သူရေရႊ မန္းနဲ ့ဘိန္းခင္ေရႊ ခမည္းခမက္ နွစ္ ေယာက္ နွစ္ဖက္ခြျပီး နုိင္ငံေရးကစားကာ ကိုယ္ က်ိဴ းရွာေနတာ ေတြကို အဆံုးသတ္ ဖို ့လို အပ္ေနပါျပီ

Ko Lucky added 2 new photos.

သူရေရႊ မန္းနဲ ့ဘိန္းခင္ေရႊ ခမည္းခမက္ နွစ္ ေယာက္ နွစ္ဖက္ခြျပီး နုိင္ငံေရးကစားကာ ကိုယ္ က်ိဴ းရွာေနတာ ေတြကို အဆံုးသတ္ ဖို ့လို အပ္ေနပါျပီ။ ဘိန္းခင္ ေရႊ ရဲ ့မဘသနဲ ့၉၆၉ မ်ိဴ းပဲ ့အုပ္စုကို ေနာက္ကြယ္က
ေန ေထာက္ပံ ့ကာ အန္အယ္လ္ ဒီ အစိုးရကို ေနာက္ေက်ာ ကေန ဓားနဲ ့ထိုးေနတာေတြ ရပ္ တန္ ့ဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ။

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person, sitting

Continue reading

Advertisements