ဇူလိုင္၂၃မွာ ျမန္မာ့အေရး ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀း ဇူလိုင္၂၇က ျမန္မာအစိုးရ ေျဖရွင္းဖို႔ ICC ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္

ဇူလိုင္၂၃မွာ ျမန္မာ့အေရး ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀း
ဇူလိုင္၂၇က ျမန္မာအစိုးရ ေျဖရွင္းဖို႔ ICC ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s