Reinforce) လိုက္ပံုႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ဆန္႔က်င္ေရး ျဖစ္သြားပံုကို ဥပမာယူၿပီး မဘသ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆက္လက္ျဖစ္သြားႏိုင္ပံုကို သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။ မဘသ၏ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရးသည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ အခ်ဳပ္အျခာ ကာကြယ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ၿဖိဳခြဲရာတြင္ အသံုးခ်သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားသည္။

■ ပုံ(၁) စာၫႊန္း – Ven Suriya Itbmu Facebook (မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၆)

■ ၂။   ဘာေၾကာင့္ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္သလဲ

မဘသ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါက ဗုဒၶ၏ အယူအဆမ်ား (Philosophy) ႏွင့္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ (Spiritual) မ်ား ထြန္းကားေစရန္၊ Missionary ကဲ့သို႔ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ရည္ရြယ္ စည္း႐ံုးသည့္ “ဘာသာတရားေရးရာ” လႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား လႊမ္းမိုးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြား-ႏိုင္ငံေရး (Political economy)၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ထက္ေအာက္ ဖြဲ႔စည္းမႈ (Hierarchy) မ်ားတြင္ ဒုတိယတန္းစားမ်ား (သို႔) ထိုထက္နိမ့္သည့္ အတန္းစားမ်ားႏွင့္ အျပင္လူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သည့္ “လူမ်ဳိး ဘာသာ အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈ” ျဖစ္သည္။ လူတစ္စုအား ခြဲျခားကန္႔သတ္ျခင္းကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ထလုပ္၍ မရႏိုင္ပါ။ လူအမ်ားအျမင္တြင္ ထိုလူစု၏ လူ႔တန္ဖိုးအဆင့္ က်ဆင္းပ်က္ျပယ္မွ၊ ေလးစားခံရမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ပ်က္ျပယ္မွ ခြဲျခားႏွိပ္ကြပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုလူစုအား အႏၱရာယ္ရွိေသာလူမ်ား၊ အျပင္လူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မဘသ အဖြဲ႕အစည္း ၏ ၀ိေသသ လကၡဏာျဖစ္သျဖင့္  မဘသသည္ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္၊ အယူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Spiritual ႏွင့္ Philosophical လႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ပါ။

■ ၃။   ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလဲ

မဘသ၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ဦး၀ီရသူသည္ ပဋိိကတ္ ၃ ပံုႏွင့္ ဘုရားေဟာ တရားမ်ားကို ေဟာမည္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားေရး တရားကိုသာ ေဟာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း မိန္႔ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဦး၀ီရသူ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္သည္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ အေျပာႏွင့္ ဆင္တူသည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနရာမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဦးခင္ၫြန္႔က ပါတီႏိုင္ငံေရး လုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားသာ  လုပ္ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။  န၀တ၊ နအဖ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ တက္ၾကြေရး၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးကို နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဦးခင္ၫြန္႔သည္ ဦး၀ီရသူအား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ျခင္း (ပံု-၂)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပဲခူး “၉၆၉” ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း (ပံု-၃)၊ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္လည္း ဦး၀ီရသူအား ရခိုင္အေရးမခင္း မျဖစ္မီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ျခင္း (ပံု-၄)၊ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဦး၀ီရသူအား ကာကြယ္ျခင္း  စသည္တို႔သည္ မဘသႏွင့္ အာဏာပိုင္(ေဟာင္း) မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အတိအက်ကို တိတိက်က် သိရွိရန္ ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးမႈကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ NLD အား မဲမေပးရန္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) ကို မဲေပးရန္ မဲဆြယ္ေပးျခင္း၊ မဘသ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ဦးပါေမာကၡက မဘသသည္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ လက္ကိုင္တုတ္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မဘသအဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္မည္ဟု မိန္႔ျခင္း စသည့္ ကိစၥတို႔သည္ မဘသႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈကို ၫႊန္ျပေနသည္။

ပုံ(၂) ဦးခင္ၫြန္႔ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူအား ကန္ေတာ့။ ( စာၫႊန္း – M Media)

(ပံု-၃) ဦးခင္ၫြန္႔ ၉၆၉ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္စဥ္ (မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၃) ( စာၫႊန္း – ေဌးတင့္ (http://htaytintnl.blogspot.ca/2013/06/blog-post_22.html)

(ပံု-၄) ဦးေအာင္ေသာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူအား ကန္ေတာ့ (ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၂) ( စာၫႊန္း – Citizen Journalist)

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မဘသ၏ သေဘာသဘာ၀သည္ “ဘာသာတရား”ဒိုင္းေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးသည္ သေကၤတ (Symbolic) သာျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။

မဘသ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ” ကို Spiritual/Philosophical ပိုင္းဆိုင္ရာ “ဘာသာတရား” လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကြဲကြဲျပားျပား မျမင္သျဖင့္ မဘသကို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပပါက ဘာသာတရားကို ေ၀ဖန္ေစာ္ကားသည္ဟု မွတ္ယူၿပီး ဗုဒၶဘာသာအား ကာကြယ္ၾကသည္။ ေ၀ဖန္သည္က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ျပန္လည္ကာကြယ္ တုံ႔ျပန္သည္က ဘာသာတရား ႐ႈေထာင့္မွ ျဖစ္ေနသည္။

ဤ ေရွ႕ေနာက္ မကိုက္ညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆံုးဥပမာ ျပရလွ်င္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သင္ဇာထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶအစြန္းေရာက္၀ါဒ မရွိေၾကာင္း၊ ဗုဒၶသည္ ေမတၱာတရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ ေဟာခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပသည့္ကိစ ၥျဖစ္သည္။

မွန္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတရားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔ မအပ္စပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေထာက္ျပေနသည့္ ျပသနာမွာ “ဗုဒၶဘာသာ” ႏွင့္ ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အဆံုးအမမ်ားကို မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶေဟာခဲ့သည့္ အနိစၥတရား၊ အနတၱတရား၊ ေမတၱာတရား တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ လူမ်ဳိးႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမႈကို ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထို ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈအား စိစစ္ေျဖရွင္းရမည့္အစား ဘာသာတရား အဆံုးအမတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္းသာ ကာကြယ္သျဖင့္ အနာတျခား ေဆးတျခား ျဖစ္ေနသည္။

■ ၄ ။   မြတ္စလင္ဖိႏွိပ္ေရးအလြန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

၄  –  ၁ ။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုအား လူထုျဖင့္ ခ်ိနဲ႔ေစျခင္း

မဘသ၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုကို ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္သည္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဆက္လက္ သံုးသပ္ပါမည္။

(၁) အီတာလ်ံ အေတြးအေခၚပညာရွင္ အန္တိုနီယို ဂရမ္ရွီ (Antonio Gramsci, 1891-1937) အဆိုအရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္  စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အင္အား (Coercion) သံုးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔၏ ပါ၀ါအာဏာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား၏ Consent (သေဘာတူလက္ခံမႈ) ေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ သို႔ရွိရာ ၎တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား လက္ခံေအာင္ အျမဲမျပတ္ ဖန္တီးယူရသည္။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ ေနာမ္ ေခ်ာင္မ္စ္ကီ (Noam Chomsky) ေျပာေလ့ ရွိသည့္ စကားလံုး ငွားသံုးရလွ်င္ “Manufacturing Consent” (သေဘာတူလက္ခံမႈ ဖန္တီးျခင္း) ျဖစ္သည္။ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈရရွိရန္ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းမွာ လူနည္းစုမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေရႊ႕ေျပာင္းလူစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား (Migrant communities) သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေျခာက္လွန္႔ ဖ်က္ဆီးေနၿပီး အစိုးရကသာလွ်င္ ထိုရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားစြာက ေထာက္ျပထားရာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ မႈိင္းတိုက္ျခင္းသည္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

(၂) ႏိုင္ငံစီးပြားေရး (Political Economy) ပညာရွင္ ေရာ္ဘင္မူေရး (Robin Murray) က အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီး ေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုမွာ ဖိႏွိပ္မႈတာ၀န္ (Oppressive function) ဟု ဆိုသည္။

(၃) ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ “ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ”ကို သံုးလ်က္ရွိသည္။  ျပည္သူ႔အားျဖင့္ ျပည္သူကို တန္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားျဖင့္ ေက်ာင္းသားကို ၿဖိဳခြဲျခင္း ဗ်ဴဟာကို လူအမ်ား သိၿပီးျဖစ္သည္ (ပံု-၅)။

(ပံု-၅) မဆလေခတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး စာေစာင္မ်ား။ (ဓာတ္ပုံ – စိုင္းလတ္၊ ၂၀၁၅)

ဤအခ်က္ သုံးခ်က္ကို သီအိုရီအရ ဆက္စပ္ သံုးသပ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱယားတြင္ ဖိႏွိပ္မႈသည္ ရွိေနဦးမည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေနသည့္တိုင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ လိုအပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ ရန္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း အေတြးအေခၚကို ဖန္တီးမည္။ ထိုရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရယူမည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သူတို႔၏ အာဏာပါ၀ါကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ လူထုအေျချပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားမ်ားကို လူထုအားျဖင့္ တန္ျပန္ဟန္႔တားမည္။

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ပါက မြတ္စလင္မ်ားကို “ရန္” အျဖစ္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးရန္ ေပၚလာသည့္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ အာဏာပိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုကို လူထုအားျဖင့္ အားအင္ခ်ိနဲ႔ သြားေစခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ အာဏာပိုင္အစုိးရ အဓိကစိုးရိမ္သည့္ ရန္သူ (State enemy) သည္ မြတ္စလင္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ားအား ရန္အျဖစ္ ဖန္တီးျခင္းသည္ ရမယ္ရွာျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔တြင္ ၾသဇာက်ဆင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီး မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မရွိသကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ေသာ္ လည္းေကာင္း မရွိေတာ့ပါ။ အဖြဲ႕ႀကီးငါးဖြဲ႕ဟု အသိမ်ားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားမွာလည္း ဘာသာေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ေပၚလစီအေပၚတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ (Political influence) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈ (Political representation) မရွိပါ။ အလယ္အလတ္ စီးပြားေရး ေလာကတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေန လူကံုထန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းသာ ရွိၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ သာမန္လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးစုကြဲျပားျခင္း၊ ဘာသာအယူအဆ ဂိုဏ္းကြဲျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီး မြတ္စလင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို စိမ္ေခၚ ေျခာက္လန္႔ေနသည့္ အစိုးရ၏ ရန္သူ (State enemy) မ်ား မဟုတ္ပါ။

ယခင္ အစိုးရမ်ား ကာလတေလွ်ာက္ အာဏာပိုင္မ်ားအား စိန္ေခၚေျခာက္လန္႔ေနသည့္ အင္အားႀကီး အဖြဲ႕အစည္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွာ

(က) သတင္းမီဒီယာမ်ား

(ခ) ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား

(ဃ) သံဃာေတာ္မ်ား

(င) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

(စ) ဖက္ဒရယ္ တိုက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အထက္ပါ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္မွ ပထမ ငါးခ်က္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈကို ျပည္သူ႕အားျဖင့္ အားနည္းေစခဲ့သည္။

(က) မီဒီယာမ်ား။         ။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ကာလတေလွ်ာက္တြင္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ BBC ၊ VOA ၊ RFA ၊ DVB အျပင္ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနမ်ားအား လူသတ္မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္း ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားဟု တစိုက္မတ္မတ္ ၀ါဒျဖန႔္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက ထို ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ယံုၾကည္ေလးစားျမဲ ျဖစ္သည္။ ထို မီဒီယာမ်ား ၾသဇာသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးျမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခန္႔မွစ၍ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း အဆိုပါ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားအား အမ်ဳိးသားေရးကို ထိပါးသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး အားေပးေထာက္ခံသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ရန္ပံုေငြယူၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲေ၀ဖန္ၿပီး ဆႏၵျပျခင္း၊ သတင္းေထာက္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္းအထိ ျဖစ္လာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ မ႑ိဳင္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဘက္လိုက္ ေရးေနေသာ မီဒီယာမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ ေရးသားေနျခင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း မဘသစာေပမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။         ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မပ်က္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ အေနၾကပ္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ေထာက္ခံ အားေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ခ်ယ္လွယ္လိုသည့္ ကိုလိုနီလက္သစ္ (Neo-colonialists) မ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလိုသူမ်ားဟု အျမဲမျပတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။

မည္သို႔ ၀ါဒျဖန္႔ေစကာမူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္၊ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကူညီမွသာ ဒီမိုကေရစီ ရလိမ့္မည္ဟု ယူဆ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ စစ္အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်မည့္ အေရးထိပင္ ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ား ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ အရွိန္ျမင့္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေနသည္ဟုဆိုကာ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားသာမက ကုလသမဂၢ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားျဖစ္သည့္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနား၏ ယာဥ္အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မစၥယန္ဟီလီအား ျပည့္တန္ဆာဟု ေခၚျခင္း စသည္တို႔အထိ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ယခင္က အစိုးရက လုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားဆန္႔က်င္ေရးကို ယခုအခါ လူထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ လုပ္လာသည္။

ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကာလ တေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီိမိုကေရစီအေရး၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး၊ ဒုကၡသည္အေရး တို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ကမ္ပိန္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္း၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ေပၚလာသည္ကို ျငင္း၍ မရပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ NGO/INGO မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစု၏ အေရးႀကီးသည့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ NGO/INGO မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ လုပ္ရပ္ မ်ား အရွိန္ျမင့္လာေနသည္။ ဥပမာ- ရွင္မေတာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ က၀ိေႏၵာဘာသက NGO/INGO သင္တန္းမ်ားကို သတိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားသည္။

ဤေနရာတြင္ သတိျပဳေစလုိသည္မွာ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျပစ္ကင္းစင္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည့္ အခ်က္မွာ ယခင္အစိုးရက မည္သို႔ပင္ တိုက္ခိုက္ ၀ါဒျဖန္႔ေစကာမူ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ NGO/INGO မ်ားကို ယံုၾကည္ ေထာက္ခံျမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေရးမိႈင္း တိုက္ေပးသည့္အခါ NGO/INGO မ်ားအား အင္တိုက္အားတိုက္ ဆန္႔က်င္ေတာ့သည္။

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား။       ။ မဘသ လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံ၊ ကိုယ္ႀကိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အသားထဲက ေလာက္ထြက္မ်ား၊ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို လူမ်ဳိးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားသား အလုိက် လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လွဲလွယ္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲ ေ၀ဖန္ေတာ့သည္။ “လူ႔အခြင့္အေရးေအာ္တိုင္း မေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးသမားမ်ား သတိထား” စသည့္ ေဆာင္းပါးသည္ ျပည္သူမ်ားအား လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္မည့္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္) လူ႔အခြင့္အေရးတည္းဟူေသာ မဏိၭဳင္ကို အမ်ဳိးသားေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို မေထာက္ခံသည့္ အခ်ဳိ႕ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေျခာက္လွန္႔ျခင္းအထိ ျဖစ္လာသည္။

(ဃ) သံဃာေတာ္မ်ား။   ။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပုဂံေခတ္ ကတည္းကပင္ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာမင္း အဆက္ဆက္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားအား ထိန္းညိႇျခင္း၊ ခုခံဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္း၊ လူထုစည္း႐ံုးျခင္းတို႔တြင္ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Institution) ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုအား စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းအ ရွိဆံုး အဖြဲ႕သံုးခုတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုအျပင္ သံဃာထုသာ ရွိသည္။ ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၀၇ သံဃာလႈပ္ရွားမႈအျပင္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သံဃာထု၏ ၾသဇာႀကီးမားသျဖင့္ ထိုသံဃာထုသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ ကာလတေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တသားတည္းက်ခဲ့သည့္ သံဃာထုသည္ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအတြက္ စည္းတစ္ဖက္ျခားမွ လူထု ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ လူထုအားကိုးသည့္ သံဃာထုကို ၂၀၀၇ လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံလာသျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ဦးေသွ်ာင္မ႑ိဳင္ ျဖစ္လာသည္။

ပုံ(၆) ကာတြန္း သူရ၊ (ဇူလိုင္ ၂၀၁၆)

ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈကို ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအရလည္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳႀကပါ။ ၀ိနည္းႏွင့္ မညီသည့္ ကိစၥမ်ား ရွိလာသည့္တိုင္ သဃၤန္းကို ေထာက္ညႇာၿပီး ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိရာ လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းသည္ လံုး၀ မေျပာအပ္၊ မလုပ္အပ္ရာ (Taboo) ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အမုန္းတရား ေဟာၾကားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္တြင္သာမက မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရးသား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ရွိလာရာ အစိုးရ၏ ရန္သူတစ္ပိုင္း သံဃာထု၏ အခန္းကဏၭအား ျပည္သူမ်ား စတင္ ေမးခြန္းထုတ္လာသည္ (ပံု-၆)။ မ်က္စိမွိတ္ ေလးစားခံရသည့္ သံဃာထုအား ျပည္သူမ်ားက အၾကည္ညိဳစ ပ်က္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္း သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ၾကည္ညိဳေလးစား ေထာက္ခံမႈ ရေနရာမွ တယူသန္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား၊ အာဏာရွင္၏ ေဒါက္တိုင္မ်ား၊ အမုန္း ၀ါဒျဖန္႔သူမ်ားအျဖစ္ ျမင္လာၾကၿပီး ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ခံေလးစား ၾကည္ညိဳမႈ မရေတာ့ေပ။

(င) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ။    ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားသည္ ယခင္ အစိုးရေခတ္ ကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ လူတန္းစားတို႔၏ အဓိကရန္သူ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ကတည္းက အစိုးရ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အခ်က္ကို ပစ္မွတ္ထားျပီး တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမည့္သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုလိုနီလက္သစ္ လက္ေ၀ခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ တိုက္ခိုက္ အသေရ ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုက သူမအား  တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွတ္ယူဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ျပည္သူ တခဲနက္လက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳသူ၊ အမ်ဳိးသားေရးထက္ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ပဏာပိုသင့္လိုသူအျဖစ္ စြပ္စြဲသည္ သာမက အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမၼတ မျဖစ္ထိုက္သူ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲမေပးရန္ ဆန္႔က်င္ စည္း႐ံုးသည္အထိ လည္းေကာင္း ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း သူမအား ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ေစသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးကိစၥေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သည့္အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေ၀ဖန္မႈ မ်ားလာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိလာေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ကာလအတြင္းမွာမွ တဟုန္ထိုး ေက်ာ္သြားသျဖင့္ ဤကိစၥ ျဖစ္စဥ္ (Process) ႏွင့္ (Content) ကို စနစ္တက် ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဒၚစုအား ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကို သုေတသန လုပ္ရာတြင္ ထူးျခားသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေဒၚစုကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္သည့္ Narrative သည္ sexist narrative ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ထို Narrative သည္ ကိစၥတစ္ခုထံတြင္ အဖ်ားခံၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လ်ားကာ ေနာက္ဆံုး ေဒၚစုထံတြင္ ကမ္းဆိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ၊ ေမာ္လ၀ီႏွင့္ ေယာဂီ၊  ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု အပါအ၀င္ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ Islamization ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ Yahoo Groups ၊ Google Groups ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ အင္တာနက္ေဖာ္ရမ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕လာသည္။  အဓိက Narrative မွာ “ကုလား” မ်ားက ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အတင္းအဓမၼ သိမ္းသြင္း လက္ထပ္ၿပီး ႏွိပ္စက္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမို အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာသည္။ ၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ မသီတာေထြး မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး Narrative သည္ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လာသည္။

ေရြ႕လ်ားပံုကို ရွင္းျပရလွ်င္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ဘဂၤလီက ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအား မတရားျပဳက်င့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကုလား (မြတ္စလင္) က ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မတရားျပဳက်င့္ သည္ဟု ျဖစ္လာသည္။ ထိုမွတဖန္ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေငြျဖင့္ ေပါက္၍ လည္းေကာင္း၊ အဓမၼေသာ္ လည္းေကာင္း လက္ထပ္ယူေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဘာသာ အတင္းသြပ္သြင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား (မြတ္စလင္မ်ား)ႏွင့္ လက္မထပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ မျပဳသင့္ေႀကာင္း၊ လက္ထပ္ပါက အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆို ေရးသားလာၾကသည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး လူျဖဴ လူမည္းမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ကြၽမ္း ၀င္ေနသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စံုတြဲဓာတ္ပံုမ်ား၊ လူငယ္သဘာ၀ ပါတီမ်ားတြင္ ႐ိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အ၀တ္အစား အတိုအျပတ္မ်ားျဖင့္ အလွ႐ိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ျပီး အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္မဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္ေရးသားၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းတို႔သည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ပံုေဖာ္လာသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူငယ္သုံးဦး ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးငယ္အား မတရားျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္သည့္အမႈမွ စတင္သည့္ Narrative သည္ ၂၀၁၅ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ လက္မထပ္သင့္ေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ပါက အမ်ိဳးသားေရးကို ထိပါးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။ မသီတာေထြး မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္ အမႈမွသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ပါက အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဓိကပစ္မွတ္ ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ ဆိုသည့္ Narrative ျဖင့္ ေဒၚစုကို တိုက္႐ိုက္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ပါက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကလိုပင္ ျပည္သူမ်ား လက္ခံမည္ မဟုတ္။ ေဒၚစုအား အာဏာရွင္အစိုးရ၏ မလုိမုန္းထား လုပ္ျမဲကိစၥ မွတ္ယူၾကဦးမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မုန္းသည့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ပစ္မွတ္ထားျပီး အမ်ဳိးသားေရးမ်ဳိးေစ့ ႀကဲခဲ့သျဖင့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အေတြးအေခၚ တျဖည္းျဖည္း ေရပန္းစားလာျပီး ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာသည့္အမွ် ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခား မအပ္စပ္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ပိုမို လက္ခံလာၾကသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ထိုအေတြးအေခၚ ေရပန္းစားလာသည့္အခါမွ ေဒၚစုအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ယခင္က မထိေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚစုဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး တိုက္ပြဲ ျဖစ္သြားသည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာသည္။

– မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးမွ ေဒၚစု ဆန္႔က်င္ေရးသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လ်ားသြားသည့္ အေတြးအေခၚ  တည္ေဆာက္ပံု ျဖစ္စဥ္သည္ တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ရပ္လား၊ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး၏ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ၊ ႀကိဳတင္ ထည့္မတြက္ထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလား (Unexpected consequences) ။  (သို႔မဟုတ္)

– မဘသ၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးကို အာဏာပိုင္ (သို႔မဟုတ္) အျခားအုပ္စုမ်ားက ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အလိုက္အထိုက္ လိုအပ္သလို အခြင့္ေကာင္းယူ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းလား။ (သို႔မဟုတ္)

– အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈ အေတြးအေခၚမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာေသာအခါ မဘသ လႈပ္ရွားသူမ်ားက အမွန္တကယ္ လက္ခံယံုၾကည္ (Internalize) ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည္လား။ ထိုနည္းတူ ကိုလိုနီ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကိုလိုနီ အစိုးရေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေသာအခါ ကိုလိုနီ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ပံုတူကူးၿပီး (Mimic) ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ မဘသ သည္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ပံုတူကူးသည့္ Mimic ျဖစ္စဥ္တစ္မ်ဳိးလား။

(သို႔မဟုတ္)

– ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ မျဖစ္ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္ တက္လာေသာအခါ အစိုးရ အခက္ေတြ႕ေအာင္ မဘသႏွင့္ အာဏာပိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ႀကိဳတင္စီစဥ္ ပူးေပါင္း ဖန္တီးခဲ့ျခင္းလား။

ဤေမးခြန္းမ်ားကို ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ ေျဖႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္၍ စနစ္တက် သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ မည္သို႔ပင္ရွိရွိ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီစဥ္ ဖန္တီးသည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တိုက္ဆိုင္မႈပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မေမွ်ာ္လင့္ ႀကိဳတြက္ မထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာသည္မွာ မဘသ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရကို အံတုရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယႏၲယားမ်ားကို အားအင္ ခ်ိနဲ႔ေစသည္။ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ (Original aim) မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ရလဒ္ (Outcome) သည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစား ခံရမႈကို က်ဆင္းသြားေစသည္။

မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ မဘသအတြက္ အဓိကပစ္မွတ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပစ္မွတ္ (Strategic aim) မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကသာ အစိုးရ၏ ရန္သူ (Public enemy) ျဖစ္သည္။ ထိုအစိုးရ ရန္သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရး မ်က္မွန္စိမ္း ေအာက္တြင္ ျပည္သူ႔ရန္သူ (Public enemy) ျဖစ္သြားသည္။

တင္ျပၿပီးသမွ်ကို ေယဘုယ် ျပန္ဆိုရေသာ္ –

– မဘသ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကိစၥတစ္ခု (ဘာသာျခား လူမ်ိဳးျခား)ကို ပစ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အျခားကိစၥမ်ား (ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား) အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။

– မဘသ၏ ပစ္မွတ္သည္ မ်က္စိေရွ႕တြင္ သိသိသာသာ ျမင္ေနရေသာကိစၥ (ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခား) ျဖစ္ေသာ္လည္း မဘသ လႈပ္ရွားမႈ ထိေရာက္သည့္ အျခားကိစၥမ်ားသည္ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ကြင္းကြင္း ကြက္ကြက္ ခ်က္ခ်င္း မျမင္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ (ဥပမာ – ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အစိုးရရန္သူမွ ျပည္သူ႔ရန္သူ ျဖစ္သြားျခင္း)။

– အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (မသီတာေထြးအား မတရားျပဳက်င့္ျခင္း)တြင္ အေျချပဳ တည္ေဆာက္သည့္ အေတြးအေခၚသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာ (ေဒၚစု အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ (သို႔) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားသည္။

မသီတာေထြး မတရားျပဳခံရမႈကို ဆန္႔ က်င္ရာမွာ ေဒၚစု အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို ဆန္႔ က်င္သည့္ဘက္ ေရာက္သြားျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရာမွ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို အားအင္ခ်ိနဲ႔ သြားေစခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဘသ၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးမွ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ထိရွလြယ္သည့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရးဘက္ကို ျမားဦး လွည့္လာႏိုင္သည္။ ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ဆက္လက္ သံုးသပ္သြားမည္။

၄-၂ ။   အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး . . . ျပဒါးတစ္လမ္း    သံတစ္လမ္း

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လႈပ္ရွားမႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုကို အေျချပဳၿပီး အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ဦးတည္သည့္ ခြဲျခားေရးျဖစ္စဥ္ (Exclusionary) ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ မတူညီသည့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား မွ်မွ်တတ သဟဇာတ ျဖစ္ေရးအတြက္ အားလံုး ပါ၀င္ေရးျဖစ္စဥ္ (Inclusionary) ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစု ေအာင္ႏိုင္ေရး မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည္တို႔တြင္ တန္းတူညီတူ ရွိေရး၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေျခခံ သေဘာသဘာ၀အရ Exclusionary အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသည္ Inclusionary အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္သည္။

(ပံု-၇) ကာတြန္း ဖိုးသိၾကား၊ ၂၀၁၆

မဘသ၏ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဗမာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို အေျချပဳၿပီး Exclusionary က်င့္သံုးသျဖင့္ မြတ္စလင္ကိုမွ မဟုတ္ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားတိုင္းကို ႐ိုက္ခတ္သည္။ ဥပမာ (ပံု-၇) တြင္ မြတ္စလင္ဗလီအျပင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကိုပါ ထည့္သြင္းဆန္႔က်င္ သေရာ္ထားသည္။ ထိုနည္းတူ (ပံု-၈) ပါ ေစ်းမေရာင္းရ ဆိုင္းဘုတ္တြင္ မြတ္စလင္အျပင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားကိုပါ ေစ်းေရာင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ မဘသ စာအုပ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ အျခားဘာသာမ်ား၏ ဘုရားေက်ာင္း တည္ရွိမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ထားၾကသည္။ မဘသ ေ၀ဖန္သကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

(ပံု-၈) စာၫႊန္း – Lion Tat Oo, 2016, No Hate Speech Project Facebook မွ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည္။

ဥပမာ – ကတ္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားစ္ေမာင္ဘိုက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ၆၆ ခု ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေက်ာင္းဖ်က္သကဲ့သို႔ အျခား ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္လ်က္ ရွိသည္။ ဥပမာတစ္ခု ျပရလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမဳိ႕နယ္ ပန္ေအာ့ေက်းရြာရွိ ခ်င္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ထိုေက်းရြာတြင္ သီတင္းသံုးေသာ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသီရိက ၿခိန္းေျခာက္ ေျပာဆိုေၾကာင္း၊  ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ရြာအလုိက္ မီး႐ႈိ႕ခံရမည္ကို ရြာသားမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာင္း ခ်င္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO)က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား ဆိုသည့္ စကားလံုး ေအာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား၊ ဗမာ မဟုတ္သူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ပစ္မွတ္ထား ခြဲျခားေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာသည္။

မဘသ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံအက်ဆံုး အခရာသည္ မြတ္စလင္ကင္းစင္ေရး မဟုတ္ပါ။ လူမႈႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထက္စည္းရမွ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လံုၿခံဳမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးမတူသည့္ အုပ္စုမွန္သမွ်သည္ မဘသအျမင္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ စိန္ေခၚေျခာက္လွန္႔ ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဥပမာ – ရွင္မ်ဳိးခ်စ္(မေကြးတိုင္း) ေရးသားသည့္ လူမ်ဳိးျခားကို ေရွာင္ပါ ကဗ်ာတြင္ “ျမန္မာ လူမ်ဳိးေဟ့” ႏွင့္ “လူမ်ိဳးျခား” စကားလံုးမ်ားသည္ ျမန္မာ/ဗမာ မဟုတ္သည့္ လူမ်ဳိးစု အားလံုးအား ခြဲျခားရာ ေရာက္သည္။

သစၥာကိုသာ တန္ဖိုးထားလို႔

ျမန္မာလူမ်ိဳးေဟ့ ဂုဏ္ထည္၀ါ

လူမ်ဳိးျခားလွ်င္ ေရွာင္ကာလႊဲလို႔

အိမ္ေထာင္မျပဳနဲ႔ ကင္းေအာင္ခြာ

ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုသာ အရွည္တြဲလို႔

အစဥ္အၿမဲ ခ်စ္ခင္ပါ

သစၥာကိုေပး လုပ္ကိုင္ေရး မေႏွးေဆာင္ရြက္ပါ

အဲဒါမွ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဂိုဏ္မညိႇဳး

တန္ခိုးထက္သန္မွာ…။

(rbo Facebook, June 19, 2016)

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ ေရးသားသည့္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း ကဗ်ာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုသည္။

လူမ်ဳိးျခားလက္

ေျမတစ္ဟက္တာ ေရာင္းမိပါေသာ္

ဟက္တာအတြင္း သူပိုင္ျခင္းေၾကာင့္

လက္ရင္းျမန္မာ တစ္ဟက္တာ

ဆုတ္ခြာေပးရေၾကာင္း…။

မဘသ (ဗဟို) ဥကၠဌ အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို၊ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို၊ ယဥ္ေက်းမႈကို လိုက္နာဖို႔၊ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ ကာကြယ္ဖို႔၊ သစၥာေစာင့္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသည္။ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္ သူမ်ားကိုလည္း တြန္းလွန္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသည္။

ယခုအခါမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အမည္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းတပါးၾသဇာခံ အေထာက္အပံ့ခံ ဘာသာျခားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေပးေနၾကသည္၊ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားတို႔၏ အျပစ္ကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနၾကသည္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာဘက္ကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ေပးေနၾကသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ့ သစၥာေဖာက္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္၊ သတိျပဳမိၾကပါေစ။

(အရွင္တိေလာကာ ဘိ၀ံသ၊ ၂၀၁၆)

ဤေနရာတြင္ “လူမ်ိဳးျခား”၊ “ဘာသာျခား”၊ “ေျမ” ႏွင့္ “အခ်ဳပ္အျခာ” စကားလံုးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီတူခြင့္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာကာလတြင္ မြတ္စလင္မ်ားကို ရည္ညြန္းေသာ္လည္း ထိုမွ ရွင္သန္လာေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာတြင္ အသံုးခ်ခံသြားရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္စဥ္ ကတည္းက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ နယ္ေျမမ်ားအား ျမန္မာမင္းပိုင္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္သာ ယူဆၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုုင္ေျမျဖစ္ျခင္း၊ မိ႐ိုးဖလာ ေျမျဖစ္ျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ယခု ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္တြင္းရွိ နယ္ေျမအားလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို တိုင္းျပည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟု သတ္မွတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာ နယ္ေျမအေပၚ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရး ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားမႈကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။

ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ ဗဟိုျပဳ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေရးကို အမ်ိဳးသားေရးဟု လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းကိုု အမ်ိဳးသားေရးဟု လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရးဟု လည္းေကာင္းဆိုကာ အမ်ဳိးသားေရး၊  ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ျမဲေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ထို မူ၀ါဒႏွင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လႈပ္ရွားမႈသည္ မဟာဗမာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒျဖစ္ျပီး ထိုလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မုုန္းဆာေခါင္က ေထာက္ျပသည္။

အထက္ပါ ကဗ်ာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါေသာ “လူမ်ိဳးျခား”၊ “ဘာသာျခား”၊“ ေျမ”၊ “အခ်ဳပ္အျခာ”၊ “ႏိုင္ငံ့သစၥာ” အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဆက္စပ္ သံုးသပ္ပါက မဘသ၏ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေတြးအေခၚႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားေရး (အခ်ဳပ္အျခာ ကာကြယ္ေရး) အေတြးအေခၚသည္ အတူတူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မဘသ၏ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဗမာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ ကာကြယ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာလူထုအား လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး အထက္စည္းရေအာင္ (Socio-political primacy) လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားအားမ်ား ဖိႏွိပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္ စစ္အစိုးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ဘာသာ၊ စကား၊ ဓေလ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျပီး ဗမာဗုဒၶဘာသာ အေျချပဳ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအရ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္။  ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ရန္ လက္ခံျခင္းသည္ ယခင္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအျပင္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး အခြင့္အေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ သေဘာတူျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းႀကီး တစ္လွမ္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရန္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ရွိလာသည္။

(၁) အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ တည္ေထာင္ေရးကို အစိုးရဘက္က လက္ခံ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း မဘသ၏ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈသည္ ဖက္ဒရယ္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။

(၂) လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားသည္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာကို ထိခုိက္သည္ဟူသည့္ မဘသ၏ အေတြးအေခၚသည္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏  ဖက္ဒရယ္ လႈပ္ရွားမႈကို ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အသံုးခ်ခံ လူထုစည္း႐ံုးေရး အေတြးအေခၚ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ဤအခ်က္မ်ားသည္ ေရာ္ရမ္း မွန္းဆခ်က္ (Speculation) မဟုတ္ပါ။ အခ်က္အလက္ (Fact) မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရးကို အတူတူသဖြယ္ ယံုၾကည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သကဲ့သို႔ ထိုယုံၾကည္ခ်က္ကို ယခုအခါ မဘသက လက္ခံ (Internalize) လႈပ္ရွားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအခ်ဳိ႕ ျပရေသာ္-

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ “မ်ဳိးခ်စ္အားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္”ရန္ အၿမဲ ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ ရွိသည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က “ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဆိုသည္မွာ စစ္ေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း” အတိအလင္း ဆိုသည္။  အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မဘသ (ဗဟို) ဥကၠ႒ အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ (အင္းစိန္) ၏ ႏိုင္ငံသစၥာ ေစာင့္သိသူႏွင့္ သစၥာေဖာက္သူ ေဆာင္းပါးမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအတြက္ အ႐ိုးကို ျခံစည္း႐ိုးထိုး ကာကြယ္မည္ ဆိုသည့္ ႀကံဳး၀ါးခ်က္သည္ လည္းေကာင္း၊ မဘသ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၏ ၉၆၉။ မဘသသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရး ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပေနသည္။

တိုင္းတပါးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္  ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေခတ္သစ္ ကိုလိုနီအလိုက် ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း အၿမဲ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခါ မဘသ ဥကၠဌက “တိုင္းတပါး၏ ၾသဇာခံ အေထာက္အပံ့ခံ ျဖစ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ့သစၥာေဖာက္ ဧကန္ျဖစ္မည္”ဟု ေရးသားရာ ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ လႈပ္ရွားေနသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သစၥာေဖာက္မ်ားဟု သြယ္၀ိုက္ မိန္႔ၾကားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ မဘသ ဆရာေတာ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးကို သစၥာရွိေသာ သူသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေဒၚစုအား ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားအား ေထာက္ခံေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ အမ်ဳိးသားေရးကို ကာကြယ္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိသူ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သင့္သူ ဆိုပါက “ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္”ဟု အၿမဲေၾကြးေၾကာ္သည့္ တပ္မေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မဘသ၏ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရးအျမင္သည္ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက အစိုးရအဆက္ဆက္မွ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေရးအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရမည္ဟူသည့္ state ideology ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ ဤမွ်မက ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မုန္းဆာေခါင္ ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ရာတြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၊ ဟန္႔တား၊ ဖိႏွိပ္ခဲ့ရာ ယခု မဘသ၏ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာအား တိုင္းျပည္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အလိုလို ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။

■ ၅ ။   နိဂံုး

ဤစာတမ္းတြင္ အဓိက (၄) ခ်က္ တင္ျပခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ – မဘသသည္ “ဘာသာတရား”ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ဘဲ လူမ်ဳိးေရး အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ မဘသ၏ ပစ္မွတ္သည္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ်ားအား ခြဲျခားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးဆက္မွာ အာဏာပိုင္မ်ားကို အံတုကာ ဒီမုိကေရစီ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေစျခင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈအား ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမွ ေအာင္ျမင္မည့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား (သိုု႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕ အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ရန္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မွစ၍ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုးမ်ား၊ လူသတ္သမား မီဒီယာမ်ား၊ ကိုလိုနီေခတ္သစ္ လက္ေ၀ခံမ်ား၊ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ခေလာက္ဆန္ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားအျဖစ္ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ ေထာက္ခံၿမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မွ စတင္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသား လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အမ်ဳိးသားေရး သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္ ဆန္႔က်င္လာသည္။ မဘသ လႈပ္ရွားမႈသည္ အစိုးရရန္သူ (State enemies) မ်ားအား လူထုအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ ရန္သူ (Public enemies) အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားအား ဖိႏွိပ္ ခ်ိဳးႏွိမ္ထားသည့္ ျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားအား သေဘာထား အရင္းခံျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တိုးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဘသ၏ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဗမာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံ၏ အုတ္ျမစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အေျချပဳ အမ်ဳိးသားေရးသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအေရး ဟူ၍ လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားသျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။

တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ယခင္က ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကို အားအင္ခ်ိနဲ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ မဘသႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

မဘသႏွင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈ မည္သို႔ရွိေစ၊ မလြဲဧကန္အခ်က္မွာ မဘသ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား လူထု၏ အားကိုးေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းသြားေစသည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈကို အားေကာင္းလာေစသည္။ မဘသ ကိုယ္တိုင္သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဟန္႔တားမည့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမဏိၰဳင္ ျဖစ္လာသည္။

စတုတၴအခ်က္မွာ မဘသ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၀ိုင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သည့္ (Negotiated settlement) အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူနည္းစုကို ကာကြယ္ရမည္ ဆိုသည့္ အေျခခံမူအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျပႆနာဟု ယူဆရသည့္ ကိစၥကို ေျဖရွင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ တယူသန္အစြဲ အေတြးအေခၚကို အင္အားသံုးကာ အႏိုင္ယူသည့္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈအား အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ၿပိဳကြဲရန္ ႀကံစည္ျခင္းဟု စြပ္စြဲျပီး အမ်ဳိးသားေရး မ်က္ႏွာဖံုးေအာက္တြင္ လူထုအားျဖင့္ မဆန္႔ က်င္ဟု မည္သူမွ် အာမမခံႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အစိုးရ ရန္သူအျဖစ္မွ ျပည္သူ႔ရန္သူ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည့္အခ်က္ကို ဥပမာယူပါက မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးကိစၥကို ယိုးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၿဖိဳခြဲမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ပံုမေဖာ္ဟု မည္သူမွ အာမမခံပါ။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ မတိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး၏ ႐ုိက္ခတ္မႈအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးရန္သူဟု  ပံုေဖာ္မခံရႏိုင္ဟု မည္သူမွ် အာမမခံႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူ မသီတာေထြး မတရားျပဳခံရသည့္ကိစၥမွ ေဒၚစု အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားသည့္ အေတြးအေခၚ ေရြ႕လ်ားမႈကို ဥပမာယူပါက မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးမွသည္ ဖက္ဒရယ္ ဆန္႔က်င္ေရးသို႔ မေရြ႕လ်ားဟု အာမခံႏိုင္ပါ။

Beyond Ma Ba Tha Anti-Muslim Movement: Impacts on Democratization and National Reconciliation

By Dr Sai Latt

This article argues that the Association for Protection of Race and Religion (Ma Ba Tha) is not a religious movement because the contents of the movement are not about Buddha’s philosophy and spiritual teaching. It instead is a political movement to ensure Bama Buddhist supremacy in the socio-political hierarchy of the nation. Although the immediate target of the movement is the exclusion of Muslim communities, the broader political impacts are weakening public support for long existing democratic forces and posing a threat to national reconciliation, which requires promoting inclusivity and diversities (unlike exclusionary politics of Ma-Ba-Tha). Whatever the intent and the means are, the result clearly shows that Ma Ba Tha undermines the democratic forces and reinforces Bama Buddhist supremacy, while organizing itself as a mass mobilizing mechanism.

■ စာညႊန္း

၁        ေဒါက္တာစိုင္းလတ္သည္ York University, York Centre for Asian Research ဌာနတြင္ Research Associate တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: