မေလးရွားယူအဲန္အိတ္ခ ်္ စီအာရ္ ကိုေမးခ ် င္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြ

Maung Maung

မေလးရွားယူအဲန္အိတ္ခ ်္ စီအာရ္ ကိုေမးခ ် င္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြ
—————————
(ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို ဒုကၡသည္
အျဖစ္လက္ခံဖို႔ ျငင္းဆိုတဲ႔ စာေတြ ဖတ္ရလို႔ ဒီေမးခြန္းေလး
ေတြ ေမးဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္-မေလးရွားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
ကိုလဲ တိုင္ၾကားၿပီး ေျဖရွင္းခိုင္းမွာ ျဖစ္သလို-ျမန္မာမြတ္စလင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔လဲ တရားဝင္
ေမးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳ းစားသြားမွာပါ)

RSD သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕က ျငင္းဆိုခ ် က္ေတြအေပၚ အေျခခံ
ၿပီး ေမးသြားမွာပါ
၁-
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျမန္မာမြတ္စလင္တိုင္းကို ပန္းေရာင္ နိုင္ငံသားေတြ ထုတ္ေပးေနၿပီ ဆိုတာ မွန္ပါသလား
၂-
နိုင္ငံျခားမွာ ၃-၄ ႏွစ္ေနထိုင္ၿပီးသူတဦးတေယာက္/မိသားစု တစုဟာ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားရင္ ဘယ္လို ေဘးအႏၲရာယ္မွ
မရွိႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ေသခ ် ာပါသလား
၃-
မ ်ိ ဳ းခ ် စ္အဖြဲ႕ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက အေရးယူေနၿပီ
(သုစိတၲနဲ႔နာယကတို႔ကို အေရးယူထားတာေသခ ် ာပါသလား)
၄-
Recent Information-ဆိုတဲ႔ လတ္တေလာရရွိတဲ႔ျမန္မာျပည္
က ရရွိတဲ႔သတင္း…ကို UNHCR က ဘယ္လိုအတည္ျပဳ ခ ် က္
နဲ႔ လက္ခံထားပါသလဲ
၅-
သိပ္မၾကာခင္ကာလက UNHCR မဟာမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္
ကို သြားေရာက္စဥ္က က ် ေနာ္တို႔တေတြ အြန္လိုင္းက ေရးေန
ပါလ ် က္/UNHCR မွာ ျမန္မာမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ေတြ ရွိေန
ပါလ ် က္ ျမန္မာမြတ္စလင္ဒုကၡသည္စခန္းမ ် ား /ျမန္မာ
မြတ္စလင္ လူထု လူတန္းစားေခါင္းေဆာင္မ ် ားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္
မေတြ႕ခဲ႔/အေျခအေနကို မစံုစမ္းခဲ႔တာပါလဲ
၆-
Recent Information ကို UNHCR မဟာမင္းႀကီးကေပးတာပါ
လား
၇-
ဒါမွမဟုတ္
ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အီးဒ္အပန္းေျဖခရီး
ထြက္ခဲ႔တဲ႔ မေလးရွား UNHCR မွဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ သတင္း
ေပးခ ် က္ ျဖစ္ပါသလား

(အျခားအေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုသည္မ ် ားကို တရားဝင္ေတြ႕ဆံု
ခြင့္ရသည့္အခ ်ိ န္(သို႔မဟုတ္) မေလးရွားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
မ ် ားမွ တဆင့္ ေမးျမန္းသြားပါမည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခအေနေတြ ဆိုးဝါး ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္
အခ ်ိ န္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ကိစၥကို ေျပာဆိုရသည့္အတြက္
စိတ္မေကာင္းပါ

သို႔ရာတြင္ မေလးရွား UNHCR ၏ လူမ ်ိ ဳ းေရးခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ
မ ် ားသည္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနပါသျဖင့္(ျမန္မာမြတ္စလင္
မ ် ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ခ ်ိ ဳ းေဖါက္ေနပါသျဖင့္)
မျဖစ္မေန တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္

ေမာင္ေမာင္
Myanmar Muslim Human-Rights Association
MALAYSIA
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s